نامه اعتراض به آزمون محاسبات نظام مهندسی اسفند 91

Jun 02, 2013 69 دیدگاه

نامه اعتراض به آزمون محاسبات نظام مهندسی اسفند 91

درود بر همه دوستان 

نامه های خود را جهت اعتراض به آزمون در همین بخش ارائه کنید 

 

 

 

باسلام

اینجانب ******** به شماره عضویت********* به عنوان یکی از داوطلبان آزمون محاسبات نظام مهندسی اسفند91 نسبت به کلید آزمون محاسبات اعتراض دارم.

1سوال11

باتوجه به بند 9-20-3-1 ،صفحه 333 مبحث نهم حداکثر بار محوری که می توان به یک عضو وارد کرد تا آن عضو بصورت خمشی (تیر ) عمل کند برابر Qc fc Ag.15، در حالی که باتوجه به بند9-20-3-2 ،صفحه 336 مبحث نهم حداقل بارمحوری که می توان به یک عضو وارد کرد تا آن عضو بصورت خمشی فشاری عمل کند برابر.Qc fc Ag.15

حال باتوجه به صورت سوال 11 ، که اشاره شده است حداقل بارمحوری نهائی ستون برابر 250 kn است، لذا چون کلمه حداقل در صورت سوال ذکر شده است ،امکان تشخیص تیر یا ستون بودن عضو برای داوطلب وجود ندارد ،اگر در صورت سوال بجای عبارت حداقل بار محوری از عبارت حداکثر بار محوری استفاده می کردند آنگاه مطمئنا تشخیص اینکه عضو بصورت خمشی عمل می کند کاملا بدیهی بود وباتوجه به اینکه اگر داوطلب این عضو را تیر ویا ستون در نظر بگیرد پاسخ هر دو مورد فرض ها در گزینه ها وجود دارد لذا از مسئولین محترم دفترمقررات ملی تقاضا دارم باتوجه به مطالب فوق سوال مذکور را حدف وامتیاز آن برای کلیه داوطلبین لحاظ گردد .

2سوال32

1مطابق بند 10-3-8-1-2-1 ب صفحه 368 مبحث 10 در بحث تیرها در قاب خمشی ویژه : ” محل تشکیل مفصل پلاستیک در دو انتهای تیرها باید در فاصله ای بین 0.5dتا 1.0dاز برستون در نظر گرفته شود”.

2در ادامه در بند 10-3-8-1-2-2-الف طراحی برای خمش وبرش به روش تنش مجاز ” در این روش نیروی برشی حاصل از تشکیل مفصل پلاستیک در مقطعی به فاصله L1 از بر ستون مطابق عبارت زیر می باشد Ves=(2*0.6*1.1*Mexp)/Lh+V+W

تعریف پارمترها مطابق صفحه 370 و 371

حالا وقتی به سوالات مطرح شده در این بند در چند سال اخیر نگاه میکنیم به بارزترین نمونه آن یعنی سوال 26 محاسبات سال 89 میتوانیم اشاره کنیم

لنگر خمشی طراحی اتصال تیر به ستون با مشخصات زیراز یک سازه با قاب خمشی فولادی متوسط به روش تنش مجاز برحسب کیلو نیوتن برمتر به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر می باشد ? ( محل تشکیل مفصل پلاستیک در فاصله نصف ارتفاع کل مقطع تیر از برستون فرض شود ). ( 240 = fy) بقیه داده ها درشکل مساله مطرح شده است

اما سوال 32 محاسات امسال

تیر یک قاب خمشی ویژه در یک سیستم باربر جانبی لرزه ای بطول دهانه آزاد 7.0 متر تحت اثر بارمرده یکنواخت 3600دکانیوتن متر وبار زنده یکنواخت1200 متر قرار دارد. چنانچه 2650= z و نوع فولاد 37 stو( 240 = fy) و ارتفاع کل مقطع تیر برابر40 سانتیمتر باشد ، نیروی برشی لازم جهت طراحی اتصال انتهای تیر برحسب kN در طراحی به روش تنش مجاز به کدام یک از اعداد زیرنزدیکتر می باشد?

هر قاضی منصفی که حتی از بحث علمی هم سررشته نداشته باشد ناقص بودن متن سوال بخاطر مشخص نبودن محل تشکیل مفصل پلاستیک را میتواند تشخیص دهد کلید حل این سوال مشخص کردن محل تشکیل مفصل پلاستیک است چرا که بقیه پارامترهای فرمول تابعی از آن هستند و برآن اساس محاسبه میشوند.

حالا اگر بخواهیم به بررسی سوال بپردازیم حداقل دو حالت را بایستی در نظر بگیریم

ا1)حالت محل مفصل برابر 0.5d

Lh=700-2*0.5*40=660Cm و نهایتا” Ves=(2*0.6*1.1*Mexp)/Lh+V+W=3182628Kg=320KN

2 ) حالت مفصل برابر 1.0d

Lh=700-2*1.0*40=620Cm و نهایتا

Ves=(2*0.6*1.1*Mexp)/Lh+V+W=2991571Kg=300N

برای اینکه بخواهیم به جواب مورد منظور طراح برسیم علی رغم اینکه طیف گستردهای از انتخاب 0.5 – 0.6 – 0.7 – 0.8 – 0.9 – 1.0 میتواند توسط داوطلب در نظر گرفته شود باید همانند سوال محاسبات سال 89 و قرار دادن همان فرض یعنی ( محل تشکیل مفصل پلاستیک در فاصله نصف ارتفاع کل مقطع تیر از برستون فرض شود)

چون در میان جواب ها از جواب حالت مفصل برار L1=1.0d هم استفاده شده از کلید سوال اینطور برداشت می شود شاید طراح با فرض L1=0.5d سوال را مطرح کرده اما در متن سوال فراموش کرده محل مفصل را ذکر کند این مساله دیگر گناه ما نیست و تاوان آن را نباید امثال بنده بپردازیم اگر داوطلب تمام حالت های 0.5 – 0.6 – 0.7 – 0.8 – 0.9 – 1.0 را در نظر می گرفت تازه بعد از صرف زمان زیاد این بار باید سر دوراهی می ماند که کدامیک از جوابهای داخل گزینه ها ( 2 یا 3) را انتخاب کند

جناب دکتر هوایی در آزمون محاسبات شهریور سوال شماره 34 و 35 دقیقا” بدلیل کافی نبود یکی از پارمترها حذف شدند ( مثلا سوال 34 کرنش نهایی بتن یعنی Ecu=0.0035 داده نشده بود)

3سوال43

زمان تناوب این سازه باتوجه به فرمول T=2π√((P)/gk) صفحه137 مبحث6 بصورت زیر بدست می آید.

