قیمت آهن آلات ، تیرآهن ، بال پهن ، ورق سیاه و گالوانیزه ، نبشی ، قوطی ، ناودانی هفته چهارم شهریور 91/06/28

Sep 19, 2012 1 دیدگاه

قیمت آهن آلات ، تیرآهن ، بال پهن ، ورق سیاه و گالوانیزه ، نبشی ، قوطی ، ناودانی هفته چهارم شهریور 91/06/28

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۸ شهریور ۱۳۹۱September 18, 2012

                نام محصول             محل و نوع پرداخت               قیمت (ریال/کیلوگرم(

1سایز: 140 میلیمتر- نورد اهواز- طول: 12 متر- تهران-                                2500000 ریال

2سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- نورد اهواز- درب کارخانه-                    2455000 ریال

3سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- درب کارخانه-                 17850 ریال

4سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تهران-                     2760000 ریال

5سایز: 160 میلیمتر- نورد اهواز- طول: 12 متر- درب کارخانه-                    3255000 ریال

6سایز: 160 میلیمتر- نورد اهواز- طول: 12 متر- تهران-                                3260000 ریال

7سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تهران-                     3360000 ریال

8سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- درب کارخانه-               17800 ریال

9سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- نورد اهواز- درب کارخانه-                    3655000 ریال

10سایز: 180 میلیمتر- نورد اهواز- طول: 12 متر- تهران-                             3550000 ریال

11سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تهران-                   3810000 ریال

12سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- درب کارخانه-            16850 ریال

13سایز: 200 میلیمتر- کره- طول: 12 متر- تهران-                          4150000 ریال

14سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- درب کارخانه-            16500 ریال

15سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تهران-                   4500000 ریال

16سایز: 220 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تهران-                   5200000 ریال

17سایز: 240 میلیمتر- کره- طول: 12 متر- تهران-                          6050000 ریال

18سایز: 240 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تهران-                   6250000 ریال

19سایز: 270 میلیمتر- ترکیه- طول: 12 متر- تهران-                      8700000 ریال

20سایز: 270 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تهران-                   9400000 ریال

21سایز: 300 میلیمتر- ترکیه- طول: 12 متر- تهران-                 11300000 ریال

 

تیرآهن بال پهن

1سایز: 120 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک- تهران-                             23000 ریال

2سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک- تهران-                             23000 ریال

3سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تهران-                           22000 ریال

4سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تهران-                           22000 ریال

5سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تهران-                           23000 ریال

6سایز: 220 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک- تهران-                             23000 ریال

7سایز: 240 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تهران-                           23000 ریال

8سایز: 260 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تهران-                           22000 ریال

9سایز: 280 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تهران-                           25000 ریال

 

ناودانی

1سایز: 100 میلیمتر- طول: 6 متر- تبریز- تهران-                            20450 ریال

2سایز: 120 میلیمتر- طول: 6 متر- روسیه- تهران-                          20000 ریال

3سایز: 140 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تهران-                 20200 ریال

4سایز: 160 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تهران-                 20300 ریال

5سایز: 180 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تهران-                 15700 ریال

6سایز: 200 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تهران-                 15500 ریال

7سایز: 220 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تهران-                 16200 ریال

8سایز: 240 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تهران-                 16200 ریال

9سایز: 80 میلیمتر- طول: 6 متر- مشهد- تهران-                            19900 ریال

 

نبشی

1سایز: 100 × 100 × 10 میلیمتر- طول: 6 متر متر- آریان فولاد کرج – تهران-        18000 ریال

2سایز: 120 × 120 × 12 میلیمتر- طول: 6 متر متر- آریان فولاد کرج – تهران-        18000 ریال

3سایز: 150 × 150 × 15 میلیمتر- طول: 12 متر متر- چین- تهران-                      20000 ریال

4سایز: 160 × 160 × 16 میلیمتر- طول: 12 متر متر- چین- تهران-                      18000 ریال

5سایز: 30 × 30 × 3 میلیمتر- طول: 6 متر متر- مشهد- تهران-                     19500 ریال

6سایز: 40 × 40 × 4 میلیمتر- طول: 6 متر متر- زنجان- تهران-                   19300 ریال

7سایز: 50 × 50 × 5 میلیمتر- طول: 6 متر متر- مشهد- تهران-                     19300 ریال

8سایز: 60 × 60 × 6 میلیمتر- طول: 6 متر متر- مشهد- تهران-                     18500 ریال

9سایز: 80 × 80 × 8 میلیمتر- طول: 6 متر متر- آریان فولاد کرج –               18550 ریال

 

ورق آجدار

1ضخامت: 10 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37ابعاد: 6000 × 1500 میلیمتر- تهران-                22000 ریال

2ضخامت: 4 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر- تهران-                 23000 ریال

3ضخامت: 5 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر- تهران-                 25000 ریال

4ضخامت: 6 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر- تهران-                 22000 ریال

