قیمت میلگرد آجدار هفته سوم مهر ماه 91/07/23

Oct 15, 2012 2 دیدگاه

قیمت میلگرد آجدار هفته سوم مهر ماه 91/07/23

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ مهر ۱۳۹۱ – (October 14, 2012)

                نام محصول             محل و نوع پرداخت               قیمت (ریال/کیلوگرم)

قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          20700 ریال

قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                   20370 ریال

قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            20270 ریال

قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                         19910 ریال

قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                     20150 ریال

قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: شمس- محل تحویل: تهران-                      20400 ریال

قطر: 12 میلیمتر- نوع : کلاف: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          19400 ریال

قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19970 ریال

قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          20300 ریال

قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                   20070 ریال

قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: آریا فولاد- محل تحویل: تهران-                                20100 ریال

قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                         19910 ریال

قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                   19900 ریال

قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19970 ریال

قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                   20400 ریال

قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              20050 ریال

قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                         19910 ریال

قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          20000 ریال

قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19850 ریال

قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       20000 ریال

قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                   20200 ریال

قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              20050 ریال

قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال

قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: امارات- محل تحویل: بندر عباس-                            19550 ریال

قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال

قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                       20000 ریال

قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                   20000 ریال

قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       19950 ریال

قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: درب کارخانه-                           19850 ریال

قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19850 ریال

قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19800 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19950 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19850 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       20000 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                   20000 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                   20000 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19800 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                       20000 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: امارات- محل تحویل: بندر عباس-                            19550 ریال

قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: درب کارخانه-                           19850 ریال

قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19850 ریال

قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19900 ریال

قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال

قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال

قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       20000 ریال

قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                       20000 ریال

قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                   20000 ریال

قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: درب کارخانه-                           19850 ریال

قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19800 ریال

قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                   20000 ریال

قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19900 ریال

قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال

قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       20000 ریال

قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                   20000 ریال

قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال

قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19800 ریال

قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: درب کارخانه-                           19850 ریال

قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                       20000 ریال

قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19800 ریال

قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال

قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19800 ریال

قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                       20000 ریال

قطر: 30 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          19250 ریال

قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال

قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19850 ریال

قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          19250 ریال

قطر: 8 میلیمتر- نوع : کلاف: A2- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                             20250 ریال

قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                      20970 ریال

قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                              20270 ریال

قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                            20210 ریال

قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                        20500 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

2 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار هفته سوم مهر ماه 91/07/23”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 2. download minecraft for free گفت:

  I know this web page offers quality based articles or reviews and extra information, is there any other website which presents these kinds of data
  in quality?

ارسال دیدگاه


8 − = 6

Forum