آسفالت رنگی

Aug 17, 2012 197 دیدگاه

 

تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت از طريق متد آناليز تصوير محدود شده است.

خلاصه

جاده اي كه با آسفالت رنگي سنگ فرش شده باشد مي تواند به همان اندازه كه امنيت و يكنواختي رانندگي را بهبود مي دهد مجموعه ديدني بهتري ايجاد كند. در اين تحقيق، نمونه هاي آسفالت رنگي به همراه مقادير مختلف رنگ براي مطالعه تغييرات رنگ سطح در دوره هاي مختلف افزايش طول عمر، بررسي مي شوند. توضيح رنگ هاي سطح در نمونه ها در فضاهاي رنگي HIS و RGB بررسي مي شوند. دو نوع رنگ، سبز و قرمز، با 5 نسبت مختلف با آسفالت روشن براي ساخت نمونه هاي آسفالت رنگي تركيب مي شوند. نمونه ها براي 5 دهانه مختلف قديمي در دستگاه آزمايش QUV در معرض نور ماوراء بنفش قرار مي گيرند. نتايج نشان مي دهد كه مقدار و نوع رنگ افزوده شده و دهانه هاي مختلف قديمي بر محوسازي آسفالت رنگي تأثير مي گذارد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه آسفالت روشن به همراه % 5 يا بيشتر رنگ قادر به ساخت آسفالتي است كه بهتر رنگ شده است. سرانجام، آسفالت رنگي به همراه رنگ قرمز مقاومت بهتري را در مقابل نور ماوراء بنفش نشان داد.

مقدمه

آسفالت رنگي در زندگي روزمره كاربردهاي مختلفي دارد. Moxon آسفالت رنگ روشن را براي سطح سد در فرانسه به كار برد. آسفالت رنگي از طريق منعكس كردن نور ماوراء بنفش از سطح به عنوان روپوش آب بند گرم به كار مي رود، بنابراين در نور ممتد خورشيد دما را 5 تا c ْ 10 كاهش مي دهد.

براي بهبود امنيت عبور موتورسيكلت در امريكا، شهر پرتلند 10 منطقه متضاد را براي آسفالت كردن با رنگ و قابليت ارتجاع بر اثر حرارت مانند آسفالت هاي رنگي و به كارگيري سيستم سيگناژ بديع – انتخاب كرد نتايج نشان مي دهد كه اكثر دوچرخه سواران به همان اندازه اكثر موتورسواران مورد بررسي احساس كردند كه آسفالت رنگي، امنيت عبور را گسترش مي دهد. اسميت (Smith) كشف كرد كه آسفالت بتون رنگي به هم پيوسته كاربردهاي زيادي در معماري و مهندسي دارد. او همچنين ذكر كرد كه آسفالت هاي رنگي به خاطر املاحي كه يخ نمي زنند به طور ذاتي هزينه حفظ و نگهداري را كاهش داده و به طور مؤثر در مقابل نابودي مقاومت كنند.

در تايوان اساساً، بزرگراه هاي محلي با بتون آسفالت، سنگ فرش مي شوند. اين جاده ها در مجموعه هاي رنگ مشكي ساخته مي شوند و از اين رو شهرها يكنواخت به نظر مي رسند. توسعه جاده هايي كه با آسفالت رنگي سنگ فرش شده اند نه تنها نماي شهر را رنگي مي سازد بلكه امنيت رانندگي را نيز بهبود مي دهد. به طور رايج كاربرد اين سنگ فرش ها براي مناطق پاركينگ، مسيرهاي نمايشي، پارك ها و ساير واحدهاي دولتي مهم استفاده شده است. بنابراين هوا و ساير فاكتورهايي كه در ساخت و استفاده سنگ فرش ها ديده مي شوند، موجب محو شدن جاده هايي مي شوند كه با آسفالت رنگي سنگ فرش شده است. اين محوسازي رنگ باعث از دست رفتن زيبايي جاده و آسفالت دوباره سطح مي شود. متعاقباً، اين هزينه حفظ و نگهداري جاده را افزايش خواهد داد كه مخالف نيت اصلي آسفالت اصلي مي باشد. به چند دليل، رنگ آسفالت به طور جدي در حدود يك سال مي شد و در پاسخ به بهبود استاندارد زندگي در تايوان، نمايندگان دولتي پروژه هايي براي جاده هايي كه با آسفالت رنگي سنگ فرش شده بودند، طراحي كرد. اين مناطق، مانند مناطق استراحت در بزرگراه ها و مسيرهاي نمايشي هدف قرار گرفت. هزينه هاي كلي اين پروژه ها بيشتر از ميليون ها دلار آمريكايي هستند. علاوه بر اين، دولت برنامه يزي كرد تا در آينده روي آن ها سرمايه گذاري كند. بنابراين، غير از پيمانكاران يا توليد كنندگان، اطلاعات مربوط به ويژگي هاي آسفالت رنگي محدود به چنين مالكاني مانند دولت ها مي شود. كيفيت ساختار و كابرد اين سنگ فرش ها براي مالكان نيز اهميت دارد. علاوه بر اين، بايد روش ها و تكنيك هاي استاندارد براي ارزيابي محو سازي رنگ بنا شوند. از اين رو، كنترل كيفيت اين سنگ فرش ها از ضرورت خاصي برخوردار است لو (Luo) و همكارانش نرم افزار كاربر را – كه آناليز كننده شدت رنگ تصوير ناميده مي شود توسعه دادند و آن را براي بررسي تغييرات رنگ سطح و ملاتي كه در دماهاي مختلف زياد در فضاي رنگي RGB به خاطر آتش صدمه ديده بودند به كار بردند. دوربين ديجيتالي براي گرفتن تصاوير قبل از ارسال آن ها به PC به كار مي رفت و آناليز كننده به گرفتن شدت رنگ هاي قرمز، سبز و آبي براي محدود كردن تغييرات رنگ در دماهاي مختلف كمك كرد. از اين رو، تنوع در شدت رنگ هاي قرمز (R)، سبز (G)، آبي (B) مطابق ارزيابي بالاترين دماي ملات كه از طريق آتش صدمه ديده بود، بررسي مي شد. براي آناليز تغييرات رنگ سطح در آجر به همراه ويژگي هاي مختلف خاكستر لجن فاضلاب كه به دماهاي مختلف آتش اضافه مي شد و براي گرفتن شدت هاي رنگ B و G و R تصاوير سطوح آجرها از طريق آناليز كننده شدت رنگ تصوير مورد بررسي قرار مي گرفت. از اين رو، مقدار مطلوب خاكستر لجن كه به آجرها اضافه مي شد مشخص گرديد.