5ضخامت: 8 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1000 میلیمتر- تهران-                 25000 ریال

 

ورق سیاه

1ضخامت: 10 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – فابریک- تهران-           15550 ریال

2ضخامت: 10 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تهران-    15350 ریال

3ضخامت: 10 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- اهواز-                           15300 ریال

4ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – فابریک- تهران-           15550 ریال

5ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- اهواز-                           15200 ریال

6ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تهران-      15150 ریال

7ضخامت: 15 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- اهواز-                           15200 ریال

8ضخامت: 15 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تهران-      15150 ریال

9ضخامت: 2 میلیمتر- ابعاد: رول 1000 میلیمتری میلیمتر- MMK – دو رولی- بندر انزلی-   17500 ریال

10ضخامت: 20 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- اهواز-                        14700 ریال

11ضخامت: 25 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- اهواز-                        14300 ریال

12ضخامت: 3 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تهران-     14700 ریال

13ضخامت: 30 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- اهواز-                        14400 ریال

14ضخامت: 35 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- اهواز-                        14000 ریال

15ضخامت: 4 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تهران-     14650 ریال

16ضخامت: 40 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- اهواز-                        14400 ریال

17ضخامت: 5 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تهران-    14750 ریال

18ضخامت: 6 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – فابریک- تهران-             15200 ریال

19ضخامت: 6 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تهران-      15150 ریال

20ضخامت: 8 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تهران-      15300 ریال

21ضخامت: 8 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – فابریک- تهران-             15550 ریال

 

ورق گالوانیزه

1ضخامت: 0.40 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                             27200 ریال

2ضخامت: 0.40 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                              27000 ریال

3ضخامت: 0.50 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                           23700 ریال

4ضخامت: 0.50 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                              24000 ریال

5ضخامت: 0.60 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                           22000 ریال

6ضخامت: 0.60 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                              22000 ریال

7ضخامت: 0.60 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                               22700 ریال

8ضخامت: 0.60 میلیمتر- مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                          21800 ریال

9ضخامت: 0.70 میلیمتر- قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                       21000 ریال

10ضخامت: 0.70 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                        21100 ریال

11ضخامت: 0.70 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                           20800 ریال

12ضخامت: 1.50 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                            22200 ریال

13ضخامت: 1.50 میلیمتر- مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                       21900 ریال

14ضخامت: 0.80 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                        20700 ریال

15ضخامت: 0.80 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                           20500 ریال

16ضخامت: 0.90 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                        20500 ریال

17ضخامت: 1 میلیمتر- قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                           20500 ریال

18ضخامت: 1 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                  20400 ریال

19ضخامت: 1 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                               20700 ریال

20ضخامت: 1.25 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                           20600 ریال

21ضخامت: 1.25 میلیمتر- قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                    21000 ریال

22ضخامت: 2 میلیمتر- مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                              21900 ریال

23ضخامت: 2 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                   23000 ریال

24ضخامت: 2.50 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                           24800 ریال

25ضخامت: 3 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-                  22200 ریال

26ضخامت: 3 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تهران-              22600 ریال

 

قوطی

1سایز: 100 × 100- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 38.28- گل نرده- تهران-        18700 ریال

2سایز: 20 × 10- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 5.21- گل نرده- تهران-                19600 ریال

3سایز: 20 × 20- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- گل نرده- تهران-                19000 ریال

4سایز: 30 × 10- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- گل نرده- تهران-                19600 ریال

5سایز: 30 × 20- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 9.20- گل نرده- تهران-                18800 ریال

6سایز: 30 × 30- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 11.24- گل نرده- تهران-             18700 ریال

7سایز: 40 × 40- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 14.7- گل نرده- تهران-               18700 ریال

8سایز: 50 × 50- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 18.84- گل نرده- تهران-             18700 ریال

9سایز: 60 × 60- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- گل نرده- تهران-              18700 ریال

10سایز: 70 × 70- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 26.63- گل نرده- تهران-          18700 ریال

11سایز: 80 × 40- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- گل نرده- تهران-          18700 ریال

12سایز: 90 × 90- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 34.30- گل نرده- تهران-          18700 ریال

 

پروفیل Z

1سایز: Z – 18کیفیت: از ورق 3.00 میلیمتری – 48 کیلوئی- تهران-                             15250 ریال

2سایز: Z – 18کیفیت: از ورق 2.00 میلیمتری – 29 کیلوئی- تهران-                             18300 ریال

3سایز: گروه 2- کیفیت: گروه 2- تهران-                                                                      18700 ریال

 

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

1 دیدگاه برای “قیمت آهن آلات ، تیرآهن ، بال پهن ، ورق سیاه و گالوانیزه ، نبشی ، قوطی ، ناودانی هفته چهارم شهریور 91/06/28”

  1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

    با سلام
    با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
    خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

ارسال دیدگاه


5 + = 8

Forum