پيش بيني حجم روزانه ترافيك در جاده 407ETR در ناحيه بزرگ تورنتو کانادا (GTA)

Nov 19, 2012 13 دیدگاه

 

 

پيش بيني حجم روزانه ترافيك در جاده 407ETR

نويسندگان: دكتر مهندس علي مكي رئيس شركت مشاوره اي آليكان در كانادا

دكتر عبدال قادر الشاياني شهرداري دبي امارات متحده عربي

دكتر عبدل مالك ابوشيخ  شهرداري دبي امارات متحده عربي

آدرس : اينترنتي مولف اول ( ئي ميل): mekky@ interlog.com

پيش بيني حجم روزانه در جاده 407ETR

جاده 407ETR يك جاده شش و چهار باندي داراي عوارض در ناحيه بزرگ تورنتو (GTA) است و سالها به عنوان مسير كمكي جاده بزرگراه 401 محسوب گرديده است.

بزرگراه 401 پرتردد ترين بزرگراه در آمريكاي شمالي است و هر روز بيش از يك ميليون وسيله نقليه از آن عبور مي‌‌‌كنند. طول جاده 407ETR در حد 154 كيلومتر است.

در حال حاضر ( نوامبر 1998) , 67 كيليومتر از اين جاده در حال كار است. در برنامه ريزي عملياتي جاده 407ETR بايد تعداد استفاده كنندگان آن در هر روز از چند ماه قبل پيش بيني شود هدف اصلي اين مقاله آن است كه فرايندهاي كاليبراسيون معيارسنجي و اعتبار سنجي مدل هاي پيش بيني كاربرد روزانه اين جاده تشريح شود و نتايج بدست آمده مورد بحث قرار گيرد. دوره زماني مقياس سنجي و پيش بيني دشواري خاصي دارد چون بطور عمده تعداد كاربران اين جاده در اين دوره زماني در نوسان بوده است. چهار مورد مدل سري زمان تهيه شد و مقياس سنجي گرديد.

نوع تركيب دراين مدل ها متفاوت بود و متغيرهاي موثر مربوط به دو مورد گسترش جاده و پخش برگشت خودكار مربوط به همبستگي خودكار بخش هاي خطا در اين مدل در لحظات مختلف و تنوع زمان در اين مدل ها ديده مي‌‌‌شود.

مدل 1 و مدل 2 فاقد بخش هاي خود برگشتي هستند ولي مدل 3  و مدل 4 اين بخش ها را دارند. مدل 1 ومدل 3 نسبت به گسترش بزرگراه حساس نيستند ولي مدل 2 و مدل 4 حساسند. بر اساس اطلاعات هشت ماهه (14 اكتبر 1997 تا 14 ژوئن 1998) و روش ARIMA ( روش يكپارچه و خود رجعتي حركت ميانگين) چهار مدل مذكور مقياس سنجي شدند. نتيجه مقياس سنجي مقايسه گرديد. گرچه مقدار تفاوت و اختلاف كم است ولي گفته مي‌‌‌شود كه مدل 4 از همه بهتر است. اعتبار سنجي در طول 5 ماه اين انتخاب را تاييد مي‌‌‌كندو نشان مي‌‌‌دهد كه تعداد كاربران روزانه در اين مدل به نحو بهتري برآورد مي‌‌‌شود. نتياج تحقيق نشان مي‌‌‌دهد كه پيش بيني دقيق كاربرد روزانه بزرگراه عوارض حتي در شرايطي كه نوسان قبلي بالاست امكانپذير مي‌‌‌باشد.

كلمات كليدي: پيش بيني، بزرگراه عوارض، سري هاي زمان، مدل سازي، جاده 407ETR

مقدمه

 

ناحيه تورنتوي بزرگ GTA يك ناحيه عمده شهري در شمال آمريكاست و حدود 5 ميليون جمعيت در اين ناحيه زندگي مي‌‌‌كنند. اين ناحيه طبق شكل 1 در جنوب غرب انتاريوي كانادا واقع است. بزگراه 407 اولين بزرگراه كاملا الكترونيك جهان است تا منحصرا به ناحيه شهري خدمات بدهد (شكل 1). اين جاده عوارض داراي شش يا چهار باند است و سالها به عنوان راه كمكي بزرگراه 401 شمرده شده است. بزرگراه 401 پرتردد ترين بزرگراه در شمال آمريكاست و هر روز بيش از يك ميليون وسيله نقليه از آن عبور مي‌‌‌كنند. طول جاده 407 در حد 154 كيلومتر است و از جاده كوئين اليزابت در تقاطع فريمن در برلينگتن (در هالتون) تا بزرگراه 115/35 در دورهام در ناحيه شرق ادامه دارد.اولين قطعه از اين بزرگراه در سال 1997 براي ترافيك باز شد. در حال حاضر نوامبر 1998 حدود 67 كيلومتر در حالت ساخت است. اين قطعه از بزگراه 403 در غرب تا جاده مك كوان در شرق كشيده مي‌‌‌شود.

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره اين جاده به منابع (4، 3، 2، 1) مراجعه كنيد. پيش بيني هاي دراز مدت براي 407ETR در (5) آمده است.