در اين تحقيق، به كمك دستگاه آزمايش آبگير نور اشعه ماوراء بنفش شدت يافته (دستگاه آزمايش QUV)، محو سازي نمونه هاي آسفالت رنگي مورد بررسي قرار گرفت. آناليز تصوير و نرم افزار آناليز كننده شدت رنگ تصوير براي مطالعه تغييرات رنگ نمونه در فضاهاي رنگ HIS و RGB به كار برده مي شود. سرانجام توزيع رنگ ها در دو فضا براي ارزيابي كيفيت نمونه هاي آسفالت رنگ قبل و بعد از تست هاي افزايش طول عمر گرفته مي شد.

1- متدهاي تحقيق

1-2- منبع مواد

آسفالت روشن كه در اين بررسي به كار گرفته شد از تركيب صمغ، مايه قيري، گريس و مواد دو قطبي شده استخراج و از طريق كارخانه مواد آسفالت محلي توليد مي شد. رنگ هاي به كار رفته از كارخانه اروپايي به دست مي آمد. مواد شيميايي رنگ هاي قرمز و سبز از طريق ميكروسكوپ الكترون بررسي و در جدول 1 نشان داده مي شوند. اجزاي اصلي شيميايي رنگ قرمز Cr و K هستند. بنابراين رنگ سبز از Fe و K تشكيل شده است. با گرم كردن آسفالت روشن در اجاق تا C ْ 160 و سپس تركيب آن ها با رنگ هاي سبز و قرمز در نسبت هاي طراحي شده مختلف، آسفالت رنگي براي اين بررسي آماده شد. سپس تست افزايش طول عمر آسفالت رنگي انجام شد.

2-2- ساخت نمونه ها و روش هاي تست

براي ساخت آسفالت رنگي، رنگ هاي قرمز و سبز به 1000 گرم آسفالت روشن در نسبت هاي 5, 7، 0, 5، 5/2، 0 و % 10 اضافه مي شوند. زماني كه گرم مي شوند رنگ آسفالت روشن نزديك به زرد است. بعداً، تركيب آسفالت روشن با وزن g 0/1 توسط نگهدارنده هاي نمونه ها بار مي شد. اين نگهدارنده ها روي چارچوب QUV در حفره دستگاه آزمايش نصب مي شدند. در تست QUV، نمونه ها براي مدت هاي 48 , 24 , 12 , 6 , 0 در C ْ 60 در معرض لامپ هاي ماوراء بنفش فلورسنت قرار مي گرفتند. متعاقباً، نمونه ها در اتاق تاريك گذاشته شد، و براي عكاسي توسط دوربين ديجيتالي آماده مي شدند. سپس تصاوير با استفاده از راه حل 140140 به همراه 20 هزار پيكسل به PC ارسال مي شدند. بعداً، براي گرفتن شدت هاي سه جزء رنگ اصلي از طريق آناليز كننده شدت رنگ تصوير بررسي مي شدند. افزايش طول عمر كه در فضاهاي رنگ HIS و RGB بررسي مي شدند موجب تغييرات رنگ آسفالت مي شدند.

