اشکالات بتن درجا تركها Cracks

Aug 12, 2012 3 دیدگاه

 

اشكالات بتن

1- تركها:cracks

تغيير تركها بتن احتمالاًعادي ترين كاراست.تركها بوسيله عوامل مختلفي بوجود مي آيند.دونوع ترك وجود دارد :فعال وغيرفعال dormant & active. ترك غير فعال،مثل ترك انقباض وتكيدگي بتن در اثر از دست دادن آب drying shrinkage،بوجود مي آيد واز آن تركهايي است كه احتمال ندارد در وضع و خصوصيت تغييري كند، وممكن است ناديده گرفته شود. تركهائيكه در طول وعرض افزايش مي يابند يازيربارهاloadsحركت ياجابجايي movement  نشان مي دهندفعال درنظر گرفته مي شوند. چنين تركهايي مي بايستي بمحض اينكه ديده شوندمرمت گردند،تا ازگسترش آنها بعنوان مشكل جدي درآينده فوراًجلوگيري شود.

الف- تركها:علل،CRACKS:CAUSES

متاسفانه،تركهابوسيله بسياري شرايط مختلف كه دلايلي براي پيدايش آنها براحتي تعيين نمي شودبوجود مي آيند.بعضي تركها هنگامي كه بتن درحالت خميري يا درزمان گيرش اوليه است.ايجادمي شوند.ترك خوردگي بوسيله يكي از عوامل ديل بوجود مي آيد:

1-نشست settlement ناشي از بستر كوبيده ناپايدارunslable

2-گسيختگي سطح زيراساس subbase

3-اجراي غالب نامرغوب وبد

4-عدم وجود كافي ميلگرد ويا مكان نامناسب آن

5-زنگ روي ميلگرد فولادي

6-بتن يا اسلامپ بالا

7-ويبره زدن ناكافي يا نادرست

8-عدم عمل آوردن بتنcurinj

9-تغييرحجم ناشي از نشست دربتن خميري

10-لرزاندي شديدزمين در همان نزديكي،مثل شمع كوبpile driver

11-برداشتن قالبهاقبل از اينكه بتن به اندازه كافي به عمل آمده باشد

12-فقدان يا ناكافي بودن درزهاي كنترل و انبساطexpamsom

تصميم درباره اينكه آيا بعضي از اين تركها ترميم شوند يا خير،تاحدودي ،به استفاده بعدي سطح بتن خراب بستگي دارد. بتن غير فعال روي كف بتوني كه به وسيله سراميك يا رويه پوشيده مي شودكمي يا هيچ مراقبتي احتياج ندارد.همين نوع ترك كه خارج از ساختمان پيدا مي شود براي جلوگيري ازفعال شدن آن تحت شرايط عادي از تركهاي سطح خارجي كه در معرض زيادتر تغييرات در حجم هستند،جدي تر شوند.

ب- تركهاي تنشي :stress cracks

گر چه بعضي تركها در جريان يا كمي بعد ازريختن بتن به وجود مي آيند،ساير تركها هفته ها،يا ماهها،بعد از اينكه بتن سخت شده است ظاهر مي شوند.

غالباٌ اين تركها ناشي از بارهاي كاربردي هستند.پيش از اينكه بتن مقاومت كافي براي نگه داشتن تنش وارده را به دست آورده باشد.

وقتي كه بتن 246 كيلوگرم بر سانتي متر مربع(3500psi )ريخته مي شود،انتظار نمي رود كه مقاومت فشاري تحت شرايط عادي تا يك ماده بعد به دست آيد .در هواي سرد،كه براي عمل آوردن درست بتن مساعد نيست، ممكن است زمان به مقاومت رسيدن بتن 6 هفته يا طولاني ترباشد.بتن داراي مقاومت خمشي پائيني low flexural مي باشد،كه به ندرت بالاي 65 كيلوگرم بر سانتي متر مربع(650psi ) است،وتا اندازه اي به مقاومت فشاري ارتباط دارد. اگر هردوعامل بالا به خاطر سپرده شوند،به سادگي مشاهده مي گردد كه بار روي كف بتني قبل از اينكه مقاومت كامل خودش را به دست آورده باشد ممكن است ترك خوردگي ايجاد كند.

بعد از تغيير حجم اوليه در بتن خميري، كه ناشي از مقداري نشست جامدات،و افت مقداري آب مخلوط به علت تبخير است،بتن به تغيي حجم در حالت سخت شده ادامه خواهد داد.

تغييرات در درجه حرارت،يخ بستن وآب شدن،هوا ديدگي ، ودوران خيس شدن و خشك شدن تغييرات حجم بتن را ايجاد مي كند. عدم وجود يا مكان نادرست درزهاي كنترل و انبساط جايي كه تغييرات حجم بيش از حد است تركهاي غير ضروري را به وجود مي آورد. بتن ريخته شده روي بستر يخ زده نزديك جريانات سريع هوا blasts ويبره زدن نادرست،وساير تاثيرات در تركيب مشكلاتي دربتن سخت شده را سبب مي شود.

