قیمت پروفیل ، تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، ناودانی هفته اول مهرماه 91/07/05

Sep 27, 2012 1 دیدگاه

قیمت پروفیل ، تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، ناودانی هفته اول مهرماه 91/07/05

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۵ مهر ۱۳۹۱ – (September 26, 2012)

                نام محصول             و نوع پرداخت                  قیمت                                   ریال/کیلوگرم

 1. سایز: 140 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                     2560000 ریال
 2. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: نورد اهواز-  تحویل: کارخانه-                  2485000 ریال
 3. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: کارخانه-              18300 ریال
 4. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-            2860000 ریال
 5. سایز: 160 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر-  تحویل: کارخانه-                 3265000 ریال
 6. سایز: 160 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                    3370000 ریال
 7. سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-             3470000 ریال
 8. سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: کارخانه-                              18200 ریال
 9. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: نورد اهواز-  تحویل: درب کارخانه-                         3655000 ریال
 10. سایز: 180 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                     3670000 ریال
 11. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-                           3880000 ریال
 12. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: کارخانه-                               16900 ریال
 13. سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-                           5200000 ریال
 14. سایز: 220 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-                           6250000 ریال
 15. سایز: 240 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-                           7300000 ریال
 16. سایز: 270 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: کارخانه-                               22100 ریال
 17. سایز: 270 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-                    9550000 ریال

 

تیرآهن بال پهن

 1. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین-  تحویل: تهران-                 23000 ریال
 2. سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین-  تحویل: تهران-                 23000 ریال
 3. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین-  تحویل: تهران-                 23000 ریال
 4. سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک-  تحویل: تهران-                   30000 ریال
 5. سایز: 220 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین-  تحویل: تهران-                 23000 ریال
 6. سایز: 240 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک-  تحویل: تهران-              24500 ریال

 

قوطی

 1. سایز: 100 × 100- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 38.28- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                              18600 ریال
 2. سایز: 20 × 10- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 5.21- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                      19500 ریال
 3. سایز: 20 × 20- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                      18900 ریال
 4. سایز: 30 × 10- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                      19500 ریال
 5. سایز: 30 × 20- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 9.20- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                      18700 ریال
 6. سایز: 30 × 30- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 11.24- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                   18600 ریال
 7. سایز: 40 × 40- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 14.7- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                      18600 ریال
 8. سایز: 50 × 50- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 18.84- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                   18600 ریال
 9. سایز: 60 × 60- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                   18600 ریال
 10. سایز: 70 × 70- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 26.63- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                   18600 ریال
 11. سایز: 80 × 40- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-                   18600 ریال
 12. سایز: 90 × 90- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 34.30- محصول: گل نرده-  تحویل: تهران-              18600 ریال

 

ناودانی

 1. سایز: 100 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                               19850 ریال
 2. سایز: 120 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                               19700 ریال
 3. سایز: 140 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                      20200 ریال
 4. سایز: 160 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                      19600 ریال
 5. سایز: 180 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                      16000 ریال
 6. سایز: 200 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                      15100 ریال
 7. سایز: 220 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                      15200 ریال
 8. سایز: 240 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                      15200 ریال
 9. سایز: 300 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: اروپا-  تحویل: تهران-                               23000 ریال
 10. سایز: 60 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                  18600 ریال
 11. سایز: 80 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-              19700 ریال

 

نبشی

 1. سایز: 100 × 100 × 10 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: آریان فولاد کرج –  تحویل: تهران-                               17500 ریال
 2. سایز: 120 × 120 × 12 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: آریان فولاد کرج –  تحویل: تهران-                               17100 ریال
 3. سایز: 150 × 150 × 15 میلیمتر- طول: 12 متر متر- محصول: چین-  تحویل: تهران-                 21000 ریال
 4. سایز: 160 × 160 × 16 میلیمتر- طول: 12 متر متر- محصول: چین-  تحویل: تهران-                 19500 ریال
 5. سایز: 30 × 30 × 3 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد-  تحویل: تهران-                          20000 ریال
 6. سایز: 40 × 40 × 4 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد-  تحویل: تهران-                          19300 ریال
 7. سایز: 50 × 50 × 5 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: منظومه اصفهان-  تحویل: تهران-                               19100 ریال
 8. سایز: 60 × 60 × 6 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد-  تحویل: تهران-                          18400 ریال
 9. سایز: 80 × 80 × 8 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد-  تحویل: تهران-                    18500 ریال