3-2- تست QUV

تست هاي QUV در دستگاه آزمايش سايند تسريع شده نور ماوراء بنفش شكل مي گرفتند. دستگاه آزمايش كه با نيازهاي 9000 ISO مطابقت دارد. بخشي از محصولات آزمايشگاه Q – Panel است. مدلي كه براي اين مطالعه و بررسي به كار گرفته شده براساس QUV است و قادر كه در معرض رطوبت و UV قرار گيرد. براي بررسي تغييرات رنگ جاده هايي كه با آسفالت رنگي سنگ فرش شده اند براي ماه ها يا سال ها، نمونه هاي آسفالت رنگي براي مشاهده تغييرات رنگ تحت موقعيت هاي وانمود سازي در دستگاه آزمايش QUV قرار مي گيرند. علاوه بر اين، تأثيرات زمان خدمات، استمرار و قابليت عمل در آسفالت رنگي براي فراهم كردن اطلاعات براي كابرد آينده مورد بررسي قرار مي گيرند. ارتباط بين تغييرات رنگ و افزايش عمر آسفالت به كمك دستگاه آزمايش آبگير تسريع شده QUV مشاهده مي شود.

 

4-2- عكاسي و پردازش تصوير

يك دوربين ديجيتالي، مدل L 2500 – C از اُليمپوس براي گرفتن تصاوير ديجيتالي براي اين بررسي استفاده مي شد. قبل از اين كه تصاوير ديجيتالي گرفته شوند براي تنوع در نورها از ميان تطبيق روشني نسبي سه جزء اصلي رنگ: رنگ قرمز، سبز، آبي از طريق تنظيم كردن الكتريكي موازنه سفيد تطبيق داده مي شد. بعد از اين كه موازنه سفيد انجام مي شد، از رنگ واقعي نمونه هاي آسفالت رنگي قديمي همان طور كه در شكل 1 نشان داده شده زير نصب عكس گرفته مي شد. بعداً تصاوير به PC ارسال و سپس براي به دست آوردن شدت هاي قرمز و سبز و آبي در هر تصوير توسط نرم افزار آناليز كننده شدت رنگ تصوير مورد بررسي قرار مي گرفتند. سرانجام، ارتباطات تغييرات رنگ در نمونه هاي آسفالت قبل و بعد از تست هاي افزايش طول عمر بررسي مي شدند.

5-2- سيستم هاي فضاي رنگ HIS و RGB

معمولاً، طرح تصاويري كه از طريق دوربين ديجيتالي گرفته مي شود و درفضاي رنگ RGB است. RGB آكرونيم قرمز، سبز و آبي است. اين فضا معمولاً به عنوان مكعب رنگي در سيستم هماهنگ Cartesion ديده مي شود. B و G و R به ترتيب در محورهاي z و y و x هستند و براي رنگ bits – 8 بين 0 و 255 مشخص مي گردد. از اين رو، نقطع (0، 0، 0) براي رنگ مشكي مي ايستد، نقطه (255، 255، 255) سفيد را نشان داده و اريب مكعب مقياس روشن يا خاكستري رنگ را مشخص مي كند. فضاي رنگ RGB در شكل a2 نشان داده مي شود. جداي از فضال رنگ RGB، فضاي رنگ HSI نيز نزديك به اين مطلب است كه چگونه انسان ها رنگ ها را در مي يابند. HIS فرم كوچكي براي ته رنگ، اشباع و شدت است. به طور كلي، ته رنگ، اشباع و شدت از طريق فرمول مختلف تغيير شكل با تبديل مقدارهاي عددي B و G و R به فضاي رنگي HIS گرفته مي شوند. مجموعه اي از معادلات همان طور كه توسط Gonzalez و Woods مشخص شده براي اين تحقيق به كار رفته و در زير نشان داده شده:

معادلات صفحه 257

رنگ مايه به طول موج رنگ ها مانند قرمز، زرد و سبز مربوط است. اشباع مقدار سفيدي در تركيب رنگ است. شدت به روشني يا تيرگي رنگ بر مي گردد. معمولاً، فضاي HIS همان طور كه در شكل b2 نشان داده شده در سيستم هماهنگ سيلندري توضيح داده مي شود. اندازه زاويه اي رنگ مايه را نشان مي دهد و معمولاً رنگ قرمز در ْ 0 جاي داده مي شود. متعاقباً، رنگ مايه به عنوان شماره درجه هايي كه ساير رنگ ها از قرمز مصرف مي شود را در نظر مي گيرد. براي مثال، سبز ْ 120 دور از قرمز و آبي ْ 240 دورتر است. فاصله شعاعي سيلندر، اندازه اشباع است. محيط سيلندر طرفدار % 100 اشباع است در حالي كه محورهاي مركزي طرفدار % 0 اشباع هستند. شدت ارتفاعي است كه در طول محور مركزي اندازه گيري مي شود و همان طور كه ارتفاع از منشأ به بالاي سيلندر ارتقا مي يابد شدت از مشكي به سفيد متفاوت مي باشد. در اين مطالعه، تغييرات رنگ نمونه هاي آسفالت رنگي قبل و بعد از تست هاي افزايش طول عمر در فضاهاي رنگ HIS و RGB بررسي مي شوند.