=1.48s 50*10^3/10*90*10^3 T=(2*3.14)√

که این مقداراز عدد 0.5 بزرگتر میباشد وطبق بند 6-7-2-9-1-ب صفحه74 مبحث 6 تحلیل دینامیکی سازه الزامی است در حالی که اطلاعات سوال جهت تحلیل استاتیکی می باشد واین به مفهوم ناقص بودن سوال است.

4سوال52

52

طبق بند 6-7-2-5-11-1 صفحه65 مبحث6

نیروی قائم ناشی از زلزله درمواردزیر باید درمحاسبات منظورشود.

الف)تیرهایی که دهانه آنها بیشتراز15متر می باشد،همراه با ستونها ودیوارهای تکیه گاهی آنها

ب)تیرهایی که بارمتمرکز قابل توجهی در مقایسه با سایربارهای منتقل شده به تیر را تحمل می کنند،همراه با ستونها ودیوارهای تکیه گاهی آنها.در صورتی که بار متمرکز حداقل برابر با نصف مجموع بار وارده به تیر باشد،آن بار قابل توجه تلقی می شوند.

ج)بالکنها وپیش آمدگی هایی که به صورت طره ساخته می شوند.

وطبق بند 6-3-2-5 صفحه 12 مبحث 6

بار زنده کف بالکن های طره ای ساختمانها باید برابر با بار کف اتاقهایی که به آنها متصل هستند ،درنظر گرفته شود،ولی مقدار آن نباید کمتر از 300 دکانیوتن بر متر مربع منظور گردد. چنانچه بالکن به عنوان محل تجمع مورد استفاده قرار می گیرد،این بار باید حداقل برابربا500 دکانیوتن برمترمربع منظور شود.

باتوجه به قسمت ج بند6-7-2-5-11-1 وبند6-3-2-5 مبحث 6 اگر در سوال 52 محاسبات منظور طراح پیش آمدگی بوده که باید بارقائم زلزله برای آن منظور شود چون یک نوع بحران برای سازه ی ما ایجاد می کند وبا اعمال بار قائم زلزله به نوعی این بحران در نظرگرفته شده است.

ازطرفی به منظور محاسبه ی بار قائم زلزله به بار زنده ی وارد بر طره نیاز داریم که با مراجعه به بند مربوطه در صفحه ی12 مبحث 6 که تنها بند و مرجع برای بار زنده ی طره ها می باشد این بار باید حداقل300دکانیوتن بر متر مربع درنظر گرفته شودکه براین منوال جواب صحیح این سوال 441دکانیوتن بر مترمربع بدست می آید.

طراحان محترم اگردر جایی از مبحث6 ذکر شده که مقدار حداقل بارزنده ی طره”پیش آمدگی”برابر با کف اتاق متصل به آن درنظر گرفته شود ویا اینکه در جایی از مبحث6ذکرشده که حداقل بار زنده ی طره”پیش آمدگی”متفاوت از حداقل بار زنده ی(بالکن های طره ای)است لطفا با ذکر صفحه وبند مورد نظر در مبحث6 مقررات ملی به داوطلبین معترض اعلام گردد تارفع ابهام شود.

درغیر اینصورت فقط می توان به بند6-3-2-5 صفحه12مبحث6 اشاره کرد که در آنجا فقط به (بالکن های طره ای)اشاره شده است با حداقل بار زنده 300kg/m^2 ،براساس استدلال فوق گزینه ی صحیح عدد 441kg/m^2 می باشد.

5سوال15

دراین سوال بنده با مشورت با اساتید دانشگاه به این نتیجه رسیدیم که باتوجه به اینکه دربرش پانچ دو طرفه باید تعادل در راستای قائم را بررسی کنیم (ΣFy=0)وجهت تعادل در راستای قائم باید اثر مقاوم خاک زیر پی در نظر گرفته شود در حالی که طراح هیچ گونه اشاره ای به آن نکرده است واگر منظور طراح این بوده که از اثر مقاوم خاک زیر پی صرف نظر شود باید در صورت سوال به این نکته اشاره می کرد وعدم اشاره به این نکته دال بر ناقص بودن سوال می باشد.

ودر نهایت باید به عرضتان برسنم که با نگاهی آماری به سوالات مشاهده می شود فقط 13 تا از سوالات دارای شکل می باشند این در حالیست که حداقل 30 تا از سوالات به شکل نیاز داشت یعنی 17 سوال 5 سطری رو داوطلب باید می خواند، تجزیه وتحلیل میکرد وشکلش رو می کشید من مطمئنم کلیه داوطلبان میدانند در این مورد حداقل وقت 6-7سوال از داوطلب ضایع شده است از طرفی دیگر نا مرتب بودن هم از لحاظ تضییع وقت وحق داوطلبان بی تاثیر نبوداین در حالیه که آزمون شهریور 91حاوی 37 سوال شکل دار و1 سوال جدول دار بود.

جنا ب دکتر هوایی عزیز جنابعالی بعنوان متولی مقررات ملی کشور(با توجه به دلایل فوق الذکر بر اساس مستندات مباحث و همچنین آزمون های برگزار شده قبلی )انتظار داریم به شعور جمعی و خرد جامعه مهندسی کشور همانند گذشته توجه وکلید این سوالات تصحیح گردد

با تشکر از Civil 

دانشجویان عمران

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

69 دیدگاه برای “نامه اعتراض به آزمون محاسبات نظام مهندسی اسفند 91”

 1. civil گفت:

  با تشکر از مهندس طاهری
  امیدوارم این دوره نیز مانند دوره ی قبل در این امر ما را یاری فرمایید.
  مطمئنا اقدامات شما در هدفمند کردن اعتراضات کمک بسزایی به ما می کند.

