دانلود فایل مناقصه و قرارداد محوطه سازی کارخانه ها

Dec 21, 2011 106 دیدگاه

دانلود فایل مناقصه و قرارداد محوطه سازی کارخانه ها

برگ پیشنهاد مناقصه

نام (موضوع) مناقصه : اجراي كامل عمليات محوطه سازي پروژه …

به (نام مناقصه گزار) : شركت …

به اين وسيله ، اعلام مي كنيم كه اسناد مناقصه ، شامل دستورالعمل شركت در مناقصه ، شرايط پيمان ، شرايط خصوصي پيمان ، نقشه ها و مشخصات فني ، جدول ها و الحاقيه هاي شماره …… كارهاي موضوع مناقصه نام برده شده در بالا ، داراي اشتباه يا اشكالي نيست . بنابراين ، به اين وسيله پيشنهاد خود را براي تهيه ، نصب و اجرا ، تكميل كارها ، و رفع هرگونه عيب و نقص آنها را مجموعا به مبلغ (به عدد)… ريال (به حروف)… ريال اعلام مي كنيم.

اين پيشنهاد ، تا آخر ساعت اداري روز .. تاريخ … معتبر است .

درصورت قبول اين پيشنهاد ، ما ضمانت نامه اجراي تعهدات مشخص شده را درموعد مقرر تسليم كرده و متعهد هستيم كه در زودترين زمان ممكن پس از تاريخ آغاز ، كارها را شروع كرده و طبق مدارك ياد شده در بالا ، و در زماني كمتر يا برابر با مدت تكميل ، آنها را تكميل نماييم .

تا زمان مبادله موافقت نامه رسمي بين دو طرف ، اين برگ پيشنهاد مناقصه همراه با نامه پذيرش صادره از سوي مناقصه گزار( درصورت صدور از سوي مناقصه گزار ) ، براي دو طرف تعهدآور است .

مناقصه گزار ، درچارچوب قانون برگزاري مناقصات ، ملزم به پذيرش هيچ يك از پيشنهادهايي كه دريافت كرده است از جمله پيشنهاد با كمترين مبلغ ، نيست .

نام مناقصه گر(پيشنهاد دهنده)

نام و نام خانوادگي و عنوان امضاء كننده (گان) مجاز

امضاي مجاز

مهر مناقصه گر

تاريخ

 تعهد نامه

اين شركت………………………………………… به شماره ثبت …………………… محل صدور ……………………………..به نشاني ……………………………………………………………………………….. و تلفن …………………. و فاكس …………………………

با ملاحظه مواد مندرج در دستورالعمل مناقصه ، توافقنامه ، شرايط خصوصي و تبصره هاي ذيل آنها ، مدارك و نقشه ها و قبول كليه مفاد ، براي شركت در مناقصه پيشنهاد ………………………………………………………………………………………………………………. بانضمام …. برگ سفته (ها) به شماره(هاي)……………………………………………… مورخ ……………………………………… به مبلغ ………………………………………………. ريال بعنوان سپرده تقديم مي نمايد.

تاريخ                …./…./1387                              نام شركت كننده در مناقصه :

مهرشركت ، نام ، نام خانوادگي ، سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور شركت كننده درمناقصه :

شركت ……………………………………..

اجراي كامل عمليات محوطه سازي پروژه …………………….

موافقتنامه

 موافقتنامه

اين توافقنامه مابين شركت …………………………………. به آدرس :‌ ……………………………………………… به شماره ثبت ………….. به نمايندگي آقايان ………………. و …………………..  به عنوان كارفرما از يك طرف و شركت …………………………… به نمايندگي ………………………………….. به شماره ثبت …………………… دراداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري و به آدرس : دفتر مركزي ……………………………………………………. به شماره تلفن…………………………………….. بعنوان پيمانكار از طرف ديگر در بيست ماده با شرايط ذيل منعقد ميگردد .

ماده 1 – موضوع پيمان و شرح كلي كار

موضوع پيمان عبارت است از اجراي كامل عمليات محوطه سازي پروژه ……………………………… براساس شرح مقادير پيوست شماره يك قرارداد مي باشد.

ماده 2- اسناد و مدارك

اسناد و مدارك اين قرارداد عبارتند از :

1-2    توافقنامه حاضر وشرايط خصوصي آن

2-2    مقادير و فهرست بهاي منضم به پيمان به شرح پيوست شماره يك .

3-2    ليست مواد مصرفي پيوست شماره 2 .

4-2    جدول تفكيك وظايف تهيه ، تامين و اجراي مصالح پيوست شماره 3 .

5-2    نقشه ها و كليه دستورالعملهاي فني صادره توسط كارفرما كه درحين اجراي كار به پيمانكار ابلاغ ميگردد .

6-2    برنامه زمانبندي ابلاغي اجراي كار

ماده 3- تنفيذ پيمان

اين قرارداد با تحقق كليه شرايط زير تنفيذ مي گردد :

1-3 ابلاغ كتبي شروع بكار توسط كارفرما .

2-3 پرداخت قسط اول پيش پرداخت

ماده 4- مدت پيمان

مدت زمان اجراي عمليات موضوع اين قرارداد از تاريخ تحويل زمين حداكثر لغايت بمدت …… ماه با احتساب زمان تجهيز و برچيدن كارگاه مي باشد .

ماده 5 – مبلغ پيمان و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد -/…………………………………….(…………………………………………………………………………………………)ريال ميباشدكه براساس مقاديرو واحد بهاهاي منضم به پيمان محاسبه گرديده و به ترتيب زير پرداخت خواهد شد.

1-5     5 درصد( پنج % ) مبلغ پس از انعقاد قرارداد بعنوان قسط اول پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت مي شود و پيمانكار موظف است يك فقره چك و سفته معادل رقم قسط اول پيش پرداخت جهت تضمين پيش پرداخت به كارفرما تحويل دهد.

2-5    5 درصد(پنج %) مبلغ پس از تجهيز كارگاه و تائيد مدير پروژه بعنوان قسط دوم پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت مي شود و پيمانكار موظف است يك فقره چك و سفته معادل رقم قسط دوم پيش پرداخت جهت تضمين پيش پرداخت به كارفرما تحويل دهد.

3-5           پرداخت به پيمانكاربراساس صورت وضعيت هاي موقت و پس از تائيد دستگاه نظارت و مديريت پروژه صورت خواهد گرفت .

4-5           كارفرما ميتواند با تغيير درمقادير بهرميزان كه مورد نياز باشد ،‌ مبلغ قرارداد را 25 درصد كاهش يا افزايش دهد .

5-5    قيمت ها تاپايان قرارداد معتبر بوده و هيچگونه تعديل آحاد بها و مابه التفاوت يا ضريبي به آنها تعلق نخواهد گرفت .

ماده 6 – محل اجراي موضوع پيمان

اين قرارداد در محل پروژه …………………………………… واقع در شهرستان …………………. به مورد اجرا در مي آيد. پيمانكار از محل اجراي قرارداد بازديد بعمل آورده و از تمامي مسائل محل اجراي پروژه از قبيل مسيرهاي دسترسي و …. آگاه ميباشد .

 

ماده 7 – كسورات

1-7    كاركرد پيمانكار 10% بابت حسن  انجام كار كسر و نزد كارفرما باقي مي ماند. اين كسور پس از تحويل قطعي پس از ارائه مفاصا حساب بيمه آزاد خواهد شد .

تبصره : پس از تحويل موقت و رفع نواقص با درخواست پيمانكار و موافقت شركت نصف سپرده حسن انجام كار در ازاي اخذ سفته به ميزان دو برابر مبلغ قابل پرداخت مي باشد .

2-7    ازهرصورت وضعيت 5% بابت ماليات تكليفي كسر و بنام پيمانكار در وجه اداره دارائي پرداخت ميشود.

3-7    بيمه قرارداد بعهده پيمانكار مي باشد. پيمانكار موظف است مفاصا حساب بيمه و رسيد پرداخت آنرا به كارفرما تحويل دهد.

4-7    چنانچه در ابتدا يا خلال كار مبلغي به عنوان پيش پرداخت در وجه پيمانكار پرداخت شده باشد ، مبلغ آن از صورت وضعيتهامتناسب با رقم صورت وضعيت كسر و رقم پيش پرداخت تا خاتمه كارمستهلك خواهد شد.تضمين پيش پرداخت پس ازاستهلاك كامل به پيمانكارمستردخواهد شد .