3- نتايج و بحث

توضيح نوعي B و G و R كه توسط آناليز كننده طرح ريزي شده در شكل b و a 3 براي نمونه هاي آسفالت رنگي به ترتيب با رنگ هاي سبز و قرمز نمايش داده مي شود. براي رنگ سبز معمولاً شدت هاي G و B براي نمونه هاي آسفالت رنگي به همراه رنگ قرمز بين 0 و 63 توزيع مي شوند. از اين رو، شدت هاي اجزاي قرمز نشان مي دهد كه آن در ميان سه جزء اصلي، رنگ غالب است و رنگ هاي سطح براي نمونه هايي با رنگ بيشتر قرمز هستند.

شكل هاي 4 و 6 ارتباط بين شدت هاي B و G و R و مقادير رنگ سبز كه بعد از واقع شدن در دستگاه آزمايش از 0 تا 48 ساعت بر نمونه هاي آسفالت رنگي افزوده شده اند را نشان مي دهند. شدت هاي R با مقدار رو به افزايش رنگ هاي سبز از 150 تا نقريباً 50 همان طور كه در شكل 4 نشان داده شده كاهش مي يابند. شكل 5 نتايج مشابهي را براي عنصر G نشان مي دهد در شكل 6 شدت هاي B كمي با مقادير رو به افزايش رنگ هاي سبز افزايش مي يابند و بين 15 و 30 هستند. اين نشان مي دهد كه مقدار رنگ سبز بر شدت هاي سه عنصر رنگ هاي اصلي تأثير مي گذارند. زماني كه مقدار رنگ سبز بيشتر از % 5 است، توزيع هاي شدت در B و G و R تغييرات كمتري را نشان مي دهند. اين دلالت بر اين مطلب است كه بايد آسفالت روشن براي ساخت آسفالتي كه بهتر رنگ شده با % 5 يا بيشتر رنگ سبز تركيب شود. علاوه بر اين، شدت هاي B و G و R با كميت رو به افزايش نور ماوراء بنفش از 0 تا 48 ساعت در مقادير مختلف داده شده رنگ سبز افزايش مي يابند. اگر چه افزايش ها براي هر عنصر متفاوت هستند، روشن شان از خاكستري به سفيد تا جايي كه روشني رنگ هاي سطح مورد توجه قرار مي گيرد، تغيير مي كند. اين دلالت بر اين مطالب دارد كه رنگ هاي سطح نمونه هاي آسفالت سبزرنگ زماني كه در تست هاي QUV در معرض نور ماوراء بنفش قرار گيرند، محو مي شوند. تنوع مشابه شدت هاي سه عنصر رنگ هاي اصلي براي نمونه هاي آسفالت قرمز رنگ گرفته مي شود. براي مثال، شدت هاي R با مقدار رو به افزايش رنگ قرمز كاهش يافته و به طور طولاني در معرض نور ماوراء بنفش قرارگرفتن موجب افزايش شدت در تست هاي QUV مي شود (همان طور كه در شكل 7 نشان داده شده) زماني كه افزايش شدت هاي R براي نمونه هاي سبز و قرمز رنگ مقايسه مي شود افزايش R در رنگ سبز بيشتر از افزايش آن در رنگ قرمز است. اين نشان مي دهد كه ممكن است نمونه هاي قرمز رنگ داراي مقاومت بهتري در مقابل محو سازي رنگ ها باشند.

اشكال 8 تا 10 توزيع ها را بين H، S و I به همراه مقادير مختلف رنگ سبز كه در زمان هاي مختلف افزايش طول عمر افزوده شده نشان مي دهد. چون رنگ آسفالت روشن در حيطه رنگ زرد است، همان طور  كه در شكل 8 نشان داده شده، رنگ مايه آسفالت رنگي به همراه مقدار رو به افزايش رنگ سبز از زرد به سبز تغيير مي كند. علاوه بر اين، زماني كه قدمت، قابل توجه مي شود، رنگ زرد محو شده و رنگ سبز براي مقادير رنگ افزوده شده در نمونه هاي آسفالت رنگي درون رنگ مايه غالب توسعه مي يابد. براي مورد افزودني هاي رنگ قرمز (شكل 11) نتايج مشابهي ديده مي شود، چون نمونه هاي آسفالت رنگي، رنگ مايه شدن به رنگ هايي كه بعد از شروع افزايش طول عمر، اضافه شده، تغيير مي يابند، عنصر رنگ مايه در فضاي رنگ HIS اطلاعات كمتري را براي قضاوت اجراها بين رنگ هاي سبز و قرمز در نمونه هاي آسفالت فراهم مي كند. همان طور كه قبلاً بيان شد، اشباع به عنوان كيفيت سفيدي كه به رنگ مايه افزوده شده مشخص مي شود. شكل 9 نشان مي دهد كه زماني كه رنگ بيشتري از سبز به نمونه هاي آسفالت اضافه مي شود S كمتر مي گردد.