  • محسن عصار گفت:

   دوباره میگم بابا دمت گرم .وفا جون متشکرم .من محاسبات 47 بودم الان 50 شدم.
   جالبه نظارت هم سوال اشتباه داشت ولی این آقایون که توی اتاقاشون نشستن نمیدونن که کسی که وقت گذاشته نظارتو 49 زده و حق قانونیش که اصلاح سوال اشتباه رو انجام نمیدن چه فشار روانی رو بهش تحمیل میکنن !!!!! چه ظلمی میکنن !!!! اونا چیزی نمیخوان جز حداقل حقشون! —-اصلاح سوال اشتباه——-

 2. civil481 گفت:

   با تشمر از شما

 3. sinash گفت:

  سلام.بالاخره زمان مراجعه حضوری واسه اعتراض کی شد؟

 4. وفا طاهری گفت:

  به دوستان همکاران و مابقی داوطلبان نیز اطلاع دهید تا در اقدامی هماهنگ به نتیجه دلخواه برسیم 

   

 5. civil گفت:

  سلام
  به احتمال زیاد
  18/3/92

 6. ALIREZA گفت:

  وای عجب سوتیییییی.در سوال 53 آزمون نظارت عمران ، با توجه به شکل 8-64 صفحه 298 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ویرایش 1390، حداکثر اندازه برای هر حفره 4 میلیمتر بیان شده است. در صورتی که در صورت سوال گفته(حداکثر ابعاد حفرات گرد آشکار شده) و برای جمع حفرات، شکل برای اندازه جوش 12 میلیمتر، 9 میلیمتر را مشخص کرده است و عدد 9 در هیچ یک از گزینه ها وجود ندارد.این سوال هم مشکل دارد.با یک نگاه ساده به شکل کتاب نظرتونو بگید.

 7. civil گفت:

  باسلام
  دوستان امروز با آقای نور محمدی تماس بگیرید ونتیجه ی اعتراضات را پیگیر شوید.
  02182244197
  امروز قرار پاسخگویی به معترضین را داده اند.
  ضمنا هرکدام از دوستان سعی کنید نتیجه را برای سایر دوستان در این پیج یادداشت فرمایید.

 8. civil گفت:

  این شماره های استفاده شده در اعتراض های شهریور ماه است که ظاهرا تغییر نکرده

  جناب آقاي نورمحمدي معاونت دفتر مقررات ملي ساختمان82244197
  جناب آقاي دكتر هوايي مدير دفتر مقررات ملي ساختمان88878031الي9
  خط مستقيم جهت ارتباط با جناب اقاي دكتر هوايي روزهاي دوشنبه ساعت 9تا 11 صبح 88646368
  جناب آقاي دكتر صومعهلو معاون وزير 88646312
  شماره تلفن دفتر وزير راه وشهرسازي 88646050 – 88878059
  فكس دفتر بازرسي وزارتخانه جهت ارسال نامه هاي اعتراضي 88646255و88646369

 9. civil گفت:

  نقل قول از دوستمان ahmadreza62 در سایت ایران سازه

  با سلام خدمت همه دوستان
  تقاضا دارم متن زير رو همه معترضين آزمون محاسبات اسفند 91 به خوبي مطالعه نمايند.
  بنده در آزمون محاسبات شهريور سال گذشته 49 شدم ومتاسفانه تعدادي از سئوالاتي رو كه حذف نمودند من مطابق كليد زده بودم و يا سئوالات دو گزينه اي رو هم نزده بودم و به همين دلايل خيلي از تغييرات آزمون شهريور منتفع نشدم و متاسفانه در برابر اين سئوال بنده كه چرا در سال هاي گذشته با اون آزمون هاي ساده حدنصاب كاهش داده مي شد اما در اين آزمون ها با اين همه اشكال نه كسي پاسخ معايب آزمون را ميدهد ونه كسي پاسخ اين سئوال را ميدهد كه تكليف زمان افرادي كه بابت اين سئوال ها صرف نموده است چه مي شود؟ البته بنده در دوره قبل چندين بار نامه اعتراض نوشتم و 2 بار هم به محل وزارت خانه رجوع كردم (به همراه دوستان معترض آن زمان) و ضمنا بارها با آقاي نور محمدي تلفني صحبت نمودم و تا اينكه ايشان در آخرين مرتبه اي كه با هم صحبت نموديم فرمودند “شانس شما بوده است – براي آزمون بعدي خود را آماده نمائيد” و نهايتا در اوج ناراحتي در آزمون اسفند هم شركت كردم و 44 شدم.البته اين نكته را هم بگويم كه بسياري از داوطلبين معترض آزمون شهريور از اعتراضات خود نتيجه مطلوب را گرفتند و حتي بعضي دوستان كه نمره آنها از بنده خيلي كمتر هم بود به حدنصاب رسيدند ولي اين موضوع را هم دوستان بايد در نظر بگيرند كه يك وجه از اين نحوه آزمون گيري متاسفانه طبق نظر آقاي نورمحمدي شانس است ؟!…
  من نمي خواستم در بحث ها شركت نمايم ولي ديدم كه مقداري دوستان در نحوه پيگيري دچار انحراف شده اند . بنده به عنوان يك دوست بعضي موارد را متذكرمي شوم:
  1- در اعتراضات خودمون همبستگي كافي بايد موجود باشد و نوعي شباهت اعتراض درهمه بايد رعايت گردد. اگر به بحث هاي مطرح شده دقت نمائيد الان اعتراضات بيشتر روي سئوالات 11-15 -32- 43-52 مي باشد ولي متاسفانه در چند صفحه آخر كه نتايج آمده است شرايط به صورتي شده است كه هركسي به نمره خود نگاه مي كند و بر اساس ميزان نياز خود اشكالات را مطرح مي كند؟ يك نفر ميگويد سئوال 32؟ ديگري ميگويد 32و 43 ؟ يك نفر ديگه هم ميگه سئوالات 11 و15 و42 هم هست؟ اگر به اين صورت پيش رود نتيجه اي حاصل نمي شود واز آنجائي كه مسئولين مربوطه داراي وجدان بالائي مي باشند وخود را در برابر مردم پاسخگو مي دانند و اشكالات خود را به بهترين نحو مي پذيرند به مانند آزمون هاي گذشته بدون اينكه بگويند چرا ما اشتباه نموده ايم پرونده اين آزمون را هم ميبندند و با ارضا شدن بعضي از داوطلبين كمي از سر وصداها كاسته و بقيه داوطلبين را به آزمون بعدي حواله ميدهند؟!
  2- اعتراض حضوري در محل وزارت خانه آنهم به صورت چندين باره بسيار موثر است. اين آقايان از اينكه معايب و اشتباهاتشون رو همه در وزارتخانه بفهمند لذت نمي برند و به همين دليل بعد از حضور در آنجا كمي بيشتر به فكر مي افتند.البته يك موضوع ديگر را هم بگويم اين دوستان بارها در وزارتخانه از اين جمله هم استفاده مي نمايند كه برويد مثلا چند روز ديگر نتيجه را ميگوييم و بعد ديده مي شود كه باز هم همان آش و همان كاسه.
  3- پيشنهاد مي نمايم مجددايكي از دوستان متن كاملي از كليه اشكالات آزمون تهيه نمايد و خيلي سرسخت اين اعتراضات هم به سازمان سنجش ارسال گردد و هم به صورت چند باره به دفتر مقررات ملي فرستاده شود .ضمنا اين اعتراضات بهتر است به دفتر معاونت مربوطه وزارت خانه آقاي مهندس صومعلو هم ارسال شود. آنطور كه ديده ام پيگيرترين فرد در اين صفحات مهندس yaseen civil مي باشد . از ايشان مي خواهم نماينده دوستان معترض باشد و زحمت تهيه متن را ايشان بكشند.
  مجددا از همه ميخواهم از اعتراضات غير پيوسته و فقط براساس نياز خود بپرهيزند .ممكن است نتايج اعتراضات به ضرر شما باشد.

