قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران تاریخ 91/10/06

Dec 27, 2012 42 دیدگاه

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای میلگرد آجدار ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله نوع میلگرد ، شاخه یا کلاف بودن آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۶ دی ۱۳۹۱ – (December 26, 2012)

                نام محصول         محل و نوع پرداخت          قیمت (ریال/کیلوگرم)

1             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A2- اهواز- محل تحویل: کارخانه-                   18350 ریال

2             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A3- یزد- محل تحویل: کارخانه-                       18500 ریال

3             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A2- حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                         18800 ریال

4             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A2- بناب- محل تحویل: کارخانه-                    18800 ریال

5             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A2- قزوین- محل تحویل: کارخانه-                  17900 ریال

6             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A2- قزوین- محل تحویل: تهران-                     18000 ریال

7             قطر: 12 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: کارخانه-                               18350 ریال

8             قطر: 12 mm- نوع : 12 متری: A2- حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                         18700 ریال

9             قطر: 12 mm- نوع : 12 متری: A2- آریا فولاد- محل تحویل: تهران-                               17600 ریال

10           قطر: 12 mm- نوع : 12 متری: A3- یزد- محل تحویل: کارخانه-                       18300 ریال

11           قطر: 12 mm- نوع : 12 متری: A2- قزوین- محل تحویل: کارخانه-                  17900 ریال

12           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: کارخانه-                               18350 ریال

13           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- میانه- محل تحویل: کارخانه-                   18000 ریال

14           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A2- حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                         18400 ریال

15           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: تهران-                   17850 ریال

16           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A2- بناب- محل تحویل: کارخانه-                    18500 ریال

17           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                              17700 ریال

18           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: تهران-                 17850 ریال

19           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- اهواز- محل تحویل: کارخانه-                   17750 ریال

20           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- یزد- محل تحویل: کارخانه-                       17700 ریال

21           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A2- قزوین- محل تحویل: کارخانه-                  17900 ریال

22           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- چین- محل تحویل: بندر امام-                 17800 ریال

23           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A2- حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                         18400 ریال

24           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- بناب- محل تحویل: کارخانه-                    18300 ریال

25           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- اصفهان- محل تحویل: تهران-                 17850 ریال

26           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: تهران-                   17850 ریال

27           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                              17750 ریال

28           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- اهواز- محل تحویل: کارخانه-                   17750 ریال

29           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: تهران-                 17850 ریال

30           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                              17700 ریال

31           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- یزد- محل تحویل: کارخانه-                       17700 ریال

32           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- میانه- محل تحویل: کارخانه-                   18000 ریال

33           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- چین- محل تحویل: بندر امام-                 17800 ریال

34           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: تهران-                   17850 ریال

35           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- اصفهان- محل تحویل: تهران-                 17850 ریال

36           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                              17700 ریال

37           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: تهران-                 17850 ریال

38           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- اهواز- محل تحویل: کارخانه-                   17650 ریال

39           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                              17600 ریال

40           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- میانه- محل تحویل: کارخانه-                   18000 ریال

41           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- بناب- محل تحویل: کارخانه-                    18300 ریال

42           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A2- حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                         18200 ریال

43           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- یزد- محل تحویل: کارخانه-                       17850 ریال

44           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- چین- محل تحویل: بندر امام-                 17800 ریال

45           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A2- حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                         18200 ریال

46           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: تهران-                   17850 ریال

47           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- بناب- محل تحویل: کارخانه-                    18300 ریال

48           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                              17600 ریال

49           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- اصفهان- محل تحویل: تهران-                 17850 ریال

50           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: تهران-                 17850 ریال

51           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- اهواز- محل تحویل: کارخانه-                   17650 ریال

52           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                              17700 ریال

53           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- میانه- محل تحویل: کارخانه-                   18000 ریال

54           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- بناب- محل تحویل: کارخانه-                    18300 ریال

55           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: تهران-                   17850 ریال

56           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- اهواز- محل تحویل: کارخانه-                   17650 ریال

