قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران هفته سوم آبان ماه ۹۱/۰۸/17

Nov 08, 2012 1 دیدگاه

قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران هفته سوم آبان ماه ۹۱/۰۸/17

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۷ آبان ۱۳۹۱ – (November 07, 2012)

                نام محصول                                          محل و نوع پرداخت                                       قیمت (ریال/کیلوگرم)

 1. قطر: 10 میلیمتر- نوع : کلاف: A2- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-               19400 ریال
 2. قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود– محل تحویل: کارخانه-    19700 ریال
 3. قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                          19700 ریال
 4. قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: کارخانه-                        19420 ریال
 5. قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                            19600 ریال
 6. قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                          19600 ریال
 7. قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                    19600 ریال
 8. قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: آریا فولاد- محل تحویل: تهران-                      19400 ریال
 9. قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: کارخانه-                        19420 ریال
 10. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                    19500 ریال
 11. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           19600 ریال
 12. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-         19450 ریال
 13. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-            19700 ریال
 14. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                          19450 ریال
 15. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: کارخانه-                       19420 ریال
 16. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      19600 ریال
 17. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                  19400 ریال
 18. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                        19600 ریال
 19. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                           19600 ریال
 20. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                     19500 ریال
 21. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         19450 ریال
 22. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                         19600 ریال
 23. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                      19450 ریال
 24. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                           19300 ریال
 25. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- محل تحویل: تهران-                             19500 ریال
 26. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      19450 ریال
 27. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          19500 ریال
 28. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    19450 ریال
 29. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                        19500 ریال
 30. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                    19400 ریال
 31. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                        19600 ریال
 32. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: کارخانه-                  19250 ریال
 33. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                          19300 ریال
 34. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                           19500 ریال
 35. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                     19450 ریال
 36. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود– محل تحویل: کارخانه-                  19250 ریال
 37. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          19600 ریال
 38. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           19600 ریال
 39. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                    19400 ریال
 40. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                        19500 ریال
 41. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                        19500 ریال
 42. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         19300 ریال
 43. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              19300 ریال
 44. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           19600 ریال
 45. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      19450 ریال
 46. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          19600 ریال
 47. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                    19400 ریال
 48. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    19450 ریال
 49. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              19220 ریال
 50. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      19400 ریال
 51. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                           19600 ریال
 52. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: کارخانه-                    19400 ریال
 53. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                        19500 ریال
 54. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: کارخانه-                         19250 ریال
 55. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              19200 ریال
 56. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    19450 ریال
 57. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                        19500 ریال
 58. قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      19450 ریال
 59. قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          19300 ریال
 60. قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              19320 ریال
 61. قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: کارخانه-                    19450 ریال
 62. قطر: 30 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              19320 ریال
 63. قطر: 32 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: کارخانه-                      19450 ریال
 64. قطر: 32 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                          20000 ریال
 65. قطر: 32 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: کارخانه-                              19320 ریال
 66. قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود– محل تحویل: کارخانه-                  19800 ریال
 67. قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: کارخانه-                              19700 ریال
 68. قطر: 8 میلیمتر- نوع : کلاف: A2- محصول: نوشهر- محل تحویل: تهران-                    19610 ریال
 69. قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: کارخانه-                           19620 ریال
 70. قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                               19800 ریال
بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

1 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران هفته سوم آبان ماه ۹۱/۰۸/17”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

ارسال دیدگاه


3 − = 0

Forum