شكل همچنين نشان مي دهد كه هر چه بيشتر نمونه ها در دستگاه آزمايش QUV باقي مي مانند، سفيدي كمتري در نمونه ها وجود دارد. اين نشان مي دهد كه نمونه هاي آسفالت رنگي زماني كه در معرض نور ماوراء بنفش قرار مي گيرند محو مي شوند. همان طور كه در شكل 12 نشان داده شده، نتايج مشابهي براي نمونه هاي آسفالت قرمز وجود دارد. دوباره زماني كه اشباع نمونه ها براي رنگ هاي سبز و قرمز و مقايسه مي شود تنوع هاي S به همراه مقادير رنگ افزوده شده و زماني كه براي نمونه هاي قرمز رنگ در معرض نور ماوراء بنفش قرار مي گيرند نرم تر از آن ها براي نمونه هاي سبز رنگ هستند. اين به ما مي گويد زماني كه افزايش طول عمر در نظر گرفته مي شود، ممكن است رنگ قرمز داراي اجراي بهتر از رنگ سبز باشند.

در شكل 10، زماني كه رنگ سبز بيشتري افزوده مي شود روشني نمونه ها به تيرگي مي گرايد و زماني كه نمونه ها براي مدت طولاني تري در معرض نور ماوراء بنفش قرار مي گيرند روشن تر مي شوند. همچنين نتايج مشابهي در نمونه هاي قرمز رنگ ديده مي شود. هر چه بيشتر در معرض نور خورشيد قرار بگيرند، محو سازي بيشتري در نمونه هاي آسفالت روي مي دهد. از اين رو، تنوع در شدت نيز اطلاعات مفيدي در قضاوت در مورد محوسازي رنگ براي نمونه هاي آسفالت فراهم مي كند. نتيجه گرفته شده كه آناليز ديجيتال و نرم افزار آناليز كننده شدت رنگ تصوير مي توانست اطلاعات جزئي براي پردازش محوسازي رنگ در آسفالت رنگي فراهم آورد.

نتايج

نتايج زير از اين مطالعه و بررسي خلاصه مي شود.

1- شدت هاي B و G و R با كميت هاي رو به افزايش نور ماوراء بنفش در مقادير مختلف داده شده رنگ افزايش مي يابند. زماني كه روشني رنگ هاي سطح در نظر گرفته مي شود، وضوح شان از خاكستري به سفيد مي گرايد. اين دلالت بر اين مطالب است كه زمان در معرض قرار گرفتن در نور ماوراء بنفش بر محو سازي رنگ در آسفالت رنگي تأثير مي گذارد.

2- زماني كه مقدار رنگ سبز بيشتر از % 5 است، توزيع شدت در B و G و R كمتر تغيير مي كند. اين نشان ميدهد كه بايد براي ساخت آسفالتي كه بهتر رنگ شده،آسفالت روشن با % 5 (يا بيشتر) رنگ هاي سبز تركيب شود.

3- ممكن است رنگ قرمز زماني كه براي مدت هاي متفاوت در معرض تست هاي QUV قرار مي گيرند بهتر از رنگ سبز در مقابل محو سازي مقاوم باشند.

4- رنگ مايه آسفالت رنگي از آسفالت روشن به رنگ، رنگ هايي كه به مقادير رو به افزايش رنگ اضافه شده اند تغيير كند. علاوه بر اين، زماني كه قدمت قابل توجه مي شود، رنگ آسفالت روشن محو شده و براي تمام مقادير رنگ هايي كه به آسفالت رنگي افزوده شده اند، رنگِ رنگ مايه درون رنگ غالب توسعه
مي يابد.

5- نتيجه گرفته شده كه آناليز ديجيتالي و نرم افزار آناليز كننده شدت رنگ تصوير مي توانست اطلاعات جزئي براي پردازش محو سازي رنگ در آسفالت رنگي فراهم مي سازد.

 

 

روسازی و راهسازی

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

197 دیدگاه برای “آسفالت رنگی”

 1. ساعت مچی مردانه گفت:

  سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران
  وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

 2. مهاجرت کردن به کانادا گفت:

  سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

 3. دانلود آهنگ گفت:

  تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

 4. music-archive.ir گفت:

  سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد
  انگیزه براتون بشه

 5. نوحه مداحی جدید گفت:

  اقا خیلی وبسایتتون عالیه

 6. اورولوژيست گفت:

  تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها
  هستید.

