قیمت میلگرد در بازار ایران به تاریخ 91/09/08

Nov 30, 2012 13 دیدگاه

 

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای میلگرد آجدار ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله نوع میلگرد ، شاخه یا کلاف بودن آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۸ آذر ۱۳۹۱ – (November 28, 2012)

                نام محصول         و پرداخت             قیمت (ریال/کیلوگرم)

 1. قطر: 10 mm– بسته بندی: کلاف: A3-  اهواز- تحویل: درب کارخانه-                           17100 ریال
 2. قطر: 10 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                          17100 ریال
 3. قطر: 10 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  قزوین- تحویل: درب کارخانه-                   16420 ریال
 4. قطر: 10 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  قزوین- تحویل: تهران-                16600 ریال
 5. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  گلستان- تحویل: درب کارخانه-                              17000 ریال
 6. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: درب کارخانه-                 17300 ریال
 7. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                          17000 ریال
 8. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  آریا فولاد- تحویل: تهران-                          16600 ریال
 9. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  چین- تحویل: تهران-                   16950 ریال
 10. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                        17320 ریال
 11. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  قزوین- تحویل: درب کارخانه-                   16420 ریال
 12. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  گلستان- تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 13. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: درب کارخانه-                 17000 ریال
 14. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  میانه- تحویل: درب کارخانه-                    17100 ریال
 15. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                          16800 ریال
 16. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: تهران-                              17000 ریال
 17. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  بناب- تحویل: درب کارخانه-                      16450 ریال
 18. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                               17000 ریال
 19. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اهواز- تحویل: درب کارخانه-                    16700 ریال
 20. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                        16650 ریال
 21. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  قزوین- تحویل: درب کارخانه-                   16420 ریال
 22. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  گلستان- تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 23. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                          16800 ریال
 24. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  بناب- تحویل: درب کارخانه-                      16350 ریال
 25. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: تهران-                              16900 ریال
 26. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                               16900 ریال
 27. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اهواز- تحویل: درب کارخانه-                    16700 ریال
 28. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: تهران-                            16900 ریال
 29. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                               17000 ریال
 30. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                        16600 ریال
 31. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  میانه- تحویل: درب کارخانه-                    16350 ریال
 32. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  گلستان- تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 33. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: تهران-                              16900 ریال
 34. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اصفهان- تحویل: تهران-                            16900 ریال
 35. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                               17000 ریال
 36. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: تهران-                            16900 ریال
 37. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اهواز- تحویل: درب کارخانه-                    16400 ریال
 38. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                               16700 ریال
 39. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  میانه- تحویل: درب کارخانه-                    16300 ریال
 40. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  بناب- تحویل: درب کارخانه-                      16300 ریال
 41. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                          16700 ریال
 42. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                        16400 ریال
 43. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  گلستان- تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 44. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اهواز- تحویل: تهران-                 16900 ریال
 45. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  چین- تحویل: تهران-                   16400 ریال
 46. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: درب کارخانه-                 16850 ریال
 47. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                          16700 ریال
 48. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: تهران-                              16900 ریال
 49. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  بناب- تحویل: درب کارخانه-                      16350 ریال
 50. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                               16700 ریال
 51. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اصفهان- تحویل: تهران-                            16900 ریال
 52. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: تهران-                            16900 ریال
 53. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اهواز- تحویل: درب کارخانه-                    16400 ریال
 54. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                        16400 ریال
 55. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                               17000 ریال
 56. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  میانه- تحویل: درب کارخانه-                    16350 ریال
 57. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  بناب- تحویل: درب کارخانه-                      16300 ریال
 58. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: تهران-                              16900 ریال
 59. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                               16700 ریال
 60. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                               17000 ریال
 61. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: تهران-                            16900 ریال
 62. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  میانه- تحویل: درب کارخانه-                    16350 ریال
 63. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                        16620 ریال
 64. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اصفهان- تحویل: تهران-                            16900 ریال
 65. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  گلستان- تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 66. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اهواز- تحویل: درب کارخانه-                    16400 ریال
 67. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                        16400 ریال
 68. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  میانه- تحویل: درب کارخانه-                    16350 ریال
 69. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                               17000 ریال
 70. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  گلستان- تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 71. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: درب کارخانه-                 16850 ریال
 72. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: تهران-                              17300 ریال
 73. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                        16720 ریال
 74. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اهواز- تحویل: درب کارخانه-                    17400 ریال
 75. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                               17000 ریال
 76. قطر: 30 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                        16920 ریال
 77. قطر: 32 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  کاشان- تحویل: تهران-                              17600 ریال
 78. قطر: 32 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                        16500 ریال
 79. قطر: 32 mm– بسته بندی: 12 متری: A3-  اهواز- تحویل: درب کارخانه-                    17400 ریال
 80. قطر: 8 mm– بسته بندی: کلاف: A2-  اهواز- تحویل: درب کارخانه-                              17250 ریال
 81. قطر: 8 mm– بسته بندی: کلاف: A2-  یزد- تحویل: درب کارخانه-                  17100 ریال
 82. قطر: 8 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                             17400 ریال
 83. 83           قطر: 8 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  قزوین- تحویل: درب کارخانه-                      16920 ریال
 84. قطر: 8 mm– بسته بندی: 12 متری: A2-  قزوین- تحویل: تهران-                   17100 ریال
بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

13 دیدگاه برای “قیمت میلگرد در بازار ایران به تاریخ 91/09/08”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 2. download minecraft for free گفت:

  Hi, just wanted to mention, I enjoyed this article.
  It was helpful. Keep on posting!

 3. how to get help in windows 10 گفت:

  Fastidious answer back in return of this query
  with genuine arguments and telling the whole thing on the topic of
  that.

 4. gamefly free trial گفت:

  Hi Dear, are you truly visiting this web site on a regular basis, if so then you will definitely take good knowledge.

 5. gamefly free trial گفت:

  Heya outstanding website! Does running a blog similar
  to this take a large amount of work? I have very little expertise in computer programming but I had been hoping
  to start my own blog in the near future. Anyhow, if you
  have any suggestions or techniques for new blog
  owners please share. I know this is off subject but I simply needed to ask.
  Kudos!

 6. gamefly free trial گفت:

  I’d like to find out more? I’d want to find out more details.

 7. gamefly free trial گفت:

  I read this post completely regarding the comparison of
  latest and previous technologies, it’s remarkable article.

 8. quest bars cheap گفت:

  Appreciating the commitment you put into your blog and in depth information you offer.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated
  rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 9. why coconut oil گفت:

  What’s up everyone, it’s my first visit at this website, and article is truly fruitful in favor of me, keep up posting such articles.

 10. http://tinyurl.com/varm33m گفت:

  Quality content is the key to interest the viewers to visit the
  site, that’s what this web page is providing.

 11. tinyurl.com گفت:

  Your method of telling everything in this post is really nice, all
  can simply know it, Thanks a lot.

 12. tinyurl.com گفت:

  The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see
  if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.

  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 13. plenty of fish dating site گفت:

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have
  some experience with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

ارسال دیدگاه


8 + = 13

Forum