قیمت آهن آلات ، میلگرد آجدار در بازار ایران به تاریخ 28/06/91

Sep 19, 2012 1 دیدگاه

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۸ شهریور ۱۳۹         نام محصول             محل و نوع پرداخت               قیمت (ریال/کیلوگرم)

 1. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- درب کارخانه-               19700 ریال
 2. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- درب کارخانه-           19700 ریال
 3. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- درب کارخانه-                19010 ریال
 4. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- تهران-                          19300 ریال
 5. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: کارخانه پارس- تهران-               19200 ریال
 6. قطر: 10 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: چین- تهران-                 19600 ریال
 7. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- درب کارخانه-                19700 ریال
 8. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: امارات- بندر عباس-                   18900 ریال
 9. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- درب کارخانه-                 19300 ریال
 10. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- درب کارخانه-            19500 ریال
 11. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: آریا فولاد- تهران-                       19200 ریال
 12. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: چین- تهران-                 19550 ریال
 13. قطر: 12 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- درب کارخانه-                19010 ریال
 14. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- درب کارخانه-               19400 ریال
 15. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: چین- تهران-                 19450 ریال
 16. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- درب کارخانه-                 19200 ریال
 17. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- درب کارخانه-            19300 ریال
 18. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                           19200 ریال
 19. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: بناب- درب کارخانه-                  19150 ریال
 20. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- درب کارخانه-       18900 ریال
 21. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-                          19200 ریال
 22. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- درب کارخانه-                   19200 ریال
 23. قطر: 14 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- درب کارخانه-                  19010 ریال
 24. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: امارات- بندر عباس-                     18700 ریال
 25. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- درب کارخانه-                 19400 ریال
 26. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- درب کارخانه-      19300 ریال
 27. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: بناب- درب کارخانه-                    19050 ریال
 28. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- درب کارخانه-                19060 ریال
 29. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- درب کارخانه-                   18900 ریال
 30. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-                           19200 ریال
 31. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- درب کارخانه-                18900 ریال
 32. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: چین- تهران-                 19150 ریال
 33. قطر: 16 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: یزد- درب کارخانه-                       19000 ریال
 34. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: چین- تهران-                 19000 ریال
 35. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- درب کارخانه-               19400 ریال
 36. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- تهران-                           19100 ریال
 37. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: امارات- بندر عباس-                   18500 ریال
 38. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                          19100 ریال
 39. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- تهران-                        19100 ریال
 40. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- درب کارخانه-   18900 ریال
 41. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-                        19100 ریال
 42. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- درب کارخانه-                18700 ریال
 43. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- درب کارخانه-              18900 ریال
 44. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: میانه- درب کارخانه-                 18720 ریال
 45. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: بناب- درب کارخانه-                 19050 ریال
 46. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- درب کارخانه-    19200 ریال
 47. قطر: 18 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: یزد- درب کارخانه-            18900 ریال
 48. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- تهران-                  19100 ریال
 49. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- درب کارخانه-       19000 ریال
 50. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                  19100 ریال
 51. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: بناب- درب کارخانه-         19050 ریال
 52. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- درب کارخانه-     19000 ریال
 53. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-               19100 ریال
 54. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- درب کارخانه-        18700 ریال
 55. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: یزد- درب کارخانه-          18900 ریال
 56. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- درب کارخانه-     18900 ریال
 57. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: امارات- بندر عباس-          18500 ریال
 58. قطر: 20 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: میانه- درب کارخانه-        18720 ریال
 59. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: بناب- درب کارخانه-        19050 ریال
 60. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- درب کارخانه-      19100 ریال
 61. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- تهران-                  19100 ریال
 62. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- درب کارخانه-       18850 ریال
 63. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- درب کارخانه-     19050 ریال
 64. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- درب کارخانه-     18900 ریال
 65. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: میانه- درب کارخانه-               18920 ریال
 66. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: یزد- درب کارخانه-                 18900 ریال
 67. قطر: 22 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- تهران-                      19100 ریال
 68. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- درب کارخانه-             19400 ریال
 69. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                        19100 ریال
 70. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: بناب- درب کارخانه-                19050 ریال
 71. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- درب کارخانه-               18650 ریال
 72. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: یزد- درب کارخانه-                  18900 ریال
 73. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- درب کارخانه-     18900 ریال
 74. قطر: 25 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-                     19100 ریال
 75. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: گلستان- درب کارخانه-            19400 ریال
 76. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                      19100 ریال
 77. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: یزد- درب کارخانه-               19000 ریال
 78. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- درب کارخانه-             18850 ریال
 79. قطر: 28 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- درب کارخانه-       18900 ریال
 80. قطر: 30 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- درب کارخانه-                18850 ریال
 81. قطر: 30 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: یزد- درب کارخانه-                   19270 ریال
 82. قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                          19100 ریال
 83. قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: یزد- درب کارخانه-                  19020 ریال
 84. قطر: 32 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A3- محصول: اهواز- درب کارخانه-                18850 ریال
 85. قطر: 8 میلیمتر- نوع : کلاف- کیفیت: A2- محصول: اهواز- درب کارخانه-                      18950 ریال
 86. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- درب کارخانه-            20200 ریال
 87. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: بناب- درب کارخانه-                 19400 ریال
 88. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- درب کارخانه-                 19410 ریال
 89. قطر: 8 میلیمتر- نوع : شاخه 12 متری- کیفیت: A2- محصول: قزوین- تهران-                 19600 ریال
بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

1 دیدگاه برای “قیمت آهن آلات ، میلگرد آجدار در بازار ایران به تاریخ 28/06/91”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

ارسال دیدگاه


− 7 = 0

Forum