در برنامه عملياتي 407ETR بايد تعداد كاربران در هر روز و چند ماه قبل از شروع كار اجرايي برآورد شود. كار پيش بيني در حدي است كه اكثر برنامه ريزان حمل و نقل در موردش زياد آموزش نديده اند و يا مطمئن نيستند تكنيك هاي شناخته شده بتوانند در مقياس روز و بخصوص هنگام بروز نوسان و تغييرات هفتگي اطلاعات دقيقي در پيش بيني ها ارائه كند. انگيزه تهيه اين مقاله همين مشكلات بوده است. براي تشريح و پيش بنيني تغييرات روزانه چهار مدل سري زمان بررسي مي‌‌‌شود. در اين مدل ها تركيبات مختلف ارائه مي‌‌‌گردد. از جمله تاثير متغيرهاي دو نوع تعريض بزرگراه و بخش برگشت خودكار از لحاظ همبستگي خودكار در بين خطاهاي مدل در لحظات مختلف زمان.

هدف اصل اين مقاله شرح فرايند تحول و كاليبراسيون مدل برآورد كاربرد روزانه جاده 407ETR است براي دوره زماني 15 ژوئن تا 31 دسامبر 1998 پيش بيني لازم بود و اطلاعات مربوط به دوره زماني 14 اكتبر 1997 تا 14 ژوئن 1998 براي مقياس سنجي بكار رفت. دوره هاي كاليبراسيون و پيش بيني براي اين بزرگراه دشواري خاصي دارد چون تعداد كاربران اين جاده در اين دوره بطور عمده نوسان داشت.موقع باز بيني اين مقاله از جهت اعتبار سنجي از اطلاعات بيشتري استفاده شد ( 15 ژوئن تا 19 نوامبر) .

اين موضوع در زير توضيح داده مي‌‌‌شود شدت واقعي نوسان در يك بزرگراه تماما الكترونيكي در اين مقاله بيان مي‌‌‌شود و از نظر محققان و دست اندركاران اين بزرگراه اين اطلاعات مي‌‌‌تواند مفيد باشد. اطلاعات اين مقاله از طريق سيستم پرداخت عوارض تهيه شد. اين اطلاعات از نظر برنامه ريزي و كنترل و نظارت بر اين جاده خيلي عالي ومهم است. اطلاعات مربوط به هر وسيله نقليه و نوع آن (اتومبيل، موتورسيكت، كاميون و تريلر) و نوع پرداخت عوارض ( وسيله نقليه داراي گيرنده و فرستنده سيگنال تفكيك گرديد).

موارد زير در مورد هر وسيله نقليه در اين سيستم ثبت است شيب راه ورود- شيب راهه خروج زمان ورود، زمان خروج، مسافت طي شده مدت زمان سفر و غيره. براي بسياري از عمليات و برنامه ريزي ها اين اطلاعات مفيد هستند.

ساختار مقاله

ابتدا مدل هاي موردنظر تهيه و تشريح شد. با استفاده از اطلاعات هشت ماهه جاده 407ETR مدل ها كاليبره شدند. نتايج كاليبراسيون ارائه شده است. نتايج پيش بيني سري هاي زمان براي دوره زماني 15 ژوئن تا 31 دسامبر 1998 مورد بحث قرار مي‌‌‌گيرد.

نتايج اعتبار سنجي با مقايسه اعداد پيش بيني واعداد مشاهده شده براي يك دوره 5 ماهه ارائه مي‌‌‌شود.

در تست آماري سطح معني دار بودن رقم الفا برابر 05/0 اجرا شد. اين رقم احتمال بدين معناست كه وقتي فرضيه صفر درست باشد، رقم آماري تست در ناحيه حياتي قرار مي‌‌‌گيرد.

تهيه مدل ها

معمولا اولين قدم براي آناليز سري هاي زمان نمايش گرافيكي آنهاست. در شكل 3 اين نمايش ديده مي‌‌‌شود. سيكل هاي هفتگي و شيوه افزايش در اين نمودار مشخص است سري هاي زماني معمولا به چند بخش تقسيم مي‌‌‌شود شامل T، تنوع فصل S ، تنوع سيكلي C و تنوع راندوم R براي تركيب اين چهار تنوع در قالب يك مدل معمولا دو تنوع بكار مي‌‌‌رود:

این مقاله جالب را میتوانید از  لینک زیر دانلود نمائید 

این فایل در محیط Word برای دوستان ارائه میگردد 

Pass : www.iranomran.com

 

دانشجویان عمران, راهسازی و روسازی

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

13 دیدگاه برای “پيش بيني حجم روزانه ترافيك در جاده 407ETR در ناحيه بزرگ تورنتو کانادا (GTA)”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 2. gamefly free trial گفت:

  I think this is among the most important info for me.
  And i’m glad reading your article. But should remark on some
  general things, The web site style is wonderful, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 3. gamefly free trial گفت:

  What’s up to every body, it’s my first pay a quick
  visit of this webpage; this webpage carries amazing
  and genuinely excellent information in favor of readers.

 4. gamefly free trial گفت:

  If some one desires to be updated with newest technologies afterward
  he must be pay a visit this website and be
  up to date daily.

 5. gamefly free trial گفت:

  It’s enormous that you are getting thoughts from this post as
  well as from our argument made here.

 6. quest bars cheap گفت:

  I am actually grateful to the owner of this web site who has shared this wonderful post at
  at this time.

 7. minecraft games گفت:

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.
  I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.

  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 8. LisaOvene گفت:

  [url=http://strattera25.com/]strattera[/url]

 9. quest bars cheap گفت:

  What’s up, all the time i used to check weblog posts here early in the daylight, since i love to find out more
  and more.

 10. coconut oil health benefits گفت:

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
  add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 11. health benefits of coconut oil گفت:

  Hello everyone, it’s my first pay a visit at this site, and paragraph
  is genuinely fruitful in favor of me, keep up posting these content.

 12. plenty of fish dating site گفت:

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

ارسال دیدگاه


− 7 = 0

Forum