قیمت میلگرد آجدار هفته اول مهر ماه 91/07/02

Sep 24, 2012 10 دیدگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲ مهر ۱۳۹۱ – (September 23, 2012)

                نام محصول             و  پرداخت             قیمت (ریال/کیلوگرم)

قطر: 10 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  امارات-  تحویل: بندر امام-                  19000 ریال

قطر: 10 میلیمتر-  بسته بندی: کلاف- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                    18850 ریال

قطر: 10 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  گلستان-  تحویل: درب کارخانه-                          19600 ریال

قطر: 10 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  حسن رود-  تحویل: درب کارخانه-                     19370 ریال

قطر: 10 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  بناب-  تحویل: درب کارخانه-                              19050 ریال

قطر: 10 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  قزوین-  تحویل: درب کارخانه-                           18520 ریال

قطر: 10 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  قزوین-  تحویل: تهران-                       18650 ریال

قطر: 12 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  گلستان-  تحویل: درب کارخانه-                          19600 ریال

قطر: 12 میلیمتر-  بسته بندی: کلاف- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                    18400 ریال

قطر: 12 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  بناب-  تحویل: درب کارخانه-                              18850 ریال

قطر: 12 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  امارات-  تحویل: بندر امام-                  19000 ریال

قطر: 12 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: درب کارخانه-                            19000 ریال

قطر: 12 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: تهران-                        19200 ریال

قطر: 12 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  حسن رود-  تحویل: درب کارخانه-                     19070 ریال

قطر: 12 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  آریا فولاد-  تحویل: تهران-                  18600 ریال

قطر: 12 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  قزوین-  تحویل: درب کارخانه-                           18520 ریال

قطر: 14 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: درب کارخانه-                            19000 ریال

قطر: 14 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  امارات-  تحویل: بندر امام-                  18900 ریال

قطر: 14 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  حسن رود-  تحویل: درب کارخانه-                     18820 ریال

قطر: 14 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: تهران-                        18900 ریال

قطر: 14 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  بناب-  تحویل: درب کارخانه-                              18850 ریال

قطر: 14 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  نیشابور-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 14 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  نیشابور-  تحویل: تهران-                     18800 ریال

قطر: 14 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                            18750 ریال

قطر: 14 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  یزد-  تحویل: درب کارخانه-                                18900 ریال

قطر: 14 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  قزوین-  تحویل: درب کارخانه-                           18520 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: درب کارخانه-                            18900 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  حسن رود-  تحویل: درب کارخانه-                     18820 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  بناب-  تحویل: درب کارخانه-                              18650 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اصفهان-  تحویل: تهران-                     18800 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: تهران-                        18800 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اصفهان-  تحویل: درب کارخانه-                         18700 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                            18900 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  نیشابور-  تحویل: تهران-                     18800 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  نیشابور-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  یزد-  تحویل: درب کارخانه-                                18700 ریال

قطر: 16 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  میانه-  تحویل: درب کارخانه-                             18300 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: درب کارخانه-                            18700 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: تهران-                        18800 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اصفهان-  تحویل: تهران-                     18800 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  نیشابور-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                            18450 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اصفهان-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  میانه-  تحویل: درب کارخانه-                             18300 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  میانه-  تحویل: تهران-                         18550 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  بناب-  تحویل: درب کارخانه-                              18650 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  حسن رود-  تحویل: درب کارخانه-                     18600 ریال

قطر: 18 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  یزد-  تحویل: درب کارخانه-                                18550 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: تهران-                        18750 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: درب کارخانه-                            18700 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  حسن رود-  تحویل: درب کارخانه-                     18600 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  بناب-  تحویل: درب کارخانه-                              18650 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اصفهان-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اصفهان-  تحویل: تهران-                     18800 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                            18450 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  میانه-  تحویل: تهران-                         18550 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  یزد-  تحویل: درب کارخانه-                                18550 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  نیشابور-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 20 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  میانه-  تحویل: درب کارخانه-                             18300 ریال

قطر: 22 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  بناب-  تحویل: درب کارخانه-                              18650 ریال

قطر: 22 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: درب کارخانه-                            18700 ریال

قطر: 22 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: تهران-                        18700 ریال

قطر: 22 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                            18900 ریال

قطر: 22 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اصفهان-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 22 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  نیشابور-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 22 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  میانه-  تحویل: درب کارخانه-                             18300 ریال

قطر: 22 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  یزد-  تحویل: درب کارخانه-                                18550 ریال

قطر: 22 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اصفهان-  تحویل: تهران-                     18700 ریال

قطر: 25 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: تهران-                        18750 ریال

قطر: 25 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  بناب-  تحویل: درب کارخانه-                              18650 ریال

قطر: 25 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اصفهان-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 25 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اصفهان-  تحویل: تهران-                     18750 ریال

قطر: 25 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                            18450 ریال

قطر: 25 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  یزد-  تحویل: درب کارخانه-                                18550 ریال

قطر: 25 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  نیشابور-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 28 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: تهران-                        18700 ریال

قطر: 28 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  یزد-  تحویل: درب کارخانه-                                18550 ریال

قطر: 28 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                            18850 ریال

قطر: 28 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  نیشابور-  تحویل: درب کارخانه-                         18600 ریال

قطر: 30 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                            18850 ریال

قطر: 32 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  کاشان-  تحویل: تهران-                        18800 ریال

قطر: 32 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A3-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                            18850 ریال

قطر: 8 میلیمتر-  بسته بندی: کلاف- : A2-  اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                       18850 ریال

قطر: 8 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  حسن رود-  تحویل: درب کارخانه-                        19770 ریال

قطر: 8 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  بناب-  تحویل: درب کارخانه-                                19050 ریال

قطر: 8 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  قزوین-  تحویل: درب کارخانه-                              18920 ریال

قطر: 8 میلیمتر-  بسته بندی:  12 متری- : A2-  قزوین-  تحویل: تهران-                          19200 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

10 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار هفته اول مهر ماه 91/07/02”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 2. gamefly free trial گفت:

  I always spent my half an hour to read this website’s
  articles or reviews everyday along with a cup of coffee.

 3. g گفت:

  Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established
  blog. Is it very difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do
  you have any tips or suggestions? Appreciate it

 4. g گفت:

  When some one searches for his vital thing, therefore
  he/she needs to be available that in detail, thus that thing
  is maintained over here.

 5. minecraft free download pc گفت:

  Hi every one, here every one is sharing these kinds of experience,
  so it’s pleasant to read this web site, and I used to visit this weblog everyday.

 6. gamefly free trial گفت:

  These are genuinely enormous ideas in concerning blogging.
  You have touched some nice points here. Any way keep
  up wrinting.

 7. gamefly free trial گفت:

  Hello, yes this post is actually fastidious and
  I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.

 8. gamefly free trial گفت:

  whoah this weblog is magnificent i really like reading your
  posts. Keep up the good work! You recognize, a lot of persons are hunting around
  for this info, you can aid them greatly.

 9. gamefly free trial گفت:

  What’s up, after reading this remarkable post i am also glad to share my know-how here with colleagues.

 10. tinyurl.com گفت:

  Inspiring story there. What occurred after? Good luck!

ارسال دیدگاه


− 2 = 3

Forum