قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران تاریخ 91/10/13

Jan 02, 2013 9 دیدگاه

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای میلگرد آجدار ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله نوع میلگرد ، شاخه یا کلاف بودن آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۳۹۱ – (January 02, 2013)

                نام محصول         و پرداخت             قیمت (ریال/کیلوگرم)

1             10 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           18300 ریال

2             10 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             18500 ریال

3             10 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       18400 ریال

4             10 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- بناب- تحویل: درب کارخانه-                  18200 ریال

5             10 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- قزوین- تحویل: درب کارخانه-                                17620 ریال

6             10 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- قزوین- تحویل: تهران-                             17640 ریال

7             12 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           18300 ریال

8             12 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- بناب- تحویل: درب کارخانه-                  17700 ریال

9             12 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             18000 ریال

10           12 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            17900 ریال

11           12 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       18300 ریال

12           12 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- آریا فولاد- تحویل: تهران-                       17550 ریال

13           12 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- قزوین- تحویل: درب کارخانه-                                17620 ریال

14           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           18000 ریال

15           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             17800 ریال

16           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- میانه- تحویل: درب کارخانه-                 17520 ریال

17           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       18100 ریال

18           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: تهران-                           17650 ریال

19           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- بناب- تحویل: درب کارخانه-                  17700 ریال

20           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            17450 ریال

21           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: تهران-                         17650 ریال

22           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 17530 ریال

23           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     17450 ریال

24           14 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- قزوین- تحویل: درب کارخانه-                                17620 ریال

25           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           18000 ریال

26           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             17750 ریال

27           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- چین- تحویل: بندر امام-                         17200 ریال

28           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       18100 ریال

29           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- بناب- تحویل: درب کارخانه-                  17600 ریال

30           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: تهران-                         17600 ریال

31           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: تهران-                           17600 ریال

32           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            17850 ریال

33           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 17530 ریال

34           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: تهران-                         17600 ریال

35           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            17450 ریال

36           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     17450 ریال

37           16 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- میانه- تحویل: درب کارخانه-                 17520 ریال

38           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- چین- تحویل: بندر امام-                         17200 ریال

39           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- گلستان- تحویل: درب کارخانه-                           18000 ریال

40           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             17750 ریال

41           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: تهران-                              17500 ریال

42           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: تهران-                           17650 ریال

43           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: تهران-                         17600 ریال

44           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            17450 ریال

45           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: تهران-                         17650 ریال

46           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 17480 ریال

47           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            17750 ریال

48           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- میانه- تحویل: درب کارخانه-                 17550 ریال

49           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- بناب- تحویل: درب کارخانه-                  17600 ریال

50           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       17900 ریال

51           18 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     17420 ریال

52           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- چین- تحویل: بندر امام-                         17200 ریال

53           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             17750 ریال

54           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                       17900 ریال

55           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: تهران-                           17650 ریال

56           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- بناب- تحویل: درب کارخانه-                  17600 ریال

57           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            17700 ریال

58           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: تهران-                         17650 ریال

59           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: تهران-                         17650 ریال

60           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 17480 ریال

61           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     17500 ریال

62           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            17450 ریال

63           20 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- میانه- تحویل: درب کارخانه-                 17550 ریال

64           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- بناب- تحویل: درب کارخانه-                  17600 ریال

65           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             17750 ریال

66           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: تهران-                           17650 ریال

67           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: تهران-                              17600 ریال

68           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 17480 ریال

69           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            17700 ریال

70           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            17450 ریال

71           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: تهران-                         17650 ریال

72           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- میانه- تحویل: درب کارخانه-                 17550 ریال

73           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     17500 ریال

74           22 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: تهران-                         17650 ریال

75           25 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             17750 ریال

76           25 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: تهران-                           17650 ریال

77           25 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- بناب- تحویل: درب کارخانه-                  17600 ریال

78           25 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                            17700 ریال

79           25 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 17480 ریال

80           25 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     17420 ریال

81           25 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            17450 ریال

82           28 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             17650 ریال

83           28 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: تهران-                           17600 ریال

84           28 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- یزد- تحویل: درب کارخانه-                     17500 ریال

85           28 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 17600 ریال

86           28 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                            17450 ریال

87           30 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 17600 ریال

88           32 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: درب کارخانه-                             17750 ریال

89           32 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- کاشان- تحویل: تهران-                           17800 ریال

90           32 mm- بسته بندی: 12 متری: A3- اهواز- تحویل: درب کارخانه-                 17600 ریال

91           8 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                         18800 ریال

92           8 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- بناب- تحویل: درب کارخانه-                     18200 ریال

93           8 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- قزوین- تحویل: درب کارخانه-                  18120 ریال

94           8 mm- بسته بندی: 12 متری: A2- قزوین- تحویل: تهران-                                18190 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

9 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران تاریخ 91/10/13”

 1. مهدی گفت:

  جناب مهندس طاهری
  با تشکر از شما به خاطر این گونه اطلاعات مفید و تلاشی که در این چند سال برای به روز نگه داشتن سایت نموده اید. لطفاً در صورت امکان از میزان رایج دستمزد کارهای ساختمانی (و یا اجرای کارهای ساختمانی) نیز اطلاعاتی در سایت قرار دهید.

 2. وفا طاهری گفت:

  مهدی جان
  ممنون از حسن نظر شما بسیار کار سختی است که این سایت را برای 6 سال متوالی و انفرادی اداره کنی
  سعی ما هیچوقت بر ارائه کپی کاری نبوده و همیشه تلاش کردیم که اطلاعات خوب و مفید برای دوستان آماده کنیم که کار بسیار سختی است
  امیدواریم بتوانیم در آینده نیز در خدمت دوستان باشیم

 3. میلگرد گفت:

  خیلی خوب میشه این مطلب در مورد قیمت های میلگرد آرماتور و یا حتی بتن آماده و … ادامه داده بشه

 4. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 5. download minecraft گفت:

  Attractive element of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed
  account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing in your
  augment and even I achievement you get right
  of entry to persistently rapidly.

 6. gamefly free trial گفت:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.

  Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 7. or coconut oil گفت:

  Hi would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 8. quest bars cheap گفت:

  I read this piece of writing completely about the comparison of hottest and
  earlier technologies, it’s amazing article.

ارسال دیدگاه


9 + 1 =

Forum