 

ماده 8 – تعهدات پيمانكار

1-8    پيمانكار مي بايست كليه خدمات و اقدامات لازم بمنظور اجراي كامل موضوع پيمان را مطابق     نقشه هاي اجرايي كه ابتدا و ضمن اجراي پروژه ابلاغ مي گردد ، دستورالعملها ، استانداردها ،         مشخصات عمومي و اختصاصي و بطور كلي كليه مدارك پروژه و با در نظر گرفتن كليه شرايط          ايمني بطور كامل انجام دهد .

          اهم اقداماتي كه مي بايست توسط پيمانكار انجام گيرد مطابق شرح خدمات و فهرست بهاي منضم          به پيمان و نقشه هاي اجرايي بوده ولي تاكيد ميگردد كه خدمات مورد نياز منحصر به اين خدمات   نبوده و پيمانكار مي بايست كليه اقدامات و خدمات مورد نياز جهت تكميل پروژه را كه از طرف كارفرما ابلاغ خواهد شد انجام دهد .

2-8    پيمانكار موظف است به تعداد كافي نگهبان ذيصلاح جهت حفظ و حراست تجهيزات و ماشين آلات و مصالح و تجهيزات در محوطه كارگاه استخدام نمايد و هيچگونه مسئله اي رافع مسئوليتهاي پيمانكار نخواهد بود و چنانچه قطعه يا قطعاتي از تجهيزات پس از زمان تحويل به پيمانكار مفقود يا معيوب شودپيمانكار مسئول تامين عين كالا مي باشد و بايد به نحوي عمل كند كه لطمه اي به برنامه زمانياجراي پروژه وارد نگردد .

3-8    پيش بيني ، تهيه و ساخت و ايجاد شرايط كمكي براي اجراي موضوع پيمان بعهده پيمانكار بوده و           اين موارد بايستي پس از اتمام كار برچيده شوند و ازاين بابت وجهي اضافه و جداگانه به پيمانكار پرداخت نخواهد شد .

4-8    پس از اجراي عمليات موضوع پيمان ، پيمانكار مي بايست مراتب حسن انجام كار و مطابقت با     نقشه ها و دستورالعملها را به تائيد كارفرما برساند .

5-8    پيمانكار موظف است به معرفي نماينده اي تام الاختيار و مورد تائيد كارفرما در كارگاه خواهد     بود . بديهي است كليه مكاتبات انجام شده در كارگاه با اين نماينده صورت خواهد پذيرفت .

6-8           پيمانكار موظف به ارائه برنامه زمان بندي مي باشد كه پس از بررسي و تائيد كارفرما جهت اجرا به پيمانكار ابلاغ خواهد شد .

7-8           نظارت بر اجراي كار بعهده كارفرما و يا نمايندگان او مي باشد و پيمانكار موظف است بر طبق مفاد قرارداد و اسناد و مدارك و دستور العملهاي كارفرما عمل نموده و ضمن همكاري با كارفرما ، امكانات لازم جهت نظارت و بازرسي را نيز فراهم نمايد. نظر كارفرما  نافي مسئوليت پيمانكار در اجراي صحيح كار نمي باشد .

8-8    تهيه و تامين ابزار، ماشين آلات، مواد مصرفي و مورد نياز براي انجام موضوع پيمان  ، همچنين اياب و ذهاب و اسكان پرسنل پيمانكار ، بعهده پيمانكار بوده و بايد جهت اجراي صحيح كار در زمان مناسب تهيه و تامين گردد ( غيرآنچه كه در ماده 9 تعهدات كارفرما آمده است.)

9-8    پيمانكار موظف به تحويل كار به كارفرما و اخذ تائيديه هاي مربوطه و تكميل فرمهاي تائيد كار به تعداد نسخ كافي و ارائه گزارش روزانه مي باشد .

10-8   پيمانـكار ملـزم به رعايـت اصول ايمنـي و حفاظت فـردي طبـق آئين نامه هاي اداره كار و امور اجتماعي و استانداردهاي ايمني و دستور العملهايي كه از طرف كارفرما ابلاغ ميگردد بوده و عواقب ناشي از عدم اجراي آن بعهده پيمانكار مي باشد .

11-8   هر گونه خسارت وارده ناشي از اهمال و ناهماهنگي و عدم دقت اجرائي بعهده پيمانكار بوده و علاوه بر عدم پرداخت هزينه مربوطه به پيمانكار ، خسارت وارده نيز از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد .

12-8       پيمانكار بدون اخذ مجوز كتبي كارفرما حق واگذاري جزء يا كل قرارداد به غير را ندارد .

13-8   چنانچه پيمانكار شخص يا اشخاصي را در رابطه با اين قرارداد بكار بگمارد ،‌ موظف است كليه حق و حقوق آنان را برابر قوانين كار و امور اجتماعي پرداخت نمايد و بهرحال مسئوليت تسويه حساب با آنان حتـي بعد از اتمام قرارداد بعهده پيمانكار است و كارفرما هيچگونه مسئوليتي را در اين خصوص نخواهد داشت .

14-8   جمع آوري تمام مواد زائد اجراي موضوع پيمان و حمل آن به محل تعيين شده توسط كارفرما ، بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.

15-8   تهيه كليه لوازم حفاظت فردي از قبيل لباس كار، كفش، كلاه، كمربند بر طبق دستوالعملهاي HSE و كارفرما بعهده پيمانكار مي باشد.

ماده 9 -تعهدات كار فرما

1-9    تحويل آب و برق در يك محل برعهده كارفرما مي باشد .

2-9    تحويل زمين جهت تجهيز كارگاه .

2-9    تامين بتن با هر عيار بر عهده كارفرما ميباشد.

ماده 10- پاداش تسريع دركار ، خسارت تاخير در كار

بازاي هر روز تاخير پيمانكار در اجراي برنامه زمان بندي مورد تائيد كارفرما 001/0 از مبلغ كل قرارداد

كسر ميگردد و در صورت تسريع در اجراي برنامه بازاي هر روز تسريع يك در هزار از مبلغ كل قرار دادبعنوان پاداش به پيمانكارپرداخت مي شود .

ماده 11- ضرر و زيان ناشي از خسارت وارده

هر گونه خسارت وارده به ماشين آلات ، تجهيزات ، مـواد اوليه ، قطعات و غيره ضمن كار در كارگاه محل

اجراي قرارداد بر عهده پيمانكار ميباشد و در صورت نياز به بازسازي و يا جايگزيني كلاً به هزينه و عهده پيمانكار مي باشد . در صورتي كه با اعلام برنامه زماني كارفرما ،‌ نسبت به رفع ايراد وارده از طرف پيمانكار اقدامي نشود ، كارفرما خود راساً اقدامات لازم را انجام داده و هزينه هاي مربوطه را از مطالبات و تضامين پيمانكار باضافه 15% بالاسري كسر مي نمايد . در صورت وجود نواقص پيمانكار به هزينه خود آنها را برطرف خواهد كرد ، درغيراينصورت كارفرما نواقص را از محل سپرده حسن انجام كار مرتفع نموده بعلاوه 15% بالاسري برداشت خواهد نمود .

ماده 12- تضامين قرارداد

1-12   بمنظور تضمين اجراي تعهدات ،‌ پيمانكار سفته معادل 10% مبلغ قرارداد نزد كارفرما خواهد بود كه اين تضمين بعد از تحويل قطعي قرارداد به پيمانكار مسترد ميگردد. پيمانكار صراحتاً اعلام مي دارد كه تامين مطالبات كارفرما (بهر صورتي كه ايجاد شده باشد ) ازمحل اين تضمين بلامانع است .

2-12       “كارفرما” از هر صورت وضعيت پيمانكار مبلغ ده درصد(10%) ‌بابت حسن انجام كار كسر مي نمايد كه براساس مفاد ماده 7 اين قرارداد و بعد از اعمال جرائم و قصورات احتمالي و رفع نواقص كار به پيمانكار مسترد خواهد شد .

ماده 13- دوره تضمين

دوره تضمين در اين قرارداد 12 ماه مي باشد كه پس از صدور گواهي تحويل موقت(بشرح ماده14) شروع

خواهد شد .

ماده 14 -تحويل موقت و تحويل قطعي

1-14       تحويل موقت عبارتست از تحويل كامل موضوع قرارداد و انجام تست هاي موفقيت آميز و ارائه گواهينامه هاي مربوطه بنا به تقاضاي پيمانكار‌ و پس از تائيد آن توسط دستگاه نظارت ، كارفرما نمايندگان خودرا جهت تشكيل كميسيون تحويل موقت معرفي مي نمايد ، آنگاه پيمانكار و نمايندگان كارفرما كنترل نهائي را در مورد انطباق مجموعه هاي موضوع قرارداد با مشخصات فني و قراردادي بعمل آورده و گواهي تحويل موقت صادر و به امضاء طرفين ميرسد .