 10. civil گفت:

  پاسخ و درخواست بنده از ایشان

  سلام دوست عزیز
  خوشحالم ازاینکه در این راه به ما پیوستین وافتخار استفاده از تجاربتان را به ما دادید.
  بنده بارها به دوستان گفته ام که متن اعتراض باید به هدف حذف واصلاح سوالات ودر نهایت اصلاح روند طراحی سوالات برای آینده باشد،نه اینکه صرفا به منظور قبولی یک یا چند نفر.
  بنده خودم با حذف 2سوال قبول خواهم شد اما کماکان پیگیر حذف واصلاح کلید کلیه سوالات مبهم بوده ام.
  اگرشما افتخار همراهی با ما در اولین اعتراض حضوری را بدهید،براستی حضورتان می تواند مثمر ثمر واقع شود.

 11. civil گفت:

  توجه توجه
  تاریخ اعتراض حضوری 18/3/92 اعلام شد.
  از دوستانی که قبلا با بنده تماس گرفته اند واعلام آمادگی برای حضور در دفتر امور مقررات ملی کرده اندودوستانی هم که متعاقبا به ما می پیوندند تقاضا دارم روز شنبه مورخه 18/3/92 راس ساعت 9صبح در آنجا حضور بهم رسانند.
  آدرس دقیق: تهران- ميدان آرژانتين- ابتداي بلوار آفريقا- ساختمان شهيد دادمان- طبقه سوم جنوبي
  دوستان لطف کنید چند برگ A4 ودر صورت امکان لپ تاپ شخصی خود را به همراه داشته باشید.
  هماهنگی های بعدی نیز از طریق سه سایت مربوطه اعلام خواهد شد.
  ضمنا متن کلی اعتراضات انشاالله فردا تکمیل و جهت رویت دوستان در سه سایت مربوطه قرار داده خواهد شد.
  اجرکم عندالله

 12. civil گفت:

  با عرض سلام خدمت تمامی دوستان
  اعتراضات باید تا روز جمعه عصر بصورت فکس و ایمیل ادامه پیدا کند.

 13. civil گفت:

  شماره فکس : 02188646369

  ایمیل : daftar@inbr.ir

 14. civil گفت:

  باسلام
  متن اعتراض به دیوان عدالت اداری
  لطفا هرکدام از دوستانی که در اعتراض حضوری روز شنبه شرکت می کنند، یک پرینت از آن بامشخصات خود به همراه داشته باشید.
  بسمه تعالی تاریخ: 18/3/1392
  پیوست: دارد
  ریاست محترم دیوان عدالت اداری
  باسلام
  احتراما به استحضار می رساند اینجانب ——–فرزند——-به شماره شناسنامه ——-صادره از——متولد——-به شماره ملی———-ساکن —— وکدپستی——– یکی از شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه ی مهندسان مورخ 25/12/ 1391 رشته عمران محاسبات به شماره داوطلبی——–که وزارت راه وشهرسازی-دفترامور مقررات ملی ساختمان متولی وبرگزار کننده این آزمون می باشد، واز آنجایی که به دلیل ناقص، اشتباه ومبهم بودن تعدادی ازسوالات مطروحه (7)سوال تا کنون، در آزمون ذکر شده نتوانسته ام نمره ی قبولی را کسب کنم،معترض بوده و خواستار رسیدگی به این امر می باشم.
  توضیح اینکه : اعتراض اینجانب به 7سوال مذکور یعنی سوالات شماره ی (11)،(15)،(25)،(32)،(43)،(46)و(52) در دفترچه گروه (503-A) براساس و استناد به آخرین ویرایش مباحث ششم،نهم ودهم مقررات ملی ساختمان می باشد و تا زمان اعلام نتایج آزمون در مورخه 8/3/1392 از هفت سوال مذکور،تعداد دو سوال در کلید سوالات اصلاح گردید،بدین صورت که سوال شماره ی 25 را حذف وبرای سوال شماره 46 دو گزینه را صحیح اعلام کردند و هنوز 5 سوال دیگر باقی مانده که مورد اعتراض اینجانب می باشد و از آنجایی که نمره ام با حدنصاب قبولی فاصله ی کمی دارد، با رسیدگی به اعتراض اینجانب در مورد 5 سوال باقی مانده می توانم نمره ی قبولی را کسب کنم،لذا تقاضای رسیدگی به شکایت اینجانب که این عمل سازمان مربوطه(وزارت راه و شهرسازی- دفترامورمقررات ملی ساختمان) باعث تضییع حقوق و عدم قبولی اینجانب گردیده را دارم.

