قیمت هفتگی آهن آلات – میلگرد آجدار هفته چهارم بهمن ۹۰

Feb 14, 2012 13 دیدگاه

قیمت هفتگی آهن آلات – میلگرد آجدار هفته چهارم بهمن ۹۰

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ – (February 13, 2012)

نام محصول

قیمت (ریال/کیلوگرم)

1

قطر: 10 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-

12450 ریال

2

قطر: 10 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-

12500 ریال

3

قطر: 10 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-

12350 ریال

4

قطر: 10 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-

12200 ریال

5

قطر: 10 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-

11820 ریال

6

قطر: 10 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-

12000 ریال

7

قطر: 10 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: کارخانه پارس- محل تحویل: تهران-

11970 ریال

8

قطر: 12 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-

12450 ریال

9

قطر: 12 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-

12200 ریال

10

قطر: 12 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: تهران-

12450 ریال

11

قطر: 12 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-

12300 ریال

12

قطر: 12 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: بندر انزلی-

12300 ریال

13

قطر: 12 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: آریا فولاد- محل تحویل: تهران-

12000 ریال

14

قطر: 12 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-

11820 ریال

15

قطر: 14 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: امیرکبیر- محل تحویل: درب کارخانه-

11900 ریال

16

قطر: 14 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-

12350 ریال

17

قطر: 14 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-

12250 ریال

18

قطر: 14 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-

12200 ریال

19

قطر: 14 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-

12200 ریال

20

قطر: 14 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

21

قطر: 14 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-

12300 ریال

22

قطر: 14 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-

11820 ریال

23

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-

12350 ریال

24

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: امیرکبیر- محل تحویل: درب کارخانه-

11900 ریال

25

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-

12200 ریال

26

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-

12100 ریال

27

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-

12200 ریال

28

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-

12050 ریال

29

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: بندر انزلی-

12050 ریال

30

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

31

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-

12200 ریال

32

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: میانه- محل تحویل: درب کارخانه-

11900 ریال

33

قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-

11820 ریال

34

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-

12050 ریال

35

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-

12200 ریال

36

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: بندر انزلی-

12050 ریال

37

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-

12050 ریال

38

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

39

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-

12200 ریال

40

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-

11800 ریال

41

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

42

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: میانه- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

43

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-

12100 ریال

44

قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-

12100 ریال

45

قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-

12120 ریال

46

قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-

12000 ریال

47

قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-

12100 ریال

48

قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-

12150 ریال

49

قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-

12100 ریال

50

قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

51

قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-

12150 ریال

52

قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-

12200 ریال

53

قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-

11800 ریال

54

قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: بندر انزلی-

12100 ریال

55

قطر: 22 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-

12100 ریال

56

قطر: 22 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-

11700 ریال

57

قطر: 22 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

58

قطر: 22 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: بندر انزلی-

12100 ریال

59

قطر: 22 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

60

قطر: 22 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-

12200 ریال

61

قطر: 22 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-

12050 ریال

62

قطر: 25 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: بندر انزلی-

12000 ریال

63

قطر: 25 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-

12100 ریال

64

قطر: 25 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

65

قطر: 25 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-

12000 ریال

66

قطر: 25 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-

11700 ریال

67

قطر: 25 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

68

قطر: 25 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-

12200 ریال

69

قطر: 28 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: بندر انزلی-

12000 ریال

70

قطر: 28 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-

12400 ریال

71

قطر: 28 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-

11950 ریال

72

قطر: 30 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-

12100 ریال

73

قطر: 32 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-

12500 ریال

74

قطر: 32 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-

12100 ریال

75

قطر: 8 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-

12600 ریال

76

قطر: 8 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-

12700 ریال

77

قطر: 8 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-

12200 ریال

78

قطر: 8 میلیمتر- نوع بسته بندی: کلاف- کیفیت: A2- محصول: نوشهر- محل تحویل: تهران-

11950 ریال

79

قطر: 8 میلیمتر- نوع بسته بندی: کلاف- کیفیت: A2- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-

11450 ریال

80

قطر: 8 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-

11820 ریال

81

قطر: 8 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-

12000 ریال

 تهران- 12000 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

13 دیدگاه برای “قیمت هفتگی آهن آلات – میلگرد آجدار هفته چهارم بهمن ۹۰”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 2. gamefly گفت:

  Wow! Finally I got a weblog from where I know how to actually
  obtain valuable data concerning my study and knowledge.

 3. gamefly free trial گفت:

  I am genuinely grateful to the holder of
  this web page who has shared this impressive piece of
  writing at at this place.

 4. g گفت:

  Good post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
  Many thanks!

 5. minecraft download free pc گفت:

  Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

 6. gamefly free trial گفت:

  A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write more about this subject,
  it might not be a taboo matter but generally people do not speak about these
  issues. To the next! All the best!!

 7. gamefly free trial گفت:

  I could not resist commenting. Perfectly written!

 8. gamefly free trial گفت:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It
  truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 9. gamefly free trial گفت:

  I visited various web sites however the audio feature for audio songs present at
  this web site is actually marvelous.

 10. quest bars گفت:

  If you desire to increase your familiarity only keep visiting this web page and be updated with the hottest information posted here.

 11. minecraft games گفت:

  Hello there, I discovered your blog by the use of Google while looking
  for a related matter, your website got here up, it looks great.

  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just became aware of your weblog thru Google,
  and found that it’s really informative. I’m going to be careful for brussels.
  I will appreciate for those who proceed this in future. A lot of
  other people can be benefited from your writing.

  Cheers!

 12. minecraft games گفت:

  Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways,
  just wanted to say superb blog!

 13. quest bars cheap گفت:

  My spouse and I stumbled over here coming from a different web page
  and thought I might as well check things out. I like what
  I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page repeatedly.

ارسال دیدگاه


4 − = 1

Forum