 7. buy cialis online گفت:

  buy cialis online

  buy cialis online

 8. cheap cialis گفت:

  cheap cialis

  cheap cialis

 9. cialis canada گفت:

  cialis canada

  cialis canada

 10. cialis cost گفت:

  cialis cost

  cialis cost

 11. cialis coupon گفت:

  cialis coupon

  cialis coupon

 12. cialis coupons گفت:

  cialis coupons

  cialis coupons

 13. cialis cooupons گفت:

  cialis cooupons

  cialis cooupons

 14. cialis dosage گفت:

  cialis dosage

  cialis dosage

 15. cialis free trial گفت:

  cialis free trial

  cialis free trial

 16. cialis generic گفت:

  cialis generic

  cialis generic

 17. atorvastatin گفت:

  atorvastatin

  atorvastatin

 18. levitra generic گفت:

  levitra generic

  levitra generic

 19. cialis online گفت:

  cialis online

  cialis online

 20. atorvastatin 10 mg گفت:

  atorvastatin 10 mg

  atorvastatin 10 mg

 21. cymbalta dosage گفت:

  cymbalta dosage

  cymbalta dosage

 22. cialis online pharmacy گفت:

  cialis online pharmacy

  cialis online pharmacy

 23. atorvastatin 10mg گفت:

  atorvastatin 10mg

  atorvastatin 10mg

 24. cymbalta for pain گفت:

  cymbalta for pain

  cymbalta for pain

 25. levitra 20 mg گفت:

  levitra 20 mg

  levitra 20 mg

 26. cialis pills گفت:

  cialis pills

  cialis pills

 27. cymbalta generic گفت:

  cymbalta generic

  cymbalta generic

 28. levitra coupon گفت:

  levitra coupon

  levitra coupon

 29. cialis prices گفت:

  cialis prices

  cialis prices

 30. cymbalta medication گفت:

  cymbalta medication

  cymbalta medication

 31. levitra dosage گفت:

  levitra dosage

  levitra dosage

 32. cialis side effects گفت:

  cialis side effects

  cialis side effects

 33. cymbalta reviews گفت:

  cymbalta reviews

  cymbalta reviews

 34. cialis vs viagra گفت:

  cialis vs viagra

  cialis vs viagra

 35. cymbalta side effects گفت:

  cymbalta side effects

  cymbalta side effects

 36. levitra vs viagra گفت:

  levitra vs viagra

  levitra vs viagra

 37. generic cialis گفت:

  generic cialis

  generic cialis

 38. cymbalta withdrawal گفت:

  cymbalta withdrawal

  cymbalta withdrawal

 39. generic cialis tadalafil گفت:

  generic cialis tadalafil

  generic cialis tadalafil

 40. vardenafil 20 mg گفت:

  vardenafil 20 mg

  vardenafil 20 mg

 41. viagra vs cialis گفت:

  viagra vs cialis

  viagra vs cialis

 42. duloxetine 20 mg گفت:

  duloxetine 20 mg

  duloxetine 20 mg

 43. vardenafil 20mg گفت:

  vardenafil 20mg

  vardenafil 20mg

 44. duloxetine hcl گفت:

  duloxetine hcl

  duloxetine hcl

 45. tadalafil 5mg گفت:

  tadalafil 5mg

  tadalafil 5mg

 46. duloxetine side effectss گفت:

  duloxetine side effectss

  duloxetine side effectss

 47. tadalafil 20 mg گفت:

  tadalafil 20 mg

  tadalafil 20 mg

 48. duloxetine 60 mg گفت:

  duloxetine 60 mg

  duloxetine 60 mg

 49. tadalafil generic گفت:

  tadalafil generic

  tadalafil generic

 50. buy cialis generic tadalafil گفت:

  buy cialis generic tadalafil

  buy cialis generic tadalafil

 51. buy viagra online گفت:

  buy viagra online

  buy viagra online

 52. generic viagra گفت:

  generic viagra

  generic viagra

 53. augmentin 875 گفت:

  augmentin 875

  augmentin 875

 54. buy levitra گفت:

  buy levitra

  buy levitra

 55. levaquin 500 mg گفت:

  levaquin 500 mg

  levaquin 500 mg

 56. augmentin 875 mg گفت:

  augmentin 875 mg

  augmentin 875 mg

 57. levaquin 750 mg گفت:

  levaquin 750 mg

  levaquin 750 mg

 58. cheap levitra گفت:

  cheap levitra

  cheap levitra

 59. sildenafil 100mg گفت:

  sildenafil 100mg

  sildenafil 100mg

 60. buy levitra online گفت:

  buy levitra online

  buy levitra online

 61. augmentin and alcohol گفت:

  augmentin and alcohol

  augmentin and alcohol

 62. levaquin antibiotic گفت:

  levaquin antibiotic

  levaquin antibiotic

 63. augmentin antibiotic گفت:

  augmentin antibiotic

  augmentin antibiotic

 64. generic levitra گفت:

  generic levitra

  generic levitra

 65. sildenafil coupons گفت:

  sildenafil coupons

  sildenafil coupons

 66. cialis 20 mg گفت:

  cialis 20 mg

  cialis 20 mg

 67. levaquin dosage گفت:

  levaquin dosage

  levaquin dosage

 68. augmentin dosage گفت:

  augmentin dosage

  augmentin dosage

 69. sildenafil tablets گفت:

  sildenafil tablets

  sildenafil tablets

 70. levaquin for uti گفت:

  levaquin for uti

  levaquin for uti

 71. augmentin dose گفت:

  augmentin dose

  augmentin dose

 72. cialis 20mg generic گفت:

  cialis 20mg generic

  cialis 20mg generic

 73. levaquin lawsuit گفت:

  levaquin lawsuit

  levaquin lawsuit

 74. augmentin for dogs گفت:

  augmentin for dogs

  augmentin for dogs

 75. cialis 20mg tablets prices گفت:

  cialis 20mg tablets prices

  cialis 20mg tablets prices

 76. cialis 20mg tablet prices گفت:

  cialis 20mg tablet prices

  cialis 20mg tablet prices

 77. levaquin renal dose گفت:

  levaquin renal dose

  levaquin renal dose

 78. levitra 20mg گفت:

  levitra 20mg

  levitra 20mg

 79. viagra 100mg گفت:

  viagra 100mg

  viagra 100mg

 80. augmentin for uti گفت:

  augmentin for uti

  augmentin for uti

 81. levitra cost گفت:

  levitra cost

  levitra cost

 82. cialis 5 mg گفت:

  cialis 5 mg

  cialis 5 mg

 83. viagra coupons گفت:

  viagra coupons

  viagra coupons

 84. levaquin side effects گفت:

  levaquin side effects

  levaquin side effects

 85. augmentin side effects گفت:

  augmentin side effects

  augmentin side effects

 86. viagra doctor prescription گفت:

  viagra doctor prescription

  viagra doctor prescription

 87. levaquin uses گفت:

  levaquin uses

  levaquin uses

 88. augmentin uses گفت:

  augmentin uses

  augmentin uses

 89. viagra generic گفت:

  viagra generic

  viagra generic

 90. what is levaquin گفت:

  what is levaquin

  what is levaquin

 91. augmentin vs amoxicillin گفت:

  augmentin vs amoxicillin

  augmentin vs amoxicillin

 92. viagra online گفت:

  viagra online

  viagra online

 93. side effects augmentin گفت:

  side effects augmentin

  side effects augmentin

 94. levitra online گفت:

  levitra online

  levitra online

 95. viagra pills گفت:

  viagra pills

  viagra pills

 96. cialis generic availability گفت:

  cialis generic availability

  cialis generic availability

 97. what is augmentin گفت:

  what is augmentin

  what is augmentin

 98. cialis generic pharmacy گفت:

  cialis generic pharmacy

  cialis generic pharmacy

 99. levitra prices گفت:

  levitra prices

  levitra prices

 100. cialis pharmacy گفت:

  cialis pharmacy

  cialis pharmacy

 101. viagra tablet گفت:

  viagra tablet

  viagra tablet

 102. cialis generico گفت:

  cialis generico

  cialis generico

 103. viagra tablets گفت:

  viagra tablets

  viagra tablets

 104. levitra recviews گفت:

  levitra recviews

  levitra recviews

 105. cialis generika گفت:

  cialis generika

  cialis generika

 106. viagra without a doctor prescription گفت:

  viagra without a doctor prescription

  viagra without a doctor prescription

 107. levitra side effects گفت:

  levitra side effects

  levitra side effects

 108. viagra without doctor prescription گفت:

  viagra without doctor prescription

  viagra without doctor prescription

 109. levitra vs cialis گفت:

  levitra vs cialis

  levitra vs cialis

 110. cialis tablets گفت:

  cialis tablets

  cialis tablets

 111. cialis tablets australia گفت:

  cialis tablets australia

  cialis tablets australia

 112. cialis without a doctor prescription گفت:

  cialis without a doctor prescription

  cialis without a doctor prescription

 113. vardenafil generic گفت:

  vardenafil generic

  vardenafil generic

 114. vardenafil hcl 20mg گفت:

  vardenafil hcl 20mg

  vardenafil hcl 20mg

 115. generic cialis 20mg گفت:

  generic cialis 20mg

  generic cialis 20mg

 116. what is levitra گفت:

  what is levitra

  what is levitra

 117. generic cialis available گفت:

  generic cialis available

  generic cialis available

 118. generic cialis tadalafil uk گفت:

  generic cialis tadalafil uk

  generic cialis tadalafil uk

 119. tadalafil 20mg گفت:

  tadalafil 20mg

  tadalafil 20mg

 120. tadalafil without a doctor prescription گفت:

  tadalafil without a doctor prescription

  tadalafil without a doctor prescription

 121. free cialis گفت:

  free cialis

  free cialis

 122. free cialis coupon گفت:

  free cialis coupon

  free cialis coupon

 123. cialis copay card گفت:

  cialis copay card

  cialis copay card

 124. free cialis samples گفت:

  free cialis samples

  free cialis samples

 125. cialis patent expiration گفت:

  cialis patent expiration

  cialis patent expiration

 126. buying cialis online گفت:

  buying cialis online

  buying cialis online

 127. generic cialis canada گفت:

  generic cialis canada

  generic cialis canada

 128. canadian cialis گفت:

  canadian cialis

  canadian cialis

 129. cialis coupons printable گفت:

  cialis coupons printable

  cialis coupons printable

 130. cialis price گفت:

  cialis price

  cialis price

 131. generic cialis reviews گفت:

  generic cialis reviews

  generic cialis reviews

 132. canadian pharmacy cialis گفت:

  canadian pharmacy cialis

  canadian pharmacy cialis

 133. cialis daily گفت:

  cialis daily

  cialis daily

 134. cialis professional گفت:

  cialis professional

  cialis professional

 135. cialis reviews گفت:

  cialis reviews

  cialis reviews

 136. generic for cialis گفت:

  generic for cialis

  generic for cialis

 137. cheap cialis generic گفت:

  cheap cialis generic

  cheap cialis generic

 138. cialis dosage information گفت:

  cialis dosage information

  cialis dosage information

 139. cialis samples گفت:

  cialis samples

  cialis samples

 140. cheap generic cialis گفت:

  cheap generic cialis

  cheap generic cialis

 141. cialis drug interactions گفت:

  cialis drug interactions

  cialis drug interactions

 142. cialis saving card گفت:

  cialis saving card

  cialis saving card

 143. liquid cialis گفت:

  liquid cialis

  liquid cialis

 144. cialis for sale گفت:

  cialis for sale

  cialis for sale

 145. marley generics cialis گفت:

  marley generics cialis

  marley generics cialis

 146. cialis for women گفت:

  cialis for women

  cialis for women

 147. cialis soft گفت:

  cialis soft

  cialis soft

 148. natural cialis گفت:

  natural cialis

  natural cialis

 149. no prescription cialis گفت:

  no prescription cialis

  no prescription cialis

 150. cialis 5mg coupon گفت:

  cialis 5mg coupon

  cialis 5mg coupon

 151. cialis from canada گفت:

  cialis from canada

  cialis from canada

 152. cialis walmart گفت:

  cialis walmart

  cialis walmart

 153. non prescription cialis گفت:

  non prescription cialis

  non prescription cialis

 154. cialis wikipedia گفت:

  cialis wikipedia

  cialis wikipedia

 155. online cialis گفت:

  online cialis

  online cialis

 156. cialis generic canada گفت:

  cialis generic canada

  cialis generic canada

 157. cialis without prescription گفت:

  cialis without prescription

  cialis without prescription

 158. cialis and alcohol گفت:

  cialis and alcohol

  cialis and alcohol

 159. cialis medication گفت:

  cialis medication

  cialis medication

 160. cost of cialis گفت:

  cost of cialis

  cost of cialis

 161. tadalista vs cialis گفت:

  tadalista vs cialis

  tadalista vs cialis

 162. cialis black گفت:

  cialis black

  cialis black

 163. cialis on line گفت:

  cialis on line

  cialis on line

 164. discount cialis گفت:

  discount cialis

  discount cialis

 165. minecraft free download گفت:

  Hi there, the whole thing is going sound here and ofcourse every one is sharing data,
  that’s genuinely fine, keep up writing.

 166. minecraft download mojang گفت:

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for
  a blog web site? The account helped me a acceptable deal.

  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 167. gamefly free trial گفت:

  The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a forty
  foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed
  and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to
  share it with someone!

 168. gamefly free trial گفت:

  Thanks for the auspicious writeup. It in reality was a entertainment account it.
  Look complex to far introduced agreeable
  from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

 169. SzlorMak گفت:

  It is quite amazing that today I was looking for something to concede me a dumfound of happiness. The outlandish stuff is that I start it in the first place. I was struggling to constitute money to get my charter out paid, and I could not representation forbidden what to do. Some friends gave me a scattering different options, but I still was not dedicated to those solutions. However, I at long last figured visible that I unprejudiced needed to take a look at this website to resolve all my problems: [url=https://paydayloansonlinekey.com/]www.paydayloansonlinekey.com/[/url]

 170. viagra generic availability گفت:

  viagra generic availability

  viagra generic availability

 171. cialis 20 mg best price گفت:

  cialis 20 mg best price

  cialis 20 mg best price

 172. generic viagra 100mg گفت:

  generic viagra 100mg

  generic viagra 100mg

 173. generic cialis at walmart گفت:

  generic cialis at walmart

  generic cialis at walmart

 174. cheap viagra گفت:

  cheap viagra

  cheap viagra

 175. viagra for sale گفت:

  viagra for sale

  viagra for sale

 176. buy generic cialis گفت:

  buy generic cialis

  buy generic cialis

 177. sildenafil citrate گفت:

  sildenafil citrate

  sildenafil citrate

 178. viagra prices گفت:

  viagra prices

  viagra prices

 179. generic viagra available گفت:

  generic viagra available

  generic viagra available

 180. sildenafil generic گفت:

  sildenafil generic

  sildenafil generic

ارسال دیدگاه


9 − = 3

Forum