2-مقدمه در مورد خوردگي

 هنگامي كه از بتني با كيفيت بالا كه داراي پوشش كافي براي آرماتورها باشداستفاده شود،از پديده خوردگي جلوگيري مي شود.اين محافظت به دليل درصد بالاي خاصيت قليايي در بتن است(ph نزديك 13)،كه درلايه ي نازك خاكستر رنگ و تاثير پذيري كه بر روي سطح ميلگرد است،ايجاد مي گردد.اما محافظت از خوردگي،حل مساله به صورت دائمي نخواهد بود.محيط اطراف هميشه تمايل به تاغثير برروي بتن ونهايتاًتخريب اين لايه تاثير پذيرخواهد داشت. كه تخريب اين لايه نيز ممكن است ناشياز كلرايده هاي در اطراف آراماتورها وكربناسيون لايه پوششي بتن باشد . اين مكانيزم وفرايند آن در قسمت بعد تشريح مي گردد.

 

مدت زماني كه سپري مي شود تا اين لايه تاثير پذير تخريب گردد معمولا به پريود period of initiationمعروف است .اين مدت زمان به عوامل زير وابسته است :

1- ضخامت لايه پوشش بتن كه هرچه كمتر باشد، اين زمان كوتاهتر است .

2- كيفيت لايه پوشش بتن (وابسته به نسبت آب به سيمان )كه اين زمان با كم شدن كيفيت بتن ،كوتاهتر شده وهمچنين با افزايش مدت آب به سيمان اين زمان كوتاهتر مي گردد. در حالتهاي ويژه وكيفيت ضعيف در اجراي اين لايه ، فرايند خوردگي مي تواند تسريع پيدا كند.

 

3- شرايط محيطي ، درجه حرارت ، رطوبت وسطح آلودگي سولفاتها،كلرايدهاونفوذ دي اكسيد كربن

4- نوع واكنشي كه باعث زوال مي گردد(نفوذكربناسيون وكلرايدبه مراتب بسيار شديدتري باعث مكانيزم خرابي ووال مي گردد).

در طي زمان پريودمقدماتي ،فرايند خوردگي باعلائم غير قابل روئيت به سوي زوال بتن پيش رفته ونه فقط در سطح بتن ، بلكه در محل آرماتورگذاري گسترش مي يابد، بنابراين از خطر خسارت ناشي از خوردگي در آينده فقط با ارزيابي وانجام بررسي هاي ويژه مي توان جلوگيري نمود.

1- سازوكار ترك خوردگي در بتن

الف – مقدمه

ازشروع اين تحقيق برروي ترك در دانشگاه كرنل ،دراوايل دهه 1960،تاكنون اطلاعات زيادي درباره سازوكار ترك در بتن،دردوسطح ميكروسكپي وماكروسكپي به دست آمده است در تحقيقات اوليه،آگاهي از اين مطلب كه رفتار بتن تحت بارفشاري وكششي،رابطه نزديكي با نحوه ايجاد تركها دارد،موجب جلب توجه گرديد.با افزايش تنشهاي فشاري ،ريز تركها در مرز بين ملات و سنگدانه ها تشكيل و از آنجا به ملات اطراف سنگدانه ها تشكيل وازآنجا به ملات اطراف سنگدانه هامنتقل مي شونددردهه اول تحقيقات،شناختي از رابطه بين گسترش ريز ترك ها ورفتارنيرو-تغيير شكل بتن به وجود آمد.

قبل از بارگذاري،تغييرات حجمي خميرسيمان موجب ايجادترك هايي در بين سنگدانه هاي درشت ملات مي گردد.تحت بارهاي فشاري كوتاه مدت، با بارگذاري وتازماني كه بتن،تقريباٌ به30درصدمقاومت فشاري خود برسد،هيچ گونه تركي در بتن ايجاد نمي شود.با افزايش باروارده وتقريباٌ تا زماني كه بتن به 70 درصد مقاومت فشاري خودبرسد،ريز ترك هايي ايجاد مي شود كه با افزايش بار تعداد آنها نيز افزايش مي يابد.از اين مرحله به بعد،ريز ترك هاي تشكيل شده در ملاتبتن گسترش مي يابند.ترك ها در ملات به سرعت و به ميزان زيادي افزايش يافته و در نهايت بتن را خرد مي كنند.

 

Pass : www.iranomran.com

تکنولوژی بتن

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

3 دیدگاه برای “اشکالات بتن درجا تركها Cracks”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 2. minecraft download free گفت:

  Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m definitely enjoying your blog and look forward to
  new updates.

 3. gamefly free trial گفت:

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add
  to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
  your blog and I look forward to your new updates.

ارسال دیدگاه


+ 8 = 13

Forum