57           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                              17600 ریال

58           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                              17700 ریال

59           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: تهران-                 17850 ریال

60           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- یزد- محل تحویل: کارخانه-                       17700 ریال

61           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- اصفهان- محل تحویل: تهران-                 17850 ریال

62           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: تهران-                   17850 ریال

63           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- بناب- محل تحویل: کارخانه-                    18300 ریال

64           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                              17800 ریال

65           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- اهواز- محل تحویل: کارخانه-                   17650 ریال

66           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- یزد- محل تحویل: کارخانه-                       17750 ریال

67           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                              17700 ریال

68           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: تهران-                 17850 ریال

69           قطر: 28 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: کارخانه-                               17900 ریال

70           قطر: 28 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: تهران-                   17900 ریال

71           قطر: 28 mm- نوع : 12 متری: A3- یزد- محل تحویل: کارخانه-                       17700 ریال

72           قطر: 28 mm- نوع : 12 متری: A3- اهواز- محل تحویل: کارخانه-                   17750 ریال

73           قطر: 28 mm- نوع : 12 متری: A3- نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                              17700 ریال

74           قطر: 30 mm- نوع : 12 متری: A3- یزد- محل تحویل: کارخانه-                       17900 ریال

75           قطر: 32 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: کارخانه-                               17900 ریال

76           قطر: 32 mm- نوع : 12 متری: A3- کاشان- محل تحویل: تهران-                   18500 ریال

77           قطر: 32 mm- نوع : 12 متری: A3- یزد- محل تحویل: کارخانه-                       17900 ریال

78           قطر: 32 mm- نوع : 12 متری: A3- اهواز- محل تحویل: کارخانه-                   17750 ریال

79           قطر: 8 mm- نوع : 12 متری: A2- اهواز- محل تحویل: کارخانه-                     18450 ریال

80           قطر: 8 mm- نوع : 12 متری: A2- حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                           19150 ریال

81           قطر: 8 mm- نوع : 12 متری: A2- بناب- محل تحویل: کارخانه-                       18800 ریال

82           قطر: 8 mm- نوع : 12 متری: A2- قزوین- محل تحویل: کارخانه-                    18400 ریال

83           قطر: 8 mm- نوع : 12 متری: A2- قزوین- محل تحویل: تهران-                        18600 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

42 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران تاریخ 91/10/06”

 1. minecraft free download 2018 گفت:

  It’s appropriate time to make a few plans for the long run and it is time to be
  happy. I have read this put up and if I may just
  I want to recommend you few fascinating issues
  or advice. Maybe you could write next articles regarding this article.
  I desire to learn more issues about it!

 2. tinder dating site گفت:

  Wonderful post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Appreciate it!

 3. Health Benefits of Coconut Oil گفت:

  Attractive section of content. I simply stumbled upon your weblog
  and in accession capital to claim that I get actually loved account your weblog posts.

  Anyway I will be subscribing to your augment or even I fulfillment you access constantly fast.

 4. Coconut Oil گفت:

  If you are going for best contents like myself, simply visit this website daily for the reason that
  it presents quality contents, thanks

 5. Coconut Oil Benefits گفت:

  Good site you have got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours these days.
  I truly appreciate people like you! Take care!!

 6. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 7. Coconut Oil Benefits گفت:

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll certainly return.

 8. quest bars cheap گفت:

  Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my
  comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over
  again. Anyway, just wanted to say excellent blog!

 9. Quest Bars Cheap گفت:

  You can definitely see your skills in the work you write.
  The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid
  to mention how they believe. Always go after your heart.

 10. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Extremely useful information particularly the last part
  :) I care for such information much. I was looking for this certain information for a very
  long time. Thank you and best of luck.

 11. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  Wow! After all I got a website from where I be capable
  of genuinely take valuable data concerning my study and knowledge.

 12. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  I am really grateful to the owner of this website who has shared this enormous paragraph at
  here.

 13. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  Thanks for finally talking about > قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران تاریخ 91/10/06
  < Loved it!

 14. tinyurl.com گفت:

  There’s definately a great deal to know about
  this subject. I like all the points you made.

 15. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  I was able to find good information from your content.

 16. descargar facebook گفت:

  Usually I do not learn article on blogs, but I would like to say that
  this write-up very compelled me to take a look
  at and do so! Your writing taste has been surprised me.
  Thanks, very nice post.

 17. descargar facebook گفت:

  You could certainly see your expertise in the work you write.
  The arena hopes for even more passionate writers like you who
  aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 18. minecraft گفت:

  What’s up, of course this paragraph is actually fastidious and I have learned
  lot of things from it concerning blogging. thanks.

 19. minecraft گفت:

  This info is priceless. Where can I find out more?

 20. minecraft گفت:

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

 21. minecraft گفت:

  You have made some really good points there.
  I looked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with
  your views on this web site.

 22. minecraft گفت:

  Hi, I wish for to subscribe for this website to obtain latest updates, so where
  can i do it please help.

 23. minecraft گفت:

  I was suggested this blog via my cousin. I am not sure whether this put up
  is written through him as no one else recognize such distinct about my
  trouble. You are wonderful! Thank you!

 24. minecraft گفت:

  First off I want to say great blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you
  do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I have had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
  I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes
  tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Many thanks!

 25. minecraft گفت:

  Someone necessarily assist to make seriously articles I would state.
  This is the very first time I frequented your web page
  and thus far? I surprised with the analysis you made to create this
  actual put up amazing. Great process!

 26. tinyurl.com گفت:

  Greetings! I’ve been following your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and
  give you a shout out from Houston Texas! Just wanted to
  tell you keep up the fantastic work!

 27. minecraft گفت:

  You can definitely see your expertise in the article you write.
  The world hopes for more passionate writers like you
  who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 28. gamefly free trial گفت:

  Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate
  you finding the time and energy to put this article together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

 29. mojang minecraft download گفت:

  I have learn a few just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
  I wonder how a lot attempt you set to make one of these fantastic
  informative web site.

 30. gamefly free trial گفت:

  Thanks , I’ve recently been looking for info about
  this topic for ages and yours is the best I have came upon so
  far. But, what concerning the conclusion? Are you
  certain concerning the supply?

 31. gamefly free trial گفت:

  Very good information. Lucky me I ran across your blog by accident (stumbleupon).
  I’ve saved it for later!

 32. gamefly free trial گفت:

  Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Opera.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

 33. ps4 best games ever made 2019 گفت:

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the
  easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people
  think about worries that they just don’t know about. You managed to
  hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having
  side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 34. quest bars cheap گفت:

  I have read so many content about the blogger lovers however this article is truly
  a fastidious paragraph, keep it up.

 35. how to get help in windows 10 گفت:

  Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 36. minecraft games گفت:

  Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites?

  I have a blog centered on the same information you discuss and would love to
  have you share some stories/information. I know my visitors would
  enjoy your work. If you’re even remotely interested,
  feel free to send me an email.

 37. minecraft games گفت:

  Someone essentially help to make seriously posts I might state.
  That is the very first time I frequented your website page and
  up to now? I amazed with the analysis you made to
  create this particular put up incredible. Fantastic task!

 38. minecraft games گفت:

  Ahaa, its good discussion regarding this piece of writing at this place at this blog,
  I have read all that, so at this time me also commenting here.

 39. health benefits of coconut oil گفت:

  It’s remarkable in favor of me to have a site, which is beneficial designed
  for my experience. thanks admin

 40. coconut oil benefits گفت:

  I’m not sure why but this blog is loading
  extremely slow for me. Is anyone else having this problem
  or is it a problem on my end? I’ll check
  back later on and see if the problem still exists.

 41. plenty of fish dating site گفت:

  Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, fantastic blog!

 42. was coconut oil گفت:

  obviously like your web site but you need to check the spelling
  on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and
  I find it very bothersome to tell the truth
  then again I will definitely come back again.

ارسال دیدگاه


− 1 = 7

Forum