تبصره : هرگاه كميسيون تحويل موقت عيب يا نقصي را در كار مشاهده نمايد اقدام به تنظيم صورتجلسه تحويل موقت با تعيين مهلتي براي رفع نقص مي نمايد دراينحالت بايستي فهرستي از نقايص و معايب تنظيم و ضميمه صورتجلسه تحويل موقت گردد .

2-14       تحويل قطعي عبارتست ازطي دوره تضمين و رفع نواقص احتمالي بنا به تقاضاي كتبي پيمانكار كارفرما موضوع را رسيدگي و نمايندگان خود را جهت تشكيل كميسيون تحويل قطعي معرفي مينمايد آنگاه درصورت رضايت كارفرما ازعملكرد و رفع نواقص احتمالي در دوره تضمين ‌، گواهي تحويل قطعي صادر و به امضاء طرفين ميرسد .

ماده 15 – اقامتگاه قانوني طرفين

اقامتگاه قانوني طرفين همان است كه درمقدمه قرارداد درج گرديده است وكليه مكاتبات و مراسلات و ابلاغيه هاو اخطاريه هاي احتمالي به آدرس فوق ارسال ميگرددودرصورت تغيير اقامتگاه هر يك از طرفين بايستي نشاني جديد خود را به اطلاع برساند در غير اينصورت كليه مكاتبات و مراسلات ابلاغ شده تلقي ميگردند .

ماده 16- شرايط فورس ماژور

كليه تعاريف فورس ماژور در قوانين جمهوري اسلامي ايران براي اين قرارداد معتبر ميباشد .

ماده 17 – رعايت مقررات ايمني و فني

رعايت مقررات ايمني و فني الزامي است و پيمانكار مي بايست قبل از شروع بكار ،‌ آموزشهاي لازم ايمني و فني را به پرسنل تابعه خود تعليم داده و نسبت به استفاده و به كارگيري لوازم ايمني درحين انجام موضوع پيمان توسط پيمانكار و پرسنل استخدامي مشاراليه بايد قوياً اعمال نمايد .

 ماده 18 – حل اختلاف و داوري

درصورت بروزهرگونه اختلاف ناشي ازاجراي قرارداد، ‌موضوع ، بدوا ً از طريق مذاكره و يا ارجاع موضوع اختلاف به كارشناس مرضي الطرفين حل و فصل و در صورت عدم توافق به محاكم قضائي جمهوري اسلامي ايران ارجاع خواهد شد .

ماده 19 – فسخ قرارداد

در صورت عدم توجه به اجراي مفـاد قرارداد و رعايت نكردن كيفيت كار و دستور العمل هـا و مشخصات

فني پيمان و همچنين عقب ماندن از برنامه زمان بندي ،‌ كارفرما مي تواند يك طرفه قرارداد را فسخ و كليه ضرر و زيان ناشي از آن را از مطالبات و سپرده هاي پيمانكار بدون نياز به مراجعه به مراجع قضائي كسر و به نفع خود ضبط نمايد . همچنين كارفرما مي تواند بخش يا كل قرارداد را به تشخيص خود به شخصيت حقيقي و يا حقوقي ديگري واگذار و يا پس از اخطار كتبي با پيش بيني 15 روز مهلت قرارداد را يكجانبه فسخ نمايد.

 ماده 20 – نسخ قرارداد

اين قرارداد در سه نسخه و بيست ماده تنظيم گرديده و از هر حيث تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران بوده و هر نسخه به تنهائي حكم واحد را دارد و طرفين با امضاء خود آنرا معتبر مينمايند.

                     پيمانكار                                                                                                               كارفرما

 …………………………….                                                      …………………………………………

 

شرايط خصوصي پيمان

 

اين شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط قرارداد است و هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، بي اعتبار است . شماره و حروف بكار رفته در مواد اين شرايط خصوصي ، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط و مفاد قرارداد است .

ماده 5 ) نحوه محاسبه و پرداخت در صورت وضعيت هاي پيمانكار بشرح ذيل ميباشد :

 1. قيمت هاي مندرج در اين فهرست بها جزء لاينفك اسناد پيمان محسوب ميگردد و به منظور محاسبه بهاء كليه عمليات تنظيم گرديده و ماخذ محاسبه صورت كاركردهاي موقت و قطعي كارهاي انجام شده طبق نقشه و مشخصات و مفاد پيمان مربوطه خواهد بود .
 2. قيمتهاي مندرج در فهرست بهاي تهيه و اجرا ، بهاي متوسط تمام شده هر كار مطابق آنچه در نقشه ها و اسناد مدارك ، مشخص گرديده است مشتمل بر كليه عمليات لازم جهت اتمام هركار ميباشد و شامل هزينه تداركات تهيه ، انبار ، اجراي كار ، مديريت ، تامين كليه ماشين آلات و سوخت ، مصالح مصرفي و ابزار ، نيروي انساني مورد نياز ، صعوبتها ، تهيه نقشه ها در صورت لزوم ، حمل ونقل و انجام آزمايشات بر طبق مدارك طرح و دستورالعمل هاي مربوطه ميباشد و هيچگونه اضافه بهائي جهت انجام عمليات موضوع پيمان به پيمانكار پرداخت نميگردد.
 3. قيمت هاي مندرج در اين فهرست بهاي موضوع پيمان ( پيوست شماره 1 ) شامل تمامي ضرائب متعلقه از قبيل بالاسري ، ماليات ، صعوبت اجراي عمليات ، ارتفاع ، پراكندگي ، دوشيفت كاري ، شب كاري ، تعديل كاري و تجهيزكارگاه و يا هرگونه ضرائب ديگر ميباشد.
 4. براي قشر هاي اساس و زير اساس حجم قشرهاي كوبيده شده ملاك محاسبه و پرداخت ميباشد.
 5. هزينه حمل خاك هاي حاصل از خاكبرداري و حمل مصالح باطله به محل تعيين شده توسط كارفرما، در قيمت هاي خاكبرداري لحاظ شده و بابت آن هيچگونه اضافه بهائي به پيمانكار پرداخت نميگردد.
 6. حجم عمليات خاكريزي بر طبق حجم خاكريزها محاسبه و پرداخت ميگردد.
 7. در  بهاي رديف هاي تهيه و اجراي اساس و زيراساس ، آسفالت ، پريمكت و تك كت ، هزينه حمل از كارخانه و باراندازي در محل مصرف در قيمتها منظور گرديده است و بابت آن هيچگونه اضافه بهائي براي حمل مصالح سنگي و قير قابل پرداخت نيست.
 8. اندازه گيري ضخامت آسفالت ، پس از كوبيدگي ، طبق نقشه و مشخصات صورت ميگيرد درصورتي كه كسري ضخامت در حد مجاز باشد به همان نسبت از بهاي كار كم ميشود.
 9. در رديفهاي آسفالت پيوست شماره يك ، كسر سانتيمتر ، به نسبت يك سانتيمتر محاسبه ميگردد.
 10. نوع و ميزان قير بر طبق نقشه و مشخصات فني و دستوركارها و دستورالعملهاي كارفرما تعيين ميگردد.
 11. شرح رديف ها به تنهائي تعيين كننده مشخصات كامل كار نيست ، بلكه بهاي واحد هر يك از رديف ها در صورتي قابل پرداخت است كه كار ، طبق نقشه و مشخصات فني و دستورالعملهاي كارفرما انجام شود و با مشخصات تعيين شده تطبيق داشته باشد.
 12. قيمت هاي فهرست بها ( پيوست شماره يك قرارداد) قيمت هاي كاملي براي انجام كار ، طبق نقشه ها و مشخصات فني است هيچگونه اضافه بهائي بابت سختي زمين ، عمق يا ارتفاع ، حمل و باراندازي و موارد ديگر كه اجراي كار را مشكل تر يا مخصوص نمايد قابل پرداخت نميباشد.
 13. حجم عمليات خاكبرداري براساس نقشه ها و دستورالعمل هاي كارفرما و صورتمجالس ، محاسبه ميگردد و از بابت تغيير حجم ناشي از نشست ، تورم يا كوبيدن ، هيچگونه پرداخت جداگانه اي به عمل نخواهد آمد.

