قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران هفته اول آبان ماه 91/08/03

Oct 26, 2012 1 دیدگاه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳ آبان

                نام محصول         و پرداخت             قیمت (ریال/کیلوگرم)

قطر: 10 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           22700 ریال

قطر: 10 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       21800 ریال

قطر: 10 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2بناب- تحویل: درب کارخانه-                  22000 ریال

قطر: 10 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2قزوین- تحویل: درب کارخانه-                                21720 ریال

قطر: 10 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2قزوین- تحویل: تهران-                             22000 ریال

قطر: 10 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2کارخانه پارس- تحویل: تهران-                              21950 ریال

قطر: 12 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           22700 ریال

قطر: 12 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2بناب- تحویل: درب کارخانه-                  21800 ریال

قطر: 12 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             21700 ریال

قطر: 12 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       21600 ریال

قطر: 12 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2آریا فولاد- تحویل: تهران-                       21850 ریال

قطر: 12 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3یزد- تحویل: درب کارخانه-                     21970 ریال

قطر: 12 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2قزوین- تحویل: درب کارخانه-                                21720 ریال

قطر: 14 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           22400 ریال

قطر: 14 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             21700 ریال

قطر: 14 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       21350 ریال

قطر: 14 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3کاشان- تحویل: تهران-                           22000 ریال

قطر: 14 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            21600 ریال

قطر: 14 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2بناب- تحویل: درب کارخانه-                  21800 ریال

قطر: 14 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3یزد- تحویل: درب کارخانه-                     21700 ریال

قطر: 14 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2قزوین- تحویل: درب کارخانه-                                21720 ریال

قطر: 16 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           22400 ریال

قطر: 16 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             21600 ریال

قطر: 16 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       21300 ریال

قطر: 16 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3بناب- تحویل: درب کارخانه-                  21700 ریال

قطر: 16 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            21500 ریال

قطر: 16 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3نیشابور- تحویل: تهران-                         21700 ریال

قطر: 16 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3یزد- تحویل: درب کارخانه-                     21600 ریال

قطر: 16 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3میانه- تحویل: تهران-                              21400 ریال

قطر: 18 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           22400 ریال

قطر: 18 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             21500 ریال

قطر: 18 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3اصفهان- تحویل: تهران-                         21500 ریال

قطر: 18 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            21400 ریال

قطر: 18 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            21300 ریال

قطر: 18 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3میانه- تحویل: تهران-                              21400 ریال

قطر: 18 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3بناب- تحویل: درب کارخانه-                  21700 ریال

قطر: 18 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       21200 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           22400 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             21450 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A2حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       21200 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3کاشان- تحویل: تهران-                           21500 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3بناب- تحویل: درب کارخانه-                  21700 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            21300 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3اصفهان- تحویل: تهران-                         21500 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3نیشابور- تحویل: تهران-                         21500 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 21300 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3میانه- تحویل: تهران-                              21400 ریال

قطر: 20 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            21400 ریال

قطر: 22 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3بناب- تحویل: درب کارخانه-                  21700 ریال

قطر: 22 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             21450 ریال

قطر: 22 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 21300 ریال

قطر: 22 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری- کیفیت: A3- اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            21300 ریال

قطر: 22 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            21400 ریال

قطر: 22 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: تهران-                         21600 ریال

قطر: 22 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     21450 ریال

قطر: 25 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- بناب- تحویل: درب کارخانه-                   21700 ریال

قطر: 25 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            21300 ریال

قطر: 25 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 21500 ریال

قطر: 25 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- اهواز- تحویل: تهران-                              21600 ریال

قطر: 25 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     21450 ریال

قطر: 25 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            21400 ریال

قطر: 25 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: تهران-                         21600 ریال

قطر: 28 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                              21400 ریال

قطر: 28 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- کاشان- تحویل: تهران-                           21300 ریال

قطر: 28 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: تهران-                         21300 ریال

قطر: 28 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     21450 ریال

قطر: 28 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            21400 ریال

قطر: 28 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: تهران-                         21300 ریال

قطر: 30 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     21620 ریال

قطر: 32 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- کاشان- تحویل: تهران-                           21300 ریال

قطر: 32 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     21400 ریال

قطر: 32 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 21800 ریال

قطر: 8 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A2- حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                          22100 ریال

قطر: 8 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A2- بناب- تحویل: درب کارخانه-                     22000 ریال

قطر: 8 میلیمتر- بسته بندی: کلاف: A2- نوشهر- تحویل: تهران-                   21910 ریال

قطر: 8 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A2- قزوین- تحویل: درب کارخانه-                   21920 ریال

قطر: 8 میلیمتر- بسته بندی: شاخه 12 متری: A2- قزوین- تحویل: تهران-                                22200 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

1 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران هفته اول آبان ماه 91/08/03”

  1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

    با سلام
    با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
    خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

ارسال دیدگاه


+ 4 = 13

Forum