قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران هفته دوم مهرماه 90/07/17

Oct 08, 2012 بدون دیدگاه

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۷ مهر ۱۳۹۱ – (October 08, 2012)

                نام محصول             محل و نوع پرداخت               قیمت (ریال/کیلوگرم(

 1. قطر: 10 میلیمتر- نوع : کلاف: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          20000 ریال
 2. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                        20100 ریال
 3. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                   20100 ریال
 4. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            20100 ریال
 5. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                         19770 ریال
 6. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                     19900 ریال
 7. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                        20100 ریال
 8. قطر: 12 میلیمتر- نوع : کلاف: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          19300 ریال
 9. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19950 ریال
 10. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: تهران-                     19600 ریال
 11. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      20000 ریال
 12. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: بندر انزلی-                             19650 ریال
 13. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: آریا فولاد- محل تحویل: تهران-                                19700 ریال
 14. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                         19770 ریال
 15. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                        19800 ریال
 16. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: چین- محل تحویل: تهران-                        19600 ریال
 17. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19550 ریال
 18. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      19600 ریال
 19. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19950 ریال
 20. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                   19800 ریال
 21. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          19600 ریال
 22. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19650 ریال
 23. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                         19770 ریال
 24. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: امارات- محل تحویل: بندر عباس-                            19300 ریال
 25. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                        19800 ریال
 26. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19500 ریال
 27. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19700 ریال
 28. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                   19600 ریال
 29. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      19500 ریال
 30. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       19500 ریال
 31. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: بندر انزلی-                             19450 ریال
 32. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                   19600 ریال
 33. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: چین- محل تحویل: تهران-                        19400 ریال
 34. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19470 ریال
 35. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: چین- محل تحویل: تهران-                        19300 ریال
 36. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                        19800 ریال
 37. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19550 ریال
 38. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                      19500 ریال
 39. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: امارات- محل تحویل: بندر عباس-                            19050 ریال
 40. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      19500 ریال
 41. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                   19500 ریال
 42. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                       19200 ریال
 43. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                   19600 ریال
 44. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          19250 ریال
 45. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       19300 ریال
 46. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: درب کارخانه-                           19250 ریال
 47. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: تهران-                       19500 ریال
 48. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19700 ریال
 49. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19320 ریال
 50. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                      19600 ریال
 51. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19350 ریال
 52. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      19550 ریال
 53. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                            19700 ریال
 54. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       19300 ریال
 55. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                   19550 ریال
 56. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                   19600 ریال
 57. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19320 ریال
 58. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                       19200 ریال
 59. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: امارات- محل تحویل: بندر عباس-                            19050 ریال
 60. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: درب کارخانه-                           19250 ریال
 61. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اکراین- محل تحویل: بندر انزلی-                             19350 ریال
 62. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19350 ریال
 63. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      19600 ریال
 64. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          19250 ریال
 65. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       19300 ریال
 66. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                       19200 ریال
 67. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                   19600 ریال
 68. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19320 ریال
 69. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                   19500 ریال
 70. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19350 ریال
 71. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      19600 ریال
 72. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       19300 ریال
 73. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                   19500 ریال
 74. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          19250 ریال
 75. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                      19500 ریال
 76. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19320 ریال
 77. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                       19200 ریال
 78. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19350 ریال
 79. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      19400 ریال
 80. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19320 ریال
 81. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          19500 ریال
 82. قطر: 30 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                          19200 ریال
 83. قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                          19350 ریال
 84. قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                      19500 ریال
 85. قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      19350 ریال
 86. قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                              19320 ریال
 87. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                           20500 ریال
 88. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                      20400 ریال
 89. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                              20100 ریال
 90. قطر: 8 میلیمتر- نوع : کلاف: A2- محصول: نوشهر- محل تحویل: تهران-                       19600 ریال
 91. قطر: 8 میلیمتر- نوع : کلاف: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                             20000 ریال
 92. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                            20170 ریال
 93. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                        20350 ریال
دانشجویان عمران

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

0 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران هفته دوم مهرماه 90/07/17”

ارسال دیدگاه


7 − = 1

Forum