ماده 8 ) تعهدات پيمانكار بشرح ذيل ميباشد :

 1. پيمانكار ميبايست با در نظر داشتن كليه جوانب نسبت به بارگيري ، حمل ، تخليه ، انبار و نگهداري كليه مصالح و تجهيزات و موارد اجرا به پايكار اقدام نمايد اين هزينه ها و هزينه هاي مربوط به جابجايي هاي مكرر قبل از اجرا بر عهده پيمانكار مي باشد.
 2. پس از اتمام عمليات پيمانكار ميبايست مراتب حسن انجام كار و مطابقت آن با مشخصات و نقشه ها و دستورالعملها را به تائيد كارفرما برساند. پيمانكار ميبايست نسبت به انجام خدمات لازم به منظور تصحيح و ترميم مجدد هر قسمت از كار كه به دلايل مرتبط با كار پيمانكار و بنابر تشخيص كارفرما فاقد كيفيت لازم و عملكرد مناسب باشد بدون دريافت حق الزحمه اضافي اقدام نمايد.
 3. پرداخت كليه حقوق و مزايا ، اضافه كاري ، حق سنوات ، عيدي بن خوار و بار ، حق مسكن و . . .  و هر آنچه در قانون كار و امور اجتماعي براي كاركنان و كارگران تعريف شده است ، بر اساس قانون كار و امور اجتماعي برعهده و هزينه پيمانكار خواهد بود.
 4. تجهيز كارگاه مورد نياز پيمانكار و تامين وسائل اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار در داخل وخارج از كارگاه و همچنين تامين غذا پرسنل پيمانكار از پيمانكاري تعيين شده توسط كارفرما بعهده وي ميباشد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي جهت ارائه تسهيلات و يا اضافه پرداختي بابت موارد فوق نخواهد داشت . تامين ناهار خوري و رختكن مناسب در محلي كه كارفرما تعيين ميكند برعهده پيمانكار است.
 5. پيمانكار متعهد ميگردد جهت تقليل هزينه هاي بهره برداري ، كليه عمليات را با بهترين روش ها بوسيله كاركنان متخصص و داراي تجربه كافي انجام دهد.
 6. كارفرما دستورالعملها و مقررات ايمني مصوب را در اختيار پيمانكار قرار ميدهد .
 7. كارفرما يا نماينده وي در مدت اجراي قرارداد مي تواند بنا بر تصميم خود و در هر زمان به دفعات مختلف ، عمليات اجرائي پيمانكار را بازرسي نمايد و پيمانكار موظف است هر نوع اطلاعات و مداركي مورد نياز را در اختيار بازرسين قرار دهد.
 8. پرسنل پيمانكار بايد داراي دانش فني و مهارت لازم جهت اجراي عمليات موضوع پيمان باشند و تائيد صلاحيت آنها بر عهده كارفرما خواهد بود ( مدارك لازم جهت تائيد توسط پيمانكار ارسال خواهد گرديد)
 9. تهيه سخت افزار و نرم افزارهاي اداري مورد نياز و هرگونه لوازم اداري و فني مهندسي ( شامل دوربين نقشه برداري ، كامپيوتر ، نرم افزارهاي مربوطه و لوازم تحرير و ميز و صندلي و . . . ) بر عهده پيمانكار ميباشد .
 10. در صورتيكه پيمانكار با وجود اخطار كتبي كارفرما يا نماينده وي در انجام صحيح كار تعلل ورزد و يا بطور كلي از انجام تكاليف استنكاف نمايد ، كارفرما نسبت به انجام آن اقدام نموده و كارفرما يا نماينده وي تعيين خسارت نموده و راسا نسبت به كسر ميزان به اضافه 15 % خسارت وارده از محل مطالبات يا تضامين يا صورت وضعيت هاي پيمانكار اقدام مينمايد.
 11. پيمانكار ميبايست حداكثر تا روز دهم ماه بعد نسبت به تهيه و تنظيم صورت وضعيت ماه قبل خود اقدام نموده و آن را به كارفرما تحويل نمايد.
 12. پيمانكار ميبايست كليه استانداردهاي بكار رفته جهت متريال موضوع قرارداد و همچنين كليه موارد از قبيل جنس مصالح ، نوع و ميزان مصرف آنها ، نوع و روش هاي اجرا بر اساس جنس مصالح و همچنين كليه استانداردهاي مشخص شده از طرف كارفرما را در طول مراحل اجراي عمليات موضوع پيمان را رعايت نمايد.
 13. پيمانكار موظف است قبل از تهيه مصالح شن و ماسه ( اساس و زير اساس ) ، تائيديه كارفرما را اخذ نمايد در صورت مورد تائيد نبودن مصالح از اجراي عمليات جلوگيري بعمل خواهد آمد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نداشته و تمامي مسئوليت ها و هزينه ها بر عهده پيمانكار ميباشد.
 14. آسفالت مصرفي بايد طبق مشخصات درج شده در نقشه ها و مشخصات فني تهيه شود و قبل از مصرف ، بايد جنس و دانه بندي مصالح سنگي ، همچنين نوع و ميزان قير آن به تائيد كارفرما برسد چنانچه آسفالت تهيه و حمل شده مورد تائيد كارفرما نباشد هيچگونه هزينه اي بابت آن پرداخت نميگردد و پيمانكار موظف به خروج و حمل مصالح به محل تعيين شده توسط كارفرما اقدام نمايد.
 15. چنانچه كارفرما گاها بعضي از ماشين آلات را در اختيار پيمانكار قرار دهد برحسب ساعت كاركرد مورد تائيد كارفرما با هزينه هاي جانبي آن از صورت وضعيت هاي پيمانكار كسر ميگردد.
 16. درصورت نياز ژنراتور جهت اجراي موضوع پيمان ، ميبايست توسط پيمانكار تامين گردد.
 17. تهيه كليه ابزار و ماشين آلات و جرثقيل و كليه ماشين آلات مورد استفاده جهت اجراي عمليات موضوع پيمان بر عهده پيمانكار ميباشد.
 18. تميز كاري و خارج نمودن كليه ضايعات حاصل از كار و حمل آن در صورت نياز به خارج از كارگاه با مجوز و نظر كارفرما در تعهد پيمانكار ميباشد .
 19. تامين نفرات و كارشناسان و كارگران مجرب براي اجرا و كنترل كيفي كار به نحو مطلوب ، بر اساس مشخصات فني و نقشه ها جزو تعهدات پيمانكار ميباشد.
 20. جدول تفكيك وظايف تهيه ، تامين و اجراي عمليات مطابق پيوست شماره 3 بوده و پيمانكار موارد مارك شده با عنوان ملحوظ در قيمتها را در قيمت هاي خود محاسبه نموده و از اين بابت هيچگونه وجه اضافي پرداخت نخواهد گرديد.
 21. تمامي مصالح مصرفي بر طبق جدول پيوست شماره 2 به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.
 22. توزيع آب و برق تحويلي كارفرما در محل پروژه بعهده پيمانكار ميباشد.
 23. پاكسازي محوطه تجهيز كارگاه و محدوده انجام فعاليت ها از مواد و تجهيزات زائد بعد از انجام اجراي عمليات بعهده پيمانكار بوده و هزينه اضافي بابت آن پرداخت نميگردد.
 24. پيمانكار ملزم به رعايت و بكارگيري دستورالعمل هاي اكولوژيكي در خصوص حفاظت محيط زيست و محوطه اجراي موضوع پيمان ميباشد. همچنين تمامي مواد زائدي كه ميبايست به خارج از محدوده كارگاه انتقال يابد ميبايست با مجوز كتبي كارفرما انجام گردد. در غير اينصورت هزينه هاي ناشي از سهل انگاري و آلوده نمودن محيط زيست برعهده و هزينه پيمانكار ميباشد
 25. پيمانكارموظف است تسهيلات لازم را براي كنترل كيفي موضوع پيمان درحين اجرا يا قبل ازآن براي كارفرما يا نماينده قانوني وي ايجاد نمايد.
 26. پيمانكار موظف است قبل آغاز اجراي عمليات افراد كليدي و نماينده خود را به همراه مدارك تحصيلي و سوابق شغلي به منظور تائيد به كارفرما معرفي نمايد.
 27. پيمانكار ميبايست چارت سازماني خود را به كارفرما ارائه نمايد.
 28. انجام امور كنترل كيفي موضوع پيمان بر عهده پيمانكار بوده و كنترل كيفيت اجراي عمليات رافع مسئوليت هاي پيمانكار نميباشد.
 29. تهيه و تأمين كليه مصالح و تجهيزات و ايجاد تسهيلات لازم جهت اجراي كامل عمليات محوطه سازي پروژه ……………………….. بر طبق نقشه ها و دستور كارهاي كارفرما بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.
 30. پيمانكار موظف است نمونه و كاتالوگ فني مصالح و تجهيزات مورد نياز تهيه و اجراي كامل عمليات محوطه سازي پروژه ………………………… را، از نظر تطبيق با مشخصات فني، قبل از سفارش به تأييد كارفرما برساند.
 31.  هزينه هر گونه سرقت يا خسارت به تجهيزات تحويلي و تهيه شده توسط پيمانكار بر عهده وي بوده و دراينگونه موارد پيمانكار موظف به جايگزيني اقلام سرقت رفته يا خسارت ديده مي باشد و اين موارد بايد بگونه اي باشد كه خللي در زمانبندي اجراي موضوع پيمان ايجاد نكند هزينه جايگزيني بر عهده پيمانكار مي باشد.
 32. چنانچه خاكبرداري ، پي كني ، كانال كني بيش از اندازه هاي درج شده در نقشه هاي اجرائي و دستور كارها انجام شود پركردن مجدد و در صورت لزوم كوبيدن قسمت هاي اضافي با مصالح قابل قبول كارفرما ، بر عهده و هزينه پيمانكار ميباشد و بابت آن اضافه بهائي پرداخت نميگردد.
 33. هرگاه انجام بارگيري ، حمل و باراندازي به دفعات متعدد صورت گيرد ، هزينه جداگانه اي بابت آن پرداخت نميگردد.
 34. هزينه جارو كردن سطح زيرين پريمكت و تميز كردن سطح زير تك كت و بطور كلي ايجاد شرايط عمليات موضوع پيمان در قيمتها لحاظ گرديده و بابت آنها هيچگونه اضافه بهائي پرداخت نميگردد.
 35. ماسه آسفالت مصرفي در كفسازي هاي بتني بر عهده و هزينه پيمانكار ميباشد.
 36. پيمانكار موظف است از ايستگاه هاي نقشه برداري كارفرما محافظت نمايد.تهيه و اجراي ايستگاه هاي جديد نقشه برداري (Benchmark ) بر طبق دستوركار كارفرما بر عهده و هزينه پيمانكار ميباشد.
 37. منظور از شكستگي دانه هاي سنگي در رديف هاي فهرست بهاي قرارداد ( پيوست شماره يك) ، شكستگي مصنوعي است و شكستگي طبيعي مورد نظر نيست.