  ضمنا تعداد ——برگه به پیوست به این نامه که شامل مستندات وتوضیحات اینجانب برای دفاع از حقوق خود میباشد خدمتتان ارائه می شود.

  باتشکر

  _________________

 15. civil گفت:

  دوستان لطف کنید نظراتتون رو بذارید تا با هم در صورت نیاز متن رو اصلاح کنیم.
  _________________
   

 16. civil گفت:

  سلام دوستان
  شما فکر می کنید همه دوستانی که با من تماس گرفتن واعلام آمادگی برا اعتراض حضوری کردن تهرانی هستن؟!!!
  من خودم از بانه (750کیلومتر)به تهران میرم.میرم اونجا تا از حقم دفاع کنم.اصلا به مسافت ربطی نداره
  تا حالا 17 نفر با من تماس گرفتن که تنها 4نفر از آنها تهرانی هستن.
  یادتون باشه این اولین اعتراض حضوری به صورت دسته جمعیه وتعداد معترضین هرچه بیشتر باشه نتیجه بهتر میشه.
  طبق برنامه در دفعات بعدی دوستان تهرانی زحمت پیگیری اعتراضات رو بر عهده خواهند داشت.
  از همه ی بچه های شهرستانی خواهش می کنم در این اعتراض شرکت کنند تا زودتر به نتیجه برسیم.
  نزارید بعدا به خاطر کاری که می تونستین انجام بدین و انجام ندادین خودتون رو سرزنش کنید.
  از دوستانی که هنوز هم سر قول خود برای شرکت در اعتراض حضوری شنبه هستن خواهش میکنم در این سایت با ذکر محل سکونت خود بار دیگر اعلام حضور نمایند.
  ممنون از همه ی دوستان
   

 17. civil گفت:

  با سلام
  لینک پیوست نامه به دیوان عدالت اداری :
  http://www.iransaze.com/ftopicp-235900.html#235900

 18. civil گفت:

  با سلام
  لینک پیوست نامه به دیوان عدالت اداری :
  http://www.iransaze.com/ftopicp-235900.html#235900

 19. civil گفت:

  http://www.iransaze.com/ftopic-37852-days0-orderasc-1110.html
  با سلام
  لینک پیوست نامه به دیوان عدالت اداری :

 20. civil گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان عزیز
  طی تماسهایی که با بنده برقررار شده است تا کنون 17 نفر اعلام آمادگی کرده اند.
  خوشبختانه دوستان استقبال خوبی داشته وقصد پیگیری تا رسیدن به حقوق خود را دارند.
  ضمن تشکر ازکلیه دوستان آنچه را که روز شنبه باید به همراه داشته باشید شامل:
  پرینت متن اعتراض به دیوان عدالت اداری وپیوست 6صفحه ای آن با مشخصات خود
  پرینت متن اعتراض به دفتر امور مقررات ملی با مشخصات خود
  5 برگه A4 سفید به همراه خودکار
  مبحث 6و9و10 (دوستان تهرانی زحمت آوردن این مباحث را بفرمایند)
  در صورت امکان آوردن لپ تاپ شخصی نیز میتواند مفید باشد

 21. civil گفت:

  متن نامه به دفتر مقررات ملی ساختمان

  http://www.iransaze.com/ftopicp-235943.html#235943

 22. کیهان گفت:

  سلام civil جان خسته نباشید

  میخواستم بدونم از این 17 نفر آیا تماماً محاسباتی اند یا از نظارت هم تعدادی هستند؟

   

 23. civil گفت:

  3 نفر نظارت
  13 نفر محاسبات
  1نفر برق

 24. کیهان گفت:

  با این اوصاف آیا نظارت و برق هم امیدی دارند؟

 25. civil گفت:

  البته آقای علیرضا در تاپیک مربوطه در همین سایت نیز برای نظارت با 11 نفر نظارت هماهنگ کرده

 26. کیهان گفت:

  امیدوارم دل تمام عزیزان شاد بشه

 27. علی گفت:

  باسلام. اگه کسی اطلاع داره لطفا به این سوال بنده جواب بده.

  من میخوام آزمون محاسبات نظام مهندسی شرکت کنم ولی دوستان میگن چون مدرک کارشناسی عبارت تکنولوژی عمران-عمران خورده و باید مدرک عمران 0عمران باشه نمیتونی شرکت کنی .لطفا اگه کسی اطلاعاتی تو این زمینه داره بنده را یاری کنه .ضمناًمن آزمون نظارت نظام مهندسی قبول شدم.

  باتشکر

 28. civil گفت:

  با سلام خدمت تمامی دوستان
  وعده ی ما فردا ساعت 9صبح، جلوی درب دفترامور مقررات
  ضمن تشکر ازکلیه دوستان آنچه را که فردا باید به همراه داشته باشید شامل:
  پرینت متن اعتراض به دیوان عدالت اداری وپیوست 5صفحه ای آن با مشخصات خود
  پرینت متن اعتراض به دفتر امور مقررات ملی با مشخصات خود
  5 برگه A4 سفید به همراه خودکار
  مبحث 6و9و10 (دوستان تهرانی زحمت آوردن این مباحث را بفرمایند)
  در صورت امکان، آوردن لپ تاپ شخصی نیز میتواند مفید باشداتحاد رمزپیروزی

 29. مهناز گفت:

  دوستان سلام .کسی خبر داره امروز اعتراض حضوری چه نتیجه ای داشت

   

 30. civil گفت:

  با سلام
  دوستان،با وجود اینکه تعداد 17 نفر از دوستان با من تماس گرفته بودند اما روز شنبه فقط 8نفر بودیم.
  بنده هرگز فکرشم نمی کردم که یک سری از دوستان روز شنبه گوشی خود را خاموش ویا به تماس من جوابی ندهند.حالا منظورشان از اعلام آمادگی چی بوده الله اعلم.
  همواره از دوستانی که از راه دور (رفسنجان،دزفول،زنجان،چالوس و…)تشریف آورده بودند کمال تشکر وقدردانی را دارم.
  البته ناگفته نماند تعداد اندکی از مهندسین تهرانی نیز در اعتراض روز شنبه حضور داشتند.

