قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران تاریخ ۹۱/۱۰/27

Jan 19, 2013 10 دیدگاه

همه دوستان باید ما را ببخشند که از مشکلات سرور هنوز خلاص نشده ایم امیدوارم این سرور جدید بهتر باشد

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای میلگرد آجدار ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله نوع میلگرد ، شاخه یا کلاف بودن آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ دی ۱۳۹۱ – (January 16, 2013)

                نام محصول         و نوع پرداخت     قیمت (ریال/کیلوگرم)

1             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: اهواز- تحویل: کارخانه-                           19300 ریال

2             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: کارخانه-                        18950 ریال

3             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: کارخانه-                 19600 ریال

4             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: کارخانه-                          18520 ریال

5             قطر: 10 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: تهران-                              18640 ریال

6             قطر: 12 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: کارخانه-                 19350 ریال

7             قطر: 12 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: آریا فولاد- تحویل: تهران-                        18550 ریال

8             قطر: 12 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: کارخانه-                          18520 ریال

9             قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: کارخانه-                 19000 ریال

10           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                           18700 ریال

11           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: کارخانه-                      18700 ریال

12           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                          18700 ریال

13           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: کارخانه-                           18700 ریال

14           قطر: 14 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: کارخانه-                          18520 ریال

15           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: کارخانه-                        18850 ریال

16           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: کارخانه-                 19000 ریال

17           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                          18700 ریال

18           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                           18700 ریال

19           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: کارخانه-                      18800 ریال

20           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: کارخانه-                           18700 ریال

21           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                          18700 ریال

22           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: کارخانه-                      18700 ریال

23           قطر: 16 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: کارخانه-                               18600 ریال

24           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: کارخانه-                        18650 ریال

25           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                           18700 ریال

26           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                          18700 ریال

27           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: کارخانه-                      18700 ریال

28           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                          18700 ریال

29           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: کارخانه-                           18600 ریال

30           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: کارخانه-                      18700 ریال

31           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: تهران-                               18700 ریال

32           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: کارخانه-                 18950 ریال

33           قطر: 18 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: کارخانه-                               18600 ریال

34           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: کارخانه-                 18950 ریال

35           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                           18700 ریال

36           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                          18700 ریال

37           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                          18700 ریال

38           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: کارخانه-                           18600 ریال

39           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: تهران-                               18700 ریال

40           قطر: 20 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: کارخانه-                      18700 ریال

41           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                           18700 ریال

42           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: کارخانه-                           18600 ریال

43           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: کارخانه-                      18700 ریال

44           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: تهران-                               18700 ریال

45           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: کارخانه-                      18700 ریال

46           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                          18700 ریال

47           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: کارخانه-                               18400 ریال

48           قطر: 22 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                          18700 ریال

49           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                           18750 ریال

50           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                          18750 ریال

51           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: کارخانه-                           18600 ریال

52           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: کارخانه-                               18650 ریال

53           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: کارخانه-                      18700 ریال

54           قطر: 25 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                          18750 ریال

55           قطر: 28 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                           18700 ریال

56           قطر: 28 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                          18700 ریال

57           قطر: 28 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: کارخانه-                      18700 ریال

58           قطر: 28 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                          18700 ریال

59           قطر: 30 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: کارخانه-                           18800 ریال

60           قطر: 30 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: کارخانه-                               18500 ریال

61           قطر: 32 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                           18800 ریال

62           قطر: 32 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: کارخانه-                               18500 ریال

63           قطر: 32 mm- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: کارخانه-                           18800 ریال

64           قطر: 8 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: اهواز- تحویل: کارخانه-                              19600 ریال

65           قطر: 8 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: کارخانه-                    19950 ریال

66           قطر: 8 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: کارخانه-                             19020 ریال

67           قطر: 8 mm- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: تهران-                19200 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

10 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران تاریخ ۹۱/۱۰/27”

 1. ameblo.jp گفت:

  I was able to find good advice from your content.

 2. Can exercise increase your height? گفت:

  I am really impressed with your writing abilities and also with the format in your
  weblog. Is this a paid subject matter or did you modify it your self?
  Anyway stay up the nice high quality writing, it’s rare to see a nice blog
  like this one these days..

 3. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 4. minecraft download mojang گفت:

  Hurrah, that’s what I was searching for, what a information! existing here at this webpage, thanks admin of this web site.

 5. g گفت:

  Great post. I was checking constantly this blog and I
  am impressed! Extremely helpful information particularly the last part :) I care for such information a lot.
  I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best
  of luck.

 6. gamefly free trial گفت:

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable information to work on. You have
  done a formidable job and our whole community will be
  grateful to you.

 7. gamefly free trial گفت:

  Hi, i think that i saw you visited my website thus i got here to return the favor?.I am attempting to find issues to improve my web site!I guess its good enough
  to make use of some of your ideas!!

 8. plenty of fish dating site گفت:

  Hi it’s me, I am also visiting this site on a regular basis,
  this website is actually nice and the viewers are truly sharing good thoughts.

 9. minecraft games گفت:

  You can definitely see your expertise in the work you write.
  The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.
  All the time go after your heart.

 10. minecraft games گفت:

  You actually make it seem really easy along with your presentation however I find this matter to be
  really something that I think I might never understand.
  It seems too complex and very extensive for me. I am taking a look ahead on your next post,
  I’ll try to get the hang of it!

ارسال دیدگاه


1 + 7 =

Forum