ماده 8  بند 7 )آخرين مهلت پيمانكار،براي ارائه برنامه زماني تفضيلي اجراي كار 7 روز پس ازمبادله پيمان است.

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفضيلي و بهنگام كردن آن بشرح ذيل است :

پيمانكار موظف است بر اساس برنامه كلي انجام پروژه، برنامه زماني تفضيلي انجام موضوع قرارداد را تنظيم و حداكثر تا يك هفته پس از انعقاد قرارداد به كارفرما تسليم نمايد تا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. نقشه ها و مدارك فني و همچنين دستوركارها در طي دوره اجراي عمليات بتدريج تامين و تحويل پيمانكار ميگردد و اين موضوع نمي تواند باعث تغيير در زمانبندي اجراي عمليات موضوع پيمان گرديده و هزينه اضافي از اين بابت پرداخت نميگردد.

ماده 8  بند 7) گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد :

 1. برنامه زماني تفضيلي ميبايست به تفكيك هر روز فعاليت تهيه شده باشد و برنامه هر روز شامل تمام جزئيات كارهاي اجرائي و تكميلي عمليات موضوع پيمان باشد . به همراه اين برنامه زماني ، پيمانكار ميبايست برنامه ريزي تامين نيروي انساني به تناسب حجم فعاليت هاي روزانه ، ماشين آلات ، ابزار كار و مواد مصرفي خود را بصورت جداول و گراف توزيع نيروي انساني ارائه دهد . انطباق برنامه مذكور با زمانبندي طرح و نيز قابل اجرا بودن آن بايستي مورد تائيد كارفرما قرار گيرد.
 2. پيمانكار مكلف است كه در پايان هرماه گزارش كامل كارهاي انجام شده درآن ماه را تهيه نمايد. شكل و چگونگي گزارش را كارفرما تعيين ميكند اين گزارش ، شامل مقدار و درصد فعايت هاي انجام شده ، ميزان پيشرفت يا تاخير نسبت به برنامه زماني تفضيلي ، مشكلات و موانع اجرائي ، نوع و مقدار مصالح و تجهيزات وارد شده به كارگاه ، تعداد و نوع ماشين آلات موجود و آماده بكار ، تعداد و تخصص نيروي انساني موجود و ديگر اطلاعات لازم ميباشد.
 3. درصورتيكه حين اجراي كار ، پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفضيلي ضروري است ، موظف است كه پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايد در برنامه تغيير داده شود ، مراتب را با ذكر دليل ، به كارفرما اطلاع دهد. كارفرما تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را در قالب برنامه زماني كلي رسيدگي ميكند و آنچه مورد تائيد باشد به پيمانكار ابلاغ ميكند . بديهي است اين تغييرات در حدود مندرجات پيمان ، از تعهدات و مسئوليتهاي پيمانكار نمي كاهد.

ماده 11 ) حفاظت از كار و شخص ثالث :

پيمانكار از روز تحويل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمان ، مسئول حفظ و نگهداري كارهاي انجام شده ، تجهيزات تحويلي و تهيه شده توسط پيمانكار ، ماشين آلات ، ابزار ، مصالح ، تاسيسات ، و بناهائي كه زير نظر و مراقبت او مطابق دستورالعملها و دستورات كارفرما قراردارد ميباشد. پيمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار ، مسئول خسارت هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است ، و در هرحال كارفرما در اين مورد هيچگونه مسئوليتي به عهده ندارد .

نمايندگان كارفرما ميتوانند در صورت مشاهده عدم رعايت دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار دستور توقف بخشي از كار كه داراي ايمني نيست تا برقراري ايمني طبق دستورالعملهاي ياد شده صادر نمايند. در اين حالت پيمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد.

پيمانكار موظف است كه روشنائي قسمتهائي از كارگاه را كه بايد روشن باشد تامين كند و همچنين تهيه و نصب تمام علائم راهنمائي و خطر و وسائل حفاظتي ، و در صورت لزوم حصار كشي بر عهده و هزينه پيمانكار ميباشد

ماده 17 ) بيمه و رعايت مقررات ايمني و فني:

پيمانكار پرسنل خود را بيمه خواهد كرد و مادام كه افراد در استخدام وي در كارها حضور دارند ، اعتبار بيمه نامه ها را حفظ خواهد كرد پيمانكار مسئول پيمانكاران فرعي خود بوده و بايد آنها را ملزم به بيمه نمودن پرسنل ، بنمايد. هرگونه نقصي در مورد حق بيمه ، از مسئوليت هاي پيمانكار ميباشد.

پيمانكار ميبايست مقررات ايمني و فني را به شرح ذيل رعايت نمايد :

 1. پيمانكار ميبايست دستورالعملهاي كارفرما يا نماينده وي را در مورد مسائل ايمني بطور دقيق و كامل در اسرع وقت بر مرحله اجرا بگذارد.
 2. گروه هاي ايمني و فني پيمانكار درتمامي ايام كار ياتعطيلي درمحل كارخانه مستقر بوده و بازرسي فني و ايمني در كليه كارگاه ها و تاسيسات فني را اجرا نمايند . لازم به ذكر است كه نماينده كارفرما بر نحوه انجام كارها و همچنين رعايت مقررات ايمني نظارت خواهند داشت ولي بهر صورت نظارت كارفرما رافع مسئوليت پيمانكار نخواهد بود و كليه مسئوليتهاي مالي و جاني ناشي از بروز حادثه احتمالي بر عهده و هزينه پيمانكار خواهد بود .
 3. پيمانكار ميبايست رعايت كامل قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي ايمني را به تمامي كاركنان خود ابلاغ و اجراي آن را پيگيري نمايد.
 4. پكيج HSE  پلان در ارتباط با ايمني و بهداشت و محيط زيست در اين قراداد لازم الاجرا ميباشد و پيمانكار ملزم به تعيين و معرفي مدير ايمني و رعايت مقررات مربوطه بر اساس آئين نامه هاي ايمني ميباشد .
 5. در صورت عدم انجام وظيفه و يا عدم رعايت مقررات ايمني و انظباتي در كارگاه كارفرما ( توسط هريك از پرسنل پيمانكار ) و تشخيص كارفرما مبني بر مناسب نبودن پرسنل مذكور ، پيمانكار موظف به تعويض و يا جايگزيني نيروي فوق بوده و در اين ارتباط هيچ مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود.
 6. پيمانكار موظف به كنترل پرسنل تحت امر خود بوده و ميبايست سيستمي را ايجاد نمايد تا مقررات اداري و انضباطي و ايمني كارفرما ، در محيط كاري به اجرا گذاشته شود .
 7. تهيه و نصب علائم خطر و حفاظت ايمني موضوع پيمان مانند نوارهاي خطر ، علائم هشدار دهنده و . . . بر عهده و هزينه پيمانكار است.