 31. Navid Shahnazi گفت:

  اینجانب نوید شهنازی کارشناس ارشد عمران خاک و پی و عضو نظام مهندسی تهران ، اولین سئوال آزمون محاسبات سال 91 را درست جواب داده و عدد 100 را در گزینه پر کرده ام ولی در کارنامه ای که از طریق اینترنت دانلود نمودم چیزی غیر از این بوده است. خواهشمند است به این موضوع رسیدگی نمایید، زیرا پس از مهندسین بعد از مطالعات بسیار خود را برای امتحان آماده میکنند درصورتیکه با خرابی دستگاه تصحیح جوابیه یا اشتباه بودن گزینه ها روبرو میشوند و هر سال چنین مشکلی وجود دارد.

  تشکر ـ نوید شهنازی

  آدرس ایمیل :  navidshahnazi63@gmail.com

 32. civil گفت:

  متن اعتراض جدید در حال آماده شدن است به امید خدا حداکثر تا فردا در سایت بارگذاری خواهد شد.

 33. civil گفت:

  باعرض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان
  متن جدید رو آماده کردم و از دوستان خواهش دارم همگی این متن را یکبار دیگر با درج مشخصات خود به دفتر امور مقررات فکس وایمیل کنید وحتما دراین مدت باقی مانده حداقل یکبار با اقای نور محمدی تماس تلفنی برقررار کنید و پیگیر اعتراضات باشید.
  باتشکر

  http://www.iransaze.com/ftopicp-236875.html#236875

 34. Dean Patterson گفت:

  چند سئوال در محضر علامه طباطبایی (ره) درباره ظهور حضرت ولى عصر عجل الله فرجه الشریف در روایت آمده است: لایضهر الا و یظهر الفسادظهور … بعد از مرگ و انتقال به عالم برزخ، بازگشت به دنیا و ماده چگونه ممكن است؟ … از آن جمله زنده شدن مردگان توسط حضرت عیسى علیه السّلام است. … را شکست داده و برنده شویم، بلکه علامه ما را مجاب می کرد؛ نه با یک بیت شعر، بلکه با چند بیت!

 35. 123 گفت:

  با سلام خدمت مهندسین عزیز
  طی تماسی که امروز با دفتر امور مقررات داشتم باید به عرضتان برسانم که اعتراضات حضوری شنبه 18/3/92 نتیجه بخش بوده و کارمندان دفتر امور مقررات از اصلاح کلید آزمون محاسبات خبر دادند.
  طی این خبر کلید تعدادی از سوالات اصلاح شده است ودر این هفته خبرهای دقیقتر اعلام خواهد شد.
  تنها خواهشی که از دوستان دارم ادامه ی اعتراضات به صورت فکس ،ایمیل و تماس تلفنی ومراجعه ی حضوری می باشد.
  باید اعتراضات را تا مرحله ی نهایی و اصلاح کلیه سوالات مشکل دار پیگیری کنیم.
  اجرکم عندالله

 36. civil گفت:

  با سلام خدمت مهندسین عزیز
  طی تماسی که امروز با دفتر امور مقررات داشتم باید به عرضتان برسانم که اعتراضات حضوری شنبه 18/3/92 نتیجه بخش بوده و کارمندان دفتر امور مقررات از اصلاح کلید آزمون محاسبات خبر دادند.
  طی این خبر کلید تعدادی از سوالات اصلاح شده است ودر این هفته خبرهای دقیقتر اعلام خواهد شد.
  تنها خواهشی که از دوستان دارم ادامه ی اعتراضات به صورت فکس ،ایمیل و تماس تلفنی ومراجعه ی حضوری می باشد.
  باید اعتراضات را تا مرحله ی نهایی و اصلاح کلیه سوالات مشکل دار پیگیری کنیم.

  اجرکم عندالله

 37. civil گفت:

  به متن اعتراض سوال 43 ای را هم اضافه کنید
  باتشکر
  ضمنا یادآور می شوم درهر بندی که مقررات ملی ساختمان اجازه ی استناد به شواهد آزمایشگاهی وتحلیلی را بدهد،مشخصا این اجازه را دربند مورد نظر ذکر می کند،که در بند(6-7-2-9-1-ب) چنین اجازه ای داده نشده است وبرای زمان تناوب اصلی بزرگتر از 0.5 ثانیه تحلیل دینامیکی را الزامی دانسته است ولاغیر.
  بطور مثال دربند(9-20-1-3)صفحه 326 مبحث نهم مقررات ملی ساختمانمتنی به صورت زیر داریم:
  (9-20-1-3):در طراحی سازه های مشمول این فصل می توان ضوابط این فصل را رعایت ننمود مشروط بر آنکه باشواهد آزمایشگاهی و تحلیلی نشان داده شود که مقاومت سازه در مقابل بارهای رفت وبرگشتی از مقداری در سازه ی طراحی شده بر اساس ضوابط این فصل کمتر نیست.

 38. civil گفت:

