قیمت میلگرد آجدار هفته دوم مهر ماه 91/07/08

Sep 30, 2012 8 دیدگاه

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۸ مهر ۱۳۹۱ – (September 29, 2012)

                نام محصول             محل و نوع پرداخت                           قیمت                 (ریال/کیلوگرم)

 1. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اهواز- محل تحویل:  کارخانه-                  19600 ریال
 2. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: حسن رود- محل تحویل:  کارخانه-             19520 ریال
 3. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: قزوین- محل تحویل:  کارخانه-                  19010 ریال
 4. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                      19300 ریال
 5. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: کارخانه پارس- محل تحویل: تهران-           19050 ریال
 6. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: گلستان- محل تحویل:  کارخانه-                 19620 ریال
 7. قطر: 12 میلیمتر- نوع : کلاف- : A3- محصول: اهواز- محل تحویل:  کارخانه-                                 18600 ریال
 8. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اکراین- محل تحویل: تهران-                     19100 ریال
 9. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان- محل تحویل:  کارخانه-                 19300 ریال
 10. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                      19600 ریال
 11. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: حسن رود- محل تحویل:  کارخانه-              19220 ریال
 12. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: آریا فولاد- محل تحویل: تهران-                  19300 ریال
 13. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: قزوین- محل تحویل:  کارخانه-                   19010 ریال
 14. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: امارات- محل تحویل: بندر عباس-               19000 ریال
 15. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: گلستان- محل تحویل:  کارخانه-                   19320 ریال
 16. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: حسن رود- محل تحویل:  کارخانه-               18970 ریال
 17. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                     19400 ریال
 18. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اهواز- محل تحویل:  کارخانه-                     19000 ریال
 19. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: قزوین- محل تحویل:  کارخانه-                    19010 ریال
 20. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: امارات- محل تحویل: بندر عباس-                18900 ریال
 21. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان- محل تحویل:  کارخانه-                    19150 ریال
 22. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: حسن رود- محل تحویل:  کارخانه-                18970 ریال
 23. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                        19250 ریال
 24. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اصفهان- محل تحویل:  کارخانه-                  19200 ریال
 25. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                      19350 ریال
 26. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: چین- محل تحویل: تهران-                     19100 ریال
 27. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: چین- محل تحویل: تهران-                     19100 ریال
 28. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: گلستان- محل تحویل:  کارخانه-              19320 ریال
 29. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان- محل تحویل:  کارخانه-              19200 ریال
 30. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                   19000 ریال
 31. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                19200 ریال
 32. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: نیشابور- محل تحویل:  کارخانه-             19000 ریال
 33. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اهواز- محل تحویل:  کارخانه-                18900 ریال
 34. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اصفهان- محل تحویل:  کارخانه-             19000 ریال
 35. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: میانه- محل تحویل: تهران-                    19200 ریال
 36. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: حسن رود- محل تحویل:  کارخانه-           18770 ریال
 37. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان- محل تحویل:  کارخانه-                19200 ریال
 38. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: حسن رود- محل تحویل:  کارخانه-           18770 ریال
 39. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                   19150 ریال
 40. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اصفهان- محل تحویل:  کارخانه-             19050 ریال
 41. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اهواز- محل تحویل:  کارخانه-                 18900 ریال
 42. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: – محل تحویل: تهران-                    19200 ریال
 43. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: نیشابور- محل تحویل:  کارخانه-             19000 ریال
 44. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: امارات- محل تحویل: بندر عباس-            18700 ریال
 45. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: میانه- محل تحویل:  کارخانه-                 19050 ریال
 46. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان- محل تحویل:  کارخانه-               19200 ریال
 47. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                   19150 ریال
 48. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اهواز- محل تحویل:  کارخانه-               18900 ریال
 49. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اصفهان- محل تحویل:  کارخانه-             18950 ریال
 50. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: نیشابور-  تحویل:  کارخانه-                   19000 ریال
 51. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اصفهان-  تحویل: تهران-                       19300 ریال
 52. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: گلستان-  تحویل:  کارخانه-                    19320 ریال
 53. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان-  تحویل:  کارخانه-                      18950 ریال
 54. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اصفهان-  تحویل:  کارخانه-                   19050 ریال
 55. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اصفهان-  تحویل: تهران-                       19300 ریال
 56. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: نیشابور-  تحویل:  کارخانه-                   19000 ریال
 57. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: نیشابور-  تحویل: تهران-                       19150 ریال
 58. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: گلستان-  تحویل:  کارخانه-                    19320 ریال
 59. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان-  تحویل:  کارخانه-                      18950 ریال
 60. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان-  تحویل: تهران-                          19300 ریال
 61. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اهواز-  تحویل:  کارخانه-                      19000 ریال
 62. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: نیشابور-  تحویل:  کارخانه-                   19000 ریال
 63. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: نیشابور-  تحویل: تهران-                       19250 ریال
 64. قطر: 30 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اهواز-  تحویل:  کارخانه-                      19000 ریال
 65. قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان-  تحویل:  کارخانه-                      19150 ریال
 66. قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: کاشان-  تحویل: تهران-                          19300 ریال
 67. قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A3- محصول: اهواز-  تحویل:  کارخانه-                      19000 ریال
 68. قطر: 8 میلیمتر- نوع : کلاف- : A2- محصول: اهواز-  تحویل:  کارخانه-                                      19100 ریال
 69. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: حسن رود-  تحویل:  کارخانه-                  19920 ریال
 70. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: قزوین-  تحویل:  کارخانه-                        19410 ریال
 71. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- : A2- محصول: قزوین-  تحویل: تهران-                            19600 ریال
بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

8 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار هفته دوم مهر ماه 91/07/08”

 1. minecraft گفت:

  Right now it seems like BlogEngine is the preferred blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 2. minecraft گفت:

  After I originally left a comment I appear to
  have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and from now on whenever a comment is added I get four emails with the exact same comment.
  There has to be a way you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 3. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 4. Quest Protein Bars گفت:

  Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also create
  comment due to this brilliant piece of writing.

 5. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  Right away I am going away to do my breakfast, afterward having my
  breakfast coming again to read further news.

 6. Sling TV گفت:

  each time i used to read smaller articles which also clear their motive, and that
  is also happening with this piece of writing which I
  am reading at this place.

 7. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 8. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  It’s awesome to pay a visit this site and reading the views
  of all colleagues concerning this piece of writing, while I am also keen of getting
  familiarity.

ارسال دیدگاه


+ 6 = 14

Forum