                      پيمانكار                                                                                                               كارفرما

 …………………………….                                                      ………………………………………….

 

جدول پيشنهاد قيمت

رديف

شرح عمليات

واحد

مقدار

بهاي واحد

قيمت كل

1

خاكبرداري در زمينهاي سخت با هر وسيله مكانيكي و بارگيري و حمل مواد حاصل از خاكبرداري به فاصله 2 كيلومتر تا دپوي تعيين شده و تخليه و تسطيح آن بر طبق نقشه و دستورالعملهاي كارفرما

مترمكعب

 

2

تهيه خاك مناسب از درون يا خارج از كارگاه ، براي خاكريزها شامل كندن ، بارگيري و حمل و باراندازي در محل مصرف برطبق نقشه ها ودستورالعملهاي كارفرما

مترمكعب

 

3

تهيه مصالح زير اساس از مصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا 25 ميليمتر همراه با  بارگيري ، حمل ، باراندازي ، پخش ، آبپاشي و تسطيح و كوبيدن قشرهاي زير اساس به ضخامت تا 10 سانتيمتر با حداقل تراكم 95 % آشو اصلاحي

مترمكعب

 

4

تهيه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا 50/9 ميليمتر همراه با  بارگيري ، حمل ، باراندازي ، پخش ، آبپاشي و تسطيح و كوبيدن قشرهاي اساس به ضخامت تا 15 سانتيمتر با حداقل تراكم 95 % آشو اصلاحي

مترمكعب

 

5

تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي براي قشر آستر ( بيندر )‌ با دانه بندي صفر تا 50/12 ميليمتر همراه حمل از كارخانه و بار اندازي در محل مصرف به ضخامت 1 سانتيمتر

مترمربع

 

6

تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي براي قشر رويه ( توپكا )‌ با دانه بندي صفر تا 50/9 ميليمتر همراه حمل از كارخانه و بار اندازي در محل مصرف به ضخامت 1 سانتيمتر بر طبق نقشه ها و دستورالعملهاي كارفرما

مترمربع

 

7

تهيه مصالح و اجراي اندود نفوذي ( پريمكت ) با قير محلول

مترمربع

 

8

تهيه مصالح و اجراي اندود سطحي ( تك كت ) با قيرمحلول

مترمربع

 

9

ساخت و نصب جدول بتني به ابعاد 30*50 سانتيمتر همراه تسطيح محل اجرا و بتن مگر جدول و بندكشي و حمل

مترطول

 

جدول پيشنهاد قيمت

رديف

شرح عمليات

واحد

مقدار

بهاي واحد

قيمت كل

10

ساخت و نصب جدول بتني به ابعاد  50*50سانتيمتر همراه تسطيح محل اجرا و بتن مگر جدول و بندكشي و حمل بر طبق نقشه ها و دستورالعملهاي كارفرما

مترطول

 

 

 

11

ساخت و نصب جدول بتني به ابعاد 30*70 سانتيمتر همراه تسطيح محل اجرا و بتن مگر جدول و بندكشي و حمل بر طبق نقشه ها و دستورالعملهاي كارفرما

مترطول

 

 

 

12

ساخت و اجراي بتن پياده رو همراه با شيب بندي با هرنوع عيار سيمان به ارتفاع 15 سانت و عرض 120 سانتيمتر همراه با عمل آوردن بتن و ليسه اي كردن سطوح بتني بر طبق نقشه ها و دستورالعملهاي كارفرما

مترطول

 

 

 

13

تهيه و اجراي رنگ آميزي جداول بتني خيابانها

مترطول

 

 

 

14

تهيه مصالح خط كشي منقطع و ممتد با عرض 15 سانتيمتر و رنگ ترافيكي همراه با گلاسبيد با دوام بر طبق نقشه ها و دستورالعملهاي كارفرما

مترطول

 

 

 

15

اجراي ديچ هاي بتني محوطه به هر ابعاد و شكل بر طبق نقشه ها و دستورالعملهاي كارفرما

مترطول

 

 

 

16

اجراي ديچ هاي سنگ چين با ملات ماسه سيمان درمحوطه به هر ابعاد و شكل بر طبق نقشه ها و دستورالعمل هاي كارفرما

مترطول

 

 

 

17

اجراي بتن كف كانالها همراه با شيب بندي با هرنوع عيار سيمان به ارتفاع تا 10 سانتيمتر همراه با عمل آوردن بتن و ليسه اي كردن سطوح بتني بر طبق نقشه ها و دستورالعمل هاي كارفرما

مترطول

 

 

 

18

اجراي كانيوو با بتن پيش ساخته در محوطه به هر ابعاد و شكل بر طبق نقشه ها و دستورالعملهاي كارفرما

مترطول

 

 

 

متره و برآورد

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

106 دیدگاه برای “دانلود فایل مناقصه و قرارداد محوطه سازی کارخانه ها”

 1. خرید بک لینک گفت:

  سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین

 2. شرکت نظافت منزل گفت:

  در قرن حاضر، پیشرفت های چشمگیر در
  حوزه علوم و فناوری، موجب عرضه کالاها و خدمات متنوعی
  گردیده است. در این میان انتخاب کالا یا
  خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه چالش بزرگی
  را پیش روی انسانها قرار داده است.
  به موازات این پیشرفت ها و افزایش مشغله کاری افراد، انجام امور نظافت منزل یا محیط کار به یکی از چالشهای بزرگ زندگی تبدیل شده است.
  این امر زمینه مناسبی را برای ظهور شرکتهایی با ارائه خدمات نظافتی
  فراهم آورده است. در این میان انتخاب شرکت خدماتی مناسب
  که بتواند خدماتی از قبیل نظافت منزل، نظافت راه پله، نظافت محل
  کار، نظافت شرکت و… را با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت و از همه مهم تر با پشتیبانی همه جانبه، مسئولیت پذیر و مطمئن ارائه نماید، موضوع
  بحث برانگیزتری را ایجاد نموده است.
  به خصوص اهمیت و ارجحیت این امر، با فرارسیدن سال جدید
  وتلاش به منظور یافتن شرکت نظافتی یا انجام خدمات نظافتی و به جا آوردن سنت دیرینه خانه تکانی نمود بیشتری پیدا میکند.
  مشکل یافتن خدمات نظافت منزل به خصوص در کلان شهرهایی همچون
  تهران و بدون توجه به اینکه خدمات نظافت منزل شرق تهران یا نظافت منزل غرب تهران و یا نظافت منزل شمال تهران باشد، هرچه بیشتر
  در این ایام مطرح میگردد. یکی از مهم ترین مسائلی
  که باید در انتخاب شرکت خدماتی مناسب مد نظر
  قرار گیرد، توجه به موضوع ثبت شدن شرکت در اداره ثبت
  و قانونی بودن این شرکت ها میباشد.

  مسئله مهم دیگر، خود پرسنل نظافتچی یا خدماتی
  هستند و اینکه شرکت نظافتی مذکور چه تضمینی از این افراد گرفته و یا به
  منظور افزایش رضایت و امنیت مشتریان خود چه چارچوبی را برای استخدام
  پرسنل خود در نظر گرفته است.
  از آنجایی که این پرسنل نظافتچی به داخل منازل، محل کار و یا شرکت ها اعزام میگردند و احتمال هر گونه آسیب یا مشکلی وجود دارد، اخذ
  ضمانت کاری از این افراد، از اهمیت خاصی برخوردار است.
  متاسفانه تاسیس شرکتهای خدمات نظافت یا آنچه در عموم مردم به عنوان شرکت نظافت منزل تلقی میگردد روز به روز در حال افزایش بوده و عدم نظارت اتحادیه خاصی بر این شرکت ها و همراه با آن عدم تجربه افراد مسئول در این شرکت ها موجب بروز مشکلات فراوان و از همه مهم تر ایجاد بدبینی درجامعه گردیده است.