 

ورق آجدار

 1. ضخامت: 10 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37ابعاد: 6000 × 1500 میلیمتر-  تحویل: تهران-                     22000 ریال
 2. ضخامت: 4 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر-  تحویل: تهران-                       23000 ریال
 3. ضخامت: 5 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر-  تحویل: تهران-                       25000 ریال
 4. ضخامت: 6 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر-  تحویل: تهران-                       22000 ریال
 5. ضخامت: 8 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1000 میلیمتر-  تحویل: تهران-                 25000 ریال

 

ورق سیاه

 1. ضخامت: 10 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – فابریک-  تحویل: تهران-                              15600 ریال
 2. ضخامت: 10 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-                     15400 ریال
 3. ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – فابریک-  تحویل: تهران-                              15600 ریال
 4. ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                                15400 ریال
 5. ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-                     15400 ریال
 6. ضخامت: 15 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                                15400 ریال
 7. ضخامت: 15 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-                     15400 ریال
 8. ضخامت: 2 میلیمتر- ابعاد: رول 1000 میلیمتری میلیمتر- محصول: MMK – دو رولی-  تحویل: بندر انزلی-                                17450 ریال
 9. ضخامت: 20 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                                14550 ریال
 10. ضخامت: 25 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                                14400 ریال
 11. ضخامت: 3 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-                        14650 ریال
 12. ضخامت: 30 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                                14350 ریال
 13. ضخامت: 35 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                                14200 ریال
 14. ضخامت: 4 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-                        14550 ریال
 15. ضخامت: 40 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                                14400 ریال
 16. ضخامت: 5 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-                        14650 ریال
 17. ضخامت: 6 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-                        14950 ریال
 18. ضخامت: 8 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-                        15400 ریال
 19.  ضخامت: 8 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – فابریک-  تحویل: تهران-             15600 ریال

 

ورق گالوانیزه

 1.  ضخامت: 0.40 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                   28000 ریال
 2.  ضخامت: 0.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                    24700 ریال
 3.  ضخامت: 0.50 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                                24500 ریال
 4. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                                22700 ریال
 5. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                   22800 ریال
 6. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                    23000 ریال
 7.  ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                               22500 ریال
 8.  ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                            21000 ریال
 9. ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                                21100 ریال
 10. ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                   20900 ریال
 11.  ضخامت: 1.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                    23700 ریال
 12. ضخامت: 1.50 میلیمتر- محصول: مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                               22200 ریال
 13. ضخامت: 0.80 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                                20800 ریال
 14.  ضخامت: 0.90 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1250 میلیمتری-  تحویل: تهران-                    20800 ریال
 15. ضخامت: 0.90 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                                20800 ریال
 16. ضخامت: 1 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                   21500 ریال
 17. ضخامت: 1 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                          21100 ریال
 18. ضخامت: 1 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                       21000 ریال
 19. ضخامت: 1.25 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                   21500 ریال
 20. ضخامت: 1.25 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                            22000 ریال
 21. ضخامت: 2 میلیمتر- محصول: مبارکه- ابعاد: رول 1250 میلیمتری-  تحویل: تهران-                      20800 ریال
 22. ضخامت: 2.50 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                   25200 ریال
 23. ضخامت: 3 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                    25200 ریال

 

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

1 دیدگاه برای “قیمت پروفیل ، تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، ناودانی هفته اول مهرماه 91/07/05”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

ارسال دیدگاه


+ 9 = 18

Forum