  متن جدید اعتراض به سوال 11
  لطفا این متن راهم به دست دفتر امور مقررات برسانید.
  ممنون
  باتوجه به بند 9-20-3-1 ،صفحه 333 مبحث نهم حداکثر بار محوری که می توان به یک عضو وارد کرد تا آن عضو بصورت خمشی (تیر ) عمل کند برابر Qc fc Ag.15که در این سوال برابر با 390کیلونیوتن است، در حالی که باتوجه به بند9-20-3-2 ،صفحه 336 مبحث نهم حداقل بارمحوری که می توان به یک عضو وارد کرد تا آن عضو بصورت خمشی فشاری عمل کند برابvمیباشد با: Qc fc Ag.15
  حال باتوجه به صورت سوال 11 ، که اشاره شده است حداقل بارمحوری نهائی ستون برابر 250 کیلونیوتن است، لذا چون کلمه حداقل در صورت سوال ذکر شده است ،امکان تشخیص تیر یا ستون بودن عضو برای داوطلب وجود ندارد وسوال ابهام دارد.ضمنا در گزینه ها عدد 85mm وجود دارد که طراح این عدد را در کلید سوالات به عنوان پاسخ درست انتخاب کرده که این عدد با فرض خمشی بودن عضو بدست می آید و زمانی می توانست این انتخاب طراح درست باشد که بجای کلمه حد اقل بار نهایی 250KN از کلمه حداکثر بار محوری نهایی 250KN درصورت سوال استفاده می کرد،که متاسفانه این کار صورت نگرفته است.جالب اینکه حداکثر فواصل تنگها را بر اساس خمشی فشاری بودن عضو بدست آوریم به عدد 160mm می رسیم که این عددهم در گزینه ها وجود دارد.حداکثر فواصل تنگها جهت عضو خمشی فشاری طبق بند 9-20-3-2-2-4 صفحه 337 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: فواصل آرماتورهای عرضی در مواردی که بصورت خاموت بکار می روند باید کمتر از حالت (الف) تا (ت) این بنددرنظر گرفته شوند.
  الف : 8 برابر قطر کوچکترین میلگرد ستون 8*20=160mm
  ب : 24 برابر قطر خاموتها 24*8=192mm
  پ : نصف کوچکترین ضلع مقطع ستون 400*0.5=200mm
  ت : 250mm
  Min(160,192,200,250)=160mm
  بنابراین با توجه به توضیحات فوق عضو هم می تواند فشاری خمشی وهم خمشی باشد و از آنجا که هردو عدد 160mm و 85mm در گزینه ها وجود دارند ،که عدد 160mm بر اساس خمشی فشاری بودن عضو و عدد 85mm براساس خمشی بودن عضو بدست می آید،لذا کاملا آشکار است که سوال اساسا ابهام دارد و ناقص می باشد.

 39. arash_pr13 گفت:

  با سلام خدمت مهندسین عزیز
  طی تماسی که امروز با دفتر امور مقررات داشتم باید به عرضتان برسانم که اعتراضات حضوری شنبه 18/3/92 نتیجه بخش بوده و کارمندان دفتر امور مقررات از اصلاح کلید آزمون محاسبات خبر دادند.
  طی این خبر کلید تعدادی از سوالات اصلاح شده است ودر این هفته خبرهای دقیقتر اعلام خواهد شد.
  تنها خواهشی که از دوستان دارم ادامه ی اعتراضات به صورت فکس ،ایمیل و تماس تلفنی ومراجعه ی حضوری می باشد.
  باید اعتراضات را تا مرحله ی نهایی و اصلاح کلیه سوالات مشکل دار پیگیری کنیم.

 40. arash_pr13 گفت:

  نقل قول

  با سلام
  من حدود ساعت 2 بود صحبت کردم
  ایراد گرفتم که چرا تلفن رو جواب نمیدید! گفت مشغول رسیدگی به همین سئوالا بودیم!
  گفتم سئوالاتون خیلی ایراد داشته بچه ها هم زیاد اعتراض کردن . گفت قراره چندتاش اصلاح بشه یعنی یا حذف بشه یا کلیدش چند گزینه ای بشه و قرار شده به سنجش اعلام کنیم تا در کارنامه ها اعمال کنن و درسایت اعلام خبر نمیکنیم.
  هرچقدر هم که گفتم کدوم سئوالا بوده یا اصن چندتاش اصلاح شده هیچی نگفت!
  خیلی هم ایراد گرفتم که نحوه برگزاری آزمون و سئوالات غلط و بدون شکل که باعث میشه وقت داوطلب گرفته بشه
  گفت وقتمون برای آزمون اسفند کم بوده!! و شکل ها هم ترسیمش وقت گیره!!( خداییش خیلی قانع شدم اینو گفت!!)
  گفتم بسیار زیاد در حق داوطلبها اجحاف شده.
  در مورد آزمون شهریور هم هیچ نظری نداشت! گفت بستگی به وزیر جدید داره. پارسال هم که دوسری برگزار کردیم نظر شخص مهندس نیکزاد بوده حالا باید وزیر جدید بیاد ببینیم چه نظری داره!
  به نظر من البته برگزار میکنن چون درآمد زایی خوبی داره براشون. 100هزار نفر هردوره شرکت میکنن هر نفر هم 40یا50 هزارتومن بده خیلی خوبه!
   

 41. civil گفت:

  سلام دوستان
  امروز حتما با نور محمدی تماس بگیرید.
  بنده همین الان با ایشان صحبت کردم وگفتند که در حال بررسی اعتراضات هستیم وتا هفته ی آینده جوابها را اعلام خواهیم کرد.
  هرچقدر پافشاری کردم تا از آمار تعداد سوالات حذفی به من اطلاعی بدهند،درخواست بنده را نپذیرفته و گفتند که وارد جزییات نشوید.
  بنده به ایشان گفتم که بعد از جلسه ی مورخه ی 18/3/92 شما فرمودید تا اخر این هفته جوابهارو اعلام میکنیم اما متاسفانه بعد از گذشت 17 روز هنوز هیچ خبری نشده اما در جواب گفتند که عجله نکنید.
  بنده گفتم که اگر این تاخیر در راستای احقاق حق داوطلبین باشد، نه گرفتن انرژی آنها ما هم استقبال میکنیم اما در غیر اینصورت قابل قبول نیست در جواب ایشان گفتند :صبر کنید تا هفته بعد
  لطف کنید شما هم تماس بگیرید و نتیجه را در سایت اعلام کنید.
  ممنون
   

 42. civil گفت:

  دوستانی که دیروز موفق به مکالمه تلفنی با آقای نور محمدی نشده اند،لطف کنند امروز پیگیر قضیه باشند.
  ممنون
   

 43. arash_pr13 گفت:

  دوستانی که موفق به مکالمه تلفنی با آقای نور محمدی شده اند،لطف کنند  به بقیه دوستان اطلاع بدن که چه جوابهایی شنیدن.
  ممنون
   

 44. مسعود گفت:

  دوستان به فکر ازمون جدید باشید بزودی ثبت نامش برا شهریور شروع میشه. از الان شروع کنیم بخونیم که ما هم موفق بشیم مثل اونهایی که قبول شدن.