  اما آیا میتوان در این بازار، شرکت خدماتی
  مناسبی نیز پیدا نمود؟ این سوال را میتوان با قاطعیت جواب مثبت داد.
  هم اکنون شرکت هایی با خدمات مناسب و با تجربه نیز در این بازار فعالیت دارند، اما در واقع
  برای این که پی برد یک شرکت قابل اعتماد است یا خیر، تنها یک
  راه وجود دارد و آن این است که حداقل یکبار به آن شرکت اعتماد کرد!

  ما برای اثبات کیفیت خدمات، یکبار اعتماد به شرکت خدماتی آریومن را پیشنهاد میدهیم.
  این شرکت با سالها تجربه موفق در کلیه امور نظافتی و
  انجام پروژه ها و قرار دادهای موفق، با در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده
  و جذب نیروهایی مجرب، ایرانی، با ادب و آراسته با سنین
  حدود 35 سال و انجام مصاحبه های استخدامی
  چند مرحله ای و اخذ مدارک کافی و ضمانتی از پرسنل
  و تاسیس 4 دفتر نمایندگی در سطح تهران، امکان اعزام نظافتچی با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت به تمام مناطق تهران از نزدیکترین نمایندگی به محل به صورت تضمینی را فراهم آورده است.
  این شرکت با اطمینانی که به
  کار خود دارد با افتخار و اطمینان،
  عنوان نظافت تضمینی را در
  تبلیغات خود درج مینماید. برای اثبات این تضمین، در فاکتور شرکت درج گردیده است چنانچه نیروهای این شرکت (خانم یا آقا) خدمت مشتری رسیده و بعد از گذشت
  یکساعت از کار، مشتری به هر دلیل اخلاقی، ظاهری
  و یا کاری از پرسنل اعزامی رضایت نداشتند، میتوانند بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای
  و یا حتی مبلغی به عنوان کنسلی، نیروی اعزامی شرکت را بازگردانده و پرسنل جایگزین دریافت نمایند.
  این شرکت برای رفاه هرچه بیشتر مشتریان خود سیستم
  رزرو آنلاین کارگر خدماتی در کمتر از
  یک دقیقه با امکان انتخاب روز،
  ساعت، جنسیت پرسنل اعزامی و … را نیز از طریق سایت شرکت فراهم آورده است.

  کافیست افتخار داده و به ما اعتماد نمایید تا با رضایت کامل به جمع مشتریان ما بپیوندید.

 3. شرکت خدمات نظافت گفت:

  در قرن حاضر، پیشرفت های چشمگیر
  در حوزه علوم و فناوری، موجب عرضه کالاها و خدمات متنوعی گردیده است.
  در این میان انتخاب کالا یا خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه چالش بزرگی را
  پیش روی انسانها قرار داده است.
  به موازات این پیشرفت ها و افزایش
  مشغله کاری افراد، انجام امور نظافت منزل یا محیط کار به یکی از چالشهای بزرگ زندگی تبدیل شده است.

  این امر زمینه مناسبی را برای ظهور شرکتهایی با ارائه
  خدمات نظافتی فراهم آورده است. در
  این میان انتخاب شرکت خدماتی مناسب که بتواند خدماتی از قبیل نظافت
  منزل، نظافت راه پله، نظافت محل کار،
  نظافت شرکت و… را با بالاترین کیفیت و
  نازلترین قیمت و از همه مهم تر با پشتیبانی همه جانبه، مسئولیت پذیر و مطمئن ارائه نماید، موضوع بحث برانگیزتری را ایجاد نموده
  است. به خصوص اهمیت و ارجحیت این امر، با فرارسیدن سال جدید وتلاش
  به منظور یافتن شرکت نظافتی یا انجام خدمات نظافتی و به جا آوردن سنت دیرینه خانه
  تکانی نمود بیشتری پیدا میکند.
  مشکل یافتن خدمات نظافت منزل به خصوص در
  کلان شهرهایی همچون تهران و بدون توجه به اینکه خدمات نظافت منزل شرق تهران یا نظافت منزل
  غرب تهران و یا نظافت منزل شمال تهران باشد، هرچه بیشتر در این ایام مطرح میگردد.
  یکی از مهم ترین مسائلی که باید
  در انتخاب شرکت خدماتی مناسب مد نظر قرار
  گیرد، توجه به موضوع ثبت شدن شرکت در اداره ثبت
  و قانونی بودن این شرکت ها میباشد.

  مسئله مهم دیگر، خود پرسنل نظافتچی یا
  خدماتی هستند و اینکه شرکت نظافتی مذکور چه تضمینی
  از این افراد گرفته و یا به منظور
  افزایش رضایت و امنیت مشتریان خود چه چارچوبی
  را برای استخدام پرسنل خود در نظر گرفته است.
  از آنجایی که این پرسنل نظافتچی به داخل منازل، محل کار و یا شرکت ها اعزام میگردند و احتمال هر گونه آسیب یا مشکلی وجود دارد، اخذ
  ضمانت کاری از این افراد، از اهمیت
  خاصی برخوردار است. متاسفانه تاسیس
  شرکتهای خدمات نظافت یا آنچه در عموم
  مردم به عنوان شرکت نظافت منزل تلقی میگردد روز به روز
  در حال افزایش بوده و عدم نظارت اتحادیه خاصی بر این شرکت ها و همراه با آن عدم تجربه افراد مسئول
  در این شرکت ها موجب بروز مشکلات فراوان و از همه مهم تر ایجاد بدبینی درجامعه گردیده است.
  اما آیا میتوان در این بازار، شرکت خدماتی مناسبی نیز پیدا نمود؟ این سوال را میتوان با
  قاطعیت جواب مثبت داد. هم اکنون شرکت هایی با
  خدمات مناسب و با تجربه نیز در این بازار
  فعالیت دارند، اما در واقع برای این که پی برد یک شرکت قابل اعتماد است یا
  خیر، تنها یک راه وجود دارد و آن این است
  که حداقل یکبار به آن شرکت اعتماد کرد!

  ما برای اثبات کیفیت خدمات، یکبار
  اعتماد به شرکت خدماتی آریومن را
  پیشنهاد میدهیم. این شرکت با سالها تجربه موفق در کلیه امور نظافتی
  و انجام پروژه ها و قرار دادهای موفق،
  با در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده و جذب نیروهایی مجرب، ایرانی، با
  ادب و آراسته با سنین حدود 35 سال و انجام مصاحبه های
  استخدامی چند مرحله ای و اخذ مدارک کافی
  و ضمانتی از پرسنل و تاسیس 4 دفتر نمایندگی در سطح تهران، امکان اعزام نظافتچی با بالاترین کیفیت و
  نازلترین قیمت به تمام مناطق تهران از
  نزدیکترین نمایندگی به محل به صورت تضمینی را
  فراهم آورده است. این شرکت با اطمینانی که
  به کار خود دارد با افتخار و اطمینان، عنوان نظافت تضمینی را در تبلیغات خود درج
  مینماید. برای اثبات این تضمین، در فاکتور
  شرکت درج گردیده است چنانچه نیروهای این شرکت (خانم یا آقا) خدمت مشتری رسیده و بعد از گذشت یکساعت
  از کار، مشتری به هر دلیل اخلاقی، ظاهری و یا کاری از پرسنل اعزامی رضایت نداشتند،
  میتوانند بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای و یا حتی مبلغی
  به عنوان کنسلی، نیروی اعزامی شرکت را بازگردانده و
  پرسنل جایگزین دریافت نمایند.
  این شرکت برای رفاه هرچه بیشتر مشتریان خود سیستم رزرو
  آنلاین کارگر خدماتی در کمتر از یک دقیقه با
  امکان انتخاب روز، ساعت، جنسیت
  پرسنل اعزامی و … را نیز از طریق سایت
  شرکت فراهم آورده است.
  کافیست افتخار داده و به ما اعتماد نمایید تا با رضایت کامل به جمع مشتریان
  ما بپیوندید.

