قیمت میلگرد آجدار بازار ایران در تاریخ 91/09/29

Dec 22, 2012 8 دیدگاه

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای میلگرد آجدار ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله نوع میلگرد ، شاخه یا کلاف بودن آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۳۹۱ – (December 19, 2012)

                نام محصول         محل و نوع پرداخت          قیمت (ریال/کیلوگرم)

1             قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         18100 ریال

2             قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: کارخانه-                    17800 ریال

3             قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                               17900 ریال

4             قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           18150 ریال

5             قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: اردبیل- محل تحویل: تهران-                           17350 ریال

6             قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: کارخانه-                        17020 ریال

7             قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                            17100 ریال

8             قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: کارخانه-                    17800 ریال

9             قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           17850 ریال

10           قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      17700 ریال

11           قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                               17800 ریال

12           قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: آریا فولاد- محل تحویل: تهران-                      17030 ریال

13           قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              17400 ریال

14           قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: کارخانه-                        17020 ریال

15           قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: کارخانه-                    17500 ریال

16           قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      17600 ریال

17           قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: کارخانه-                         17200 ریال

18           قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                               17550 ریال

19           قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           17850 ریال

20           قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    17400 ریال

21           قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                        17450 ریال

22           قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         17450 ریال

23           قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              17250 ریال

24           قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: کارخانه-                        17020 ریال

25           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: کارخانه-                    17500 ریال

26           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      17500 ریال

27           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                               17550 ریال

28           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           17750 ریال

29           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                        17350 ریال

30           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          17350 ریال

31           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                    17400 ریال

32           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         17450 ریال

33           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                        17350 ریال

34           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    17400 ریال

35           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              17170 ریال

36           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: کارخانه-                         17200 ریال

37           قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: تهران-                             17350 ریال

38           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: کارخانه-                    17500 ریال

39           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      17500 ریال

40           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          17300 ریال

41           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                        17300 ریال

42           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    17400 ریال

43           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                        17300 ریال

44           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         17350 ریال

45           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                    17250 ریال

46           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: کارخانه-                         17200 ریال

47           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           17750 ریال

48           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                               17400 ریال

49           قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              17170 ریال

50           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      17500 ریال

51           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                               17400 ریال

52           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          17300 ریال

53           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           17750 ریال

54           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                    17250 ریال

55           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                        17300 ریال

56           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                        17300 ریال

57           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         17350 ریال

58           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              17100 ریال

59           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    17400 ریال

60           قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: کارخانه-                         17200 ریال

61           قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           17750 ریال

62           قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      17400 ریال

63           قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          17350 ریال

64           قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         17350 ریال

65           قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                    17250 ریال

66           قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    17400 ریال

67           قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                        17350 ریال

68           قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: کارخانه-                         17200 ریال

69           قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              17100 ریال

70           قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                        17350 ریال

71           قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      17400 ریال

72           قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          17350 ریال

73           قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           17750 ریال

74           قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                        17350 ریال

75           قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         17350 ریال

76           قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              17100 ریال

77           قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: کارخانه-                         17200 ریال

78           قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    17400 ریال

79           قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      17450 ریال

80           قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          17100 ریال

81           قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              17120 ریال

82           قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         17500 ریال

83           قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    17400 ریال

84           قطر: 30 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              17370 ریال

85           قطر: 32 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          17750 ریال

86           قطر: 32 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              17370 ریال

87           قطر: 32 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         17500 ریال

88           قطر: 8 میلیمتر- نوع : کلاف: A2- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                   17900 ریال

89           قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                  18150 ریال

90           قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                              18150 ریال

91           قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: کارخانه-                           17520 ریال

92           قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                               17700 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

8 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار بازار ایران در تاریخ 91/09/29”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 2. gamefly free trial گفت:

  I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative
  and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head.

  The problem is something not enough men and women are speaking
  intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something concerning this.

 3. g گفت:

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment
  didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 4. gamefly free trial گفت:

  I am really glad to glance at this website posts which consists
  of lots of valuable data, thanks for providing these kinds of information.

 5. gamefly free trial گفت:

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 6. plenty of fish گفت:

  Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to
  have you share some stories/information. I know my subscribers would value your
  work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 7. coconut oil benefits گفت:

  Greetings! Very helpful advice in this particular post!
  It’s the little changes that make the biggest changes. Many thanks for sharing!

 8. health benefits of coconut oil گفت:

  I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever
  run into any internet browser compatibility issues? A handful
  of my blog audience have complained about my site
  not working correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any suggestions to help fix this issue?

ارسال دیدگاه


− 3 = 1

Forum