 45. civil گفت:

  انسان چیزی ندارد مگر آن چه [خود] تلاش کرده است.
  ترجمه آزاد از: قرآن کریم، سوره نجم، آیه 39

  پیروزی<=پیگیری جدی<=اتحاد<=توکل به خدا
   

 46. arash_pr13 گفت:

  نقل قول:

  دوستان سلام
  آخرین خبری که از آقای نور محمدی امروز صبح شنیدم:
  تغییرات را به سنجش اعلام کردیم ودوستانی که درصد قبولی را بدست می آورند از طریق پیامک با خبر می شوند.
  از شماره سوالات پرسیدم گفتند 44 و 52 دو گزینه ای شد
  سوالات حذفی را دقیقا نگفتند فقط گفتند که اون سوال 0.5d که منظورشان سوال 32 بود حذف شده
  دوستان لطفا تماس بگیرید و اطلاعات کاملتر را از ایشان بگیرید.
  ممنون
   

 47. civil گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان
  تماس امروز شما با آقای نورمحمدی نشانه پیگیری جدی شما عزیزان می باشد.
  طبق قولی که ایشان به ما داده اند می بایست تا آخر این هفته کارنامه ها رو اصلاح کنن که ظاهرا هیچ خبری نیست!!!
   

 48. n گفت:

  آیا نتایج محاسبات تغییر کرده؟؟ خواهشاً جواب بدین.

 49. Gold Price گفت:

  تا در نشست آخرکه در تاریخ 92/2/25 چهارشنبه ساعت 17.30 تا19.30 در مجتمع امام علی برگزار می شود .حضور به هم رسانند.

 50. مهدی گفت:

  من تو رشته برق امتحان شهریورشدم 48 و یکی از سوالاتو مطمین بودم که درست زدم و تو کلید پاسخنامه واسم سفید زده بود و یکی از سوالاتو که نزده بودم همینطوری غلط زده بود بالاخره از طریق اقای نورمحمدی پیگیری کردم و اقا نورمحمدی به خانم ملک زاده گفت که واسه سنجش نامه بده بعد یه ماه که نتیجه اعلام شد سنجش اعلام کرد اشتباه نشده بعدا دوباره از طرف اقای نور محمدی پیگیری کردم و گفتم جواب سوالاتو تو یه برگه نوشتم و دوباره واسم پیگیری کنه تا اینکه سنجش چند مدت پیش پاسخنامه های اصلی رو فرستاد واسه مقررات چند روز پیش دوباره رفتم وزارت و اقای نور محمدی پاسخنامه اصلی رو بهم نشون داد و من گفتم مطمینم سوال 23 رو که همبندی اصلی و ساده ترین سوال بود درست گزینه 4 زدم دفترچه dو سوال 15 رو سفید زدم حتی سر جلسه با گوشیم از پاسخنامم عکس گرفته بودم در صورتیکه سنجش بهمن ماه که اقای نورمحمدی واسشون نامه زده بودن همونجا سوال 15 روعوض کرده بودن خودشون و گزینه 2 روبه غلط زده بود و سوا 23 رو که من درست زده بودم با پاکنهای مخصوص که دارن پاک کرده بود در صورتیکه رونوشت پاسخنامه و عکسشم نشون دادم به اقای نورمحمدی گفتم اینا اونجا که بهمن واسشون نامه زده بودی تغییرش دادن تا بهشون شک نکنید حتی تو امتحان اسفند هم مال بعضی ها اینطوری شده من اگه میدونستم اخر سر پاسخنامه های اصلی میرسه اینجا نمیذاشتم بهمن ماه به سنجش نامه زده شده احتمال میدادم همچین کاری بکنن اخر سر فک کنم خدشم متوجه شده بود گفتم اگه اینطوری نبود که 6 ماه پیگیر نبودم بهشم گفتم بعضی سوالاتم بخاطر اینکه دو گزینه درست داشته جواب ندادیم اگه قراره تغییر کنه باید حذف شه که نمرش داده شه حالا نمیدونم چکار کنم

 51. EJRhype گفت:

  Elton John is my favourite singer of all time. I’m encouraged to present for you this tour setlist 2019. Check [url=http://eltonjohntour2019.com]Elton John tour dates 2019[/url] link to get your tickets for the final Elton John tour.

 52. Cliffmurce گفت:

  Joe Bonamassa is a famous country singer, so don’t miss the possibility to visit [url=http://joebonamassatour.com/]Joe Bonamassa Florida tour[/url]

 53. gamefly گفت:

  Hola! I’ve been following your website for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Humble Tx!
  Just wanted to say keep up the fantastic work!

 54. gamefly گفت:

  You need to be a part of a contest for one of the finest
  sites on the internet. I’m going to highly recommend this web
  site!

 55. gamefly free trial گفت:

  Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something
  to do with browser compatibility but I figured I’d post to
  let you know. The design and style look great though! Hope
  you get the problem solved soon. Thanks

 56. minecraft download free pc گفت:

  Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted
  keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
  Cheers!

 57. minecraft download for free گفت:

  Hi! I simply wish to offer you a big thumbs up for the great info you have got right here on this post.

  I will be returning to your web site for more soon.

 58. minecraft pc download گفت:

  Greetings, I do think your website might be having web browser compatibility issues.
  When I look at your site in Safari, it looks fine however,
  when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.

  I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent website!

 59. gamefly free trial گفت:

  That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Short but very accurate information… Thank you for
  sharing this one. A must read article!

 60. gamefly free trial گفت:

  I am truly glad to glance at this website posts which consists of lots of valuable facts,
  thanks for providing such data.

 61. gamefly free trial گفت:

  Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day.
  It’s always exciting to read through content from other writers and practice a little something from their web sites.

 62. quest bars گفت:

  I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark
  your weblog and take a look at again right here frequently.
  I am fairly certain I will be told a lot of new stuff right here!

  Good luck for the following!

 63. کار در ارتفاع گفت:

  کار در ارتفاع آریانما

 64. minecraft games گفت:

  I know this website presents quality based content and extra data, is there any other site which provides
  such information in quality?

 65. plenty of fish dating site گفت:

  I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did
  you build this web site yourself? Please reply back as I’m
  wanting to create my very own blog and want to learn where you got this from or exactly what the theme
  is named. Appreciate it!

ارسال دیدگاه


− 6 = 0

Forum