 4. سئو ارزان گفت:

  سلام.وبسایتتون فوق العادس.به کارتون ادامه بدین

 5. زیست شناسی کنکور گفت:

  سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین

 6. دانلود سریال جدید گفت:

  امروزه با گسترش روز افزون بستر اینترنت سایت های بسیار زیادی در
  وب ایران ایجاد شده از جمله سایت های
  موضوع فیلم و سریال

  که به وفور بیشتری نیز یافت می شوند که علت آن هم رونق گرفتن صنعت فیلم ایرانیست
  که پیش از این هرگز به این شکل

  نبوده ، ولی با وجود این همه فراوانی در این شاخه سایت ها در فضای
  اینترنت و فارسی زبان ها کمتر سایتی را میتوان دید که کاربر

  بدون دقدقه به دانلود فیلم و سریال بپردازد و همینطور جدیدترین فیلم ها و سریال
  های ایرانی و خارجی را در لحظه به با لینک مستقیم و
  کیفیت بالا دانلود کند، به

  همین منظور پیشنهاد ما به
  شما سایت ساتینا میباشد و امیدواریم رسانه دانلود فیلم و
  سریال خوبی برای شما بوده و ثانیه های

  حضورتان را با فیلم ها و سریال
  های سایت سرشار از خاطره و انرژی کرده باشیم

 7. خرید بک لینک ارزان گفت:

  سلام.من همیشه مطالبتون رو دنبال میکنم.وبسایت خیلی خوبی دارید.ممنون

 8. خرید هدفون گفت:

  سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

 9. کفش اسکیت گفت:

  سلام.وبسایت خیلی خوب و جامعی دارید.ممنون

 10. اتوبار گفت:

  تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

 11. مزایده گفت:

  ممنون اطلاعات خوبی بود. لطفا اگر اطلاعات کامل تری
  دارید در سایت قرار دهید

 12. آی تی گفت:

  ممنون خیلی خوب بود

 13. مناقصات گفت:

  ممنون اطلاعات مفیدی بود

 14. جلال حسینی گفت:

  ممنون مطلب خوبی بود

 15. نقاشی ساختمان گفت:

  بسیار عالی بود
  واقعا ممنون
  موفق و پیروز باشید.

 16. بازسازی خانه گفت:

  در زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترینید
  موفق باشید.

 17. بازسازی ساختمان گفت:

  قدر دان زحمات شما هستیم..

 18. خرید میلگرد اصفهان گفت:

  سلام و سپاس فراوان از اشتراک گذاری خوبتون
  به امید موفقیت های روز افزون

 19. آموزش نرم افزار اسمارت پی ال اس گفت:

  تشکر و قدردانی از اشتراک گذاری خوبتون
  موفق باشید..

 20. خرید اینترنتی میلگرد گفت:

  سلام.من همیشه مطالبتون رو دنبال میکنم.وبسایت خیلی خوبی دارید.ممنون

 21. ساک پارچه ای گفت:

  سلام خیلی ممنون اشتراک گذاری خیلی خوبی دارید
  استفاده کردیم از مطالب خوبتون
  موفق و پیروز باشید.

 22. ریمل مو گفت:

  سلام.مطالب سایت عالیه.ممنون از شما.به امید توفیق روزافزون.

 23. سمعک گفت:

  اطلاعات جامع و به روزی بود ممنون

 24. تجهیزات فست فود گفت:

  سلام و تشکر فراوان
  در زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایتا هستید
  خسته نباشید.

 25. کانکس ساندویچ پانل گفت:

  بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون متشکرم

 26. قالب وردپرس گفت:

  درود بر شما وبسایتتون فوق العادس به کارتون ادامه بدین

 27. خرید گیفت کارت گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز
  در زمینه ای که فعالیت میکنید بهترینید.

 28. پوکه معدنی گفت:

  سلام خیلی خوب بود.متشکرم

 29. فرناز درویشی گفت:

  ممنونم از این پستتون خیلی به دردم خورد با تشکر

 30. دانلود فیلم گفت:

  سلام
  بابت مطلب خوب و سایت عالی که دارید سپاسگذارم.
  موفق باشید

 31. http://kaveh-metal-industries.ir/category/--/--/ گفت:

  خسته نباشید ممنون به خاطر این مطلب مفید

 32. زیرنویس فیلم گفت:

  ممنون از این طملبی که قرار دادید.
  خیلی به درد خورد
  با تشکر

 33. خرید یوبوت گفت:

  بسیار عالی بود
  موفق و پیروز باشید

 34. یوبوت گفت:

  ممنونازسایت خوبتون

 35. قیمت ریمل دوسه گفت:

  با سلام و درود فراوان خدمت دست اندرکاران وبسایت سپاس از مطالب مفیدی که به اشتراک گذاشتید موفق و موید باشید 

 36. خرید آهن گفت:

  متشکرم از مطالبی که به اشتراک میذارید،موفق باشید

 37. بالابر گفت:

  به امید موفقیتهای روز افزون
  سال نو مبارک

 38. قیمت ریمل دوسه گفت:

  ممنون از اطلاعات مفیدی که به اشتراک می گذارید موفق و موید باشید

 39. ساندویچ پانل گفت:

  تشکر از مطالب ارسالی
  با آرزوی سالی خوب و پر از موفقیت برای شما

 40. آزمون آزمایشی ielts گفت:

  ممنونم از اشتراک چنین مقاله ی مفیدی موفق و سربلند باشید

 41. سمعک گفت:

  سلام و سپاس فراوان از اشتراک گذاریتون مطالب سایت عالیه

 42. نرم افزار crm گفت:

  متشکر از محتوای خوبی که در وبسایتتون قرار دادید

 43. رژلب مات گفت:

  ممنونم از اطلاعات خوب سایتتون

 44. قالیشویی گفت:

  سپاس از وبسایت کاربردی و مفیدتون ..محتوا و مطالبی که به اشتراک میزارید بسیار آموزنده ست .. همیشه موفق و سربلند باشید

 45. ریمل اسنس گفت:

  سلام ممنون از وب سایتتون بازدید از سایت شما برام افتخاری و سعادتی بود که نصیبم شد

 46. راه اندازی فست فود گفت:

  خیلی عالی بود. ممنون بابت توجه و اشتراک گذاریتون

 47. اجاره سوئیت مبله گفت:

  ممنون از وب سایت بسیار خوبتون جناب مدیر

 48. دانلود فیلم گفت:

  بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون
  متشکرم

 49. دانلود آهنگ غمگین گفت:

  سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین

 50. کرم ضد چروک گفت:

  سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

 51. قیمت سشوار گفت:

  تشکر از سایت بسیار خوب و مفیدتون

 52. یوبوت گفت:

  خیلی عالی بود سپاس از وبسایت مفیدتون

 53. سفارش گل آنلاین در تهران گفت:

  عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

 54. طرح توجیهی گفت:

  موضوعات بسيار كاربردي و ريشه اي رو در سايتتون مطرح ميكنيد

 55. دندانپزشک گفت:

  ممنون از مقاله پر محتواتون دوست گلم

 56. خرید کوادکوپتر گفت:

  محتوا و مطالبی که به اشتراک میزارید بسیار آموزنده ست

 57. استاد IELTS گفت:

  سایت بسیارخوبی دارید

 58. دندانپزشک گفت:

  ممنون از مطالب بسیار خوبتون

 59. کولر گازی بانه گفت:

  وای خیلی خوبه ساییتون

 60. دانلود آهنگ جدید گفت:

  سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

 61. بهترین مدل سمعک گفت:

  مقالات و مطالب مفیدی به اشتراک میزارید همیشه وبسایت شمارا دنبال میکنم

 62. سمعک گفت:

  خیلی خوبه که با وبسایت شما آشنا شدم.. مطالب اشتراکی بسیار مفید و کاربردیست

 63. ورق پلی کربنات گفت:

  عالی بود ، نکات بسیار ارزنده ای داشت ،

 64. خرید اینترنتی بلیط هواپیما گفت:

  درود به شما مطالبتون واقع برای بنده گیرا و جذاب بود مقالات بیشتری در این زمینه قرار بدید تا مطالعه کنیم متشکرم

 65. آموزشگاه زبان گفت:

  ممنون از اشتراک گذاریتون

 66. کرکره برقی گفت:

  ممنون از پاسخگوییتون زنده باشید

 67. کف سابی گفت:

  مرسی به خاطر مطالب مفیدی که میزارید

 68. قیمت موبایل ال جی گفت:

  سایت خیلی عالی دارین بسیار مطالب خوب و کاربردیست

 69. قیمت یخچال فریزر ال جی گفت:

  خیلی ممنونم بابت انتشار این مقاله بسیار مفید و کاربردی موفق باشید

 70. ساخت مهر گفت:

  ممنونم از اشتراک این مطلب

 71. خرید اسکