قیمت آهن آلات ، تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، قوطی ، ورق سیاه آجدار گالوانیزه 91/07/17

Oct 09, 2012 7 دیدگاه

قیمت آهن آلات ، تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، قوطی ، ورق سیاه آجدار گالوانیزه 91/07/17

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۷ مهر ۱۳۹۱ – (October 08, 2012)

 

                نام محصول             محل و نوع پرداخت               قیمت (ریال/کیلوگرم(

تیرآهن

—————————————————————————————-

 

سایز: 140 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                              2560000 ریال

سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: نورد اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                  2600000 ریال

سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       19200 ریال

سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                   2960000 ریال

سایز: 160 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر- محل تحویل: درب کارخانه-                  3450000 ریال

سایز: 160 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                              3310000 ریال

سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                   3470000 ریال

سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       18800 ریال

سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: نورد اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                  3950000 ریال

سایز: 180 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                              3800000 ریال

سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                   4010000 ریال

سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                       17900 ریال

سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                   5400000 ریال

سایز: 220 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                   6400000 ریال

سایز: 240 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                   7850000 ریال

سایز: 270 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                   9600000 ریال

سایز: 300 میلیمتر- محصول: ترکیه- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                       11600000 ریال

تیرآهن بال پهن

—————————————————————————————-

 

سایز: 120 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                          30000 ریال

سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                          30000 ریال

سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                          30000 ریال

سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                          30000 ریال

سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-                            45000 ریال

سایز: 220 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                          30000 ریال

سایز: 240 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-                            30000 ریال

سایز: 260 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                          30000 ریال

9سایز: 280 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                       30000 ریال

قوطی

—————————————————————————————-

 

سایز: 100 × 100- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 38.28- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                      20500 ریال

سایز: 20 × 10- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 5.21- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                              21400 ریال

سایز: 20 × 20- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                              20800 ریال

سایز: 30 × 10- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                              21400 ریال

سایز: 30 × 20- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 9.20- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                              20600 ریال

سایز: 30 × 30- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 11.24- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                            20500 ریال

سایز: 40 × 40- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 14.7- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                              20500 ریال

سایز: 50 × 50- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 18.84- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                            20500 ریال

سایز: 60 × 60- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                            20500 ریال

سایز: 70 × 70- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 26.63- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                            20500 ریال

سایز: 80 × 40- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                            20500 ریال

سایز: 90 × 90- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 34.30- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                            20500 ریال

ناودانی

—————————————————————————————-

سایز: 100 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                        20800 ریال

سایز: 120 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                        20800 ریال

سایز: 140 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                               20800 ریال

سایز: 160 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                               21200 ریال

سایز: 180 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                               17500 ریال

سایز: 200 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                               17500 ریال

سایز: 220 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                               18300 ریال

سایز: 240 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                               18300 ریال

سایز: 300 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-                        26000 ریال

سایز: 80 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                           20800 ریال

نبشی

—————————————————————————————-

 

سایز: 100 × 100 × 10 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: آریان فولاد کرج – محل تحویل: تهران-                        19000 ریال

سایز: 120 × 120 × 12 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: آریان فولاد کرج – محل تحویل: تهران-                        18700 ریال

سایز: 30 × 30 × 3 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد- محل تحویل: تهران-                   20600 ریال

سایز: 40 × 40 × 4 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد- محل تحویل: تهران-                   19300 ریال

سایز: 50 × 50 × 5 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد- محل تحویل: تهران-                   19350 ریال

سایز: 60 × 60 × 6 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: منظومه اصفهان- محل تحویل: تهران-                 18600 ریال

سایز: 80 × 80 × 8 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: منظومه اصفهان- محل تحویل: تهران-                 19300 ریال

ورق آجدار

—————————————————————————————-

 

ضخامت: 10 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1500 میلیمتر- محل تحویل: تهران-      27000 ریال

ضخامت: 3 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 میلیمتر- محل تحویل: تهران-         28500 ریال

ضخامت: 4 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر- محل تحویل: تهران-         28000 ریال

ضخامت: 5 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر- محل تحویل: تهران-        28500 ریال

ضخامت: 6 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر- محل تحویل: تهران-        27000 ریال

ضخامت: 8 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1000 میلیمتر- محل تحویل: تهران-        27000 ریال

ورق سیاه

—————————————————————————————-

 

ضخامت: 10 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل: تهران-   16700 ریال

ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-                         16900 ریال

ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل: تهران-   16700 ریال

ضخامت: 15 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-                         17200 ریال

ضخامت: 15 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل: تهران-                              16700 ریال

6ضخامت: 2 میلیمتر- ابعاد: رول 1000 میلیمتری میلیمتر- محصول: MMK – دو رولی- محل تحویل: بندر انزلی-                      18800 ریال

ضخامت: 20 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-                         16400 ریال

ضخامت: 25 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-                         16150 ریال

ضخامت: 3 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل: تهران-                 16600 ریال

ضخامت: 30 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-                         16150 ریال

ضخامت: 35 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-                         16000 ریال

ضخامت: 4 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل: تهران-                 16600 ریال

ضخامت: 40 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-                         16100 ریال

ضخامت: 5 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل: تهران-                 16400 ریال

ضخامت: 6 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل: تهران-                 16500 ریال

ضخامت: 8 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل: تهران-                 16700 ریال

ورق گالوانیزه

—————————————————————————————-

 

ضخامت: 0.40 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                             34500 ریال

ضخامت: 0.40 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                            32500 ریال

ضخامت: 0.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                             31000 ریال

ضخامت: 0.50 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                         29700 ریال

ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                         27000 ریال

ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                            27000 ریال

ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                             27500 ریال

ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                        25500 ریال

ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                     24500 ریال

ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                         24000 ریال

ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                            23500 ریال

ضخامت: 1.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                             30000 ریال

ضخامت: 0.80 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                         24000 ریال

ضخامت: 0.90 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                         24500 ریال

ضخامت: 1 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                                24000 ریال

ضخامت: 1.25 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                            25000 ریال

ضخامت: 1.50 میلیمتر- محصول: مبارکه- ابعاد: رول 1250 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                        25500 ریال

ضخامت: 2 میلیمتر- محصول: مبارکه- ابعاد: رول 1250 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                              24500 ریال

ضخامت: 2 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1250 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                    28700 ریال

ضخامت: 2.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                             27800 ریال

ضخامت: 3 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                    29000 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

7 دیدگاه برای “قیمت آهن آلات ، تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، قوطی ، ورق سیاه آجدار گالوانیزه 91/07/17”

 1. minecraft گفت:

  Hi there, constantly i used to check webpage posts here in the early
  hours in the daylight, since i like to gain knowledge of more and more.

 2. minecraft گفت:

  I every time used to study paragraph in news papers but now as I am a user of internet so
  from now I am using net for articles, thanks to web.

 3. minecraft free download 2018 گفت:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and
  was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having
  a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet
  savvy so I’m not 100% positive. Any tips or advice would be greatly
  appreciated. Appreciate it

 4. minecraft free download 2018 گفت:

  Hello there! I could have sworn I’ve been to this site
  before but after reading through some of the post
  I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy
  I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 5. Health Benefits of Coconut Oil گفت:

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who
  had been doing a little research on this. And he actually bought me lunch because I found it
  for him… lol. So allow me to reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some
  time to discuss this issue here on your web
  site.

 6. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 7. descargar facebook گفت:

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

ارسال دیدگاه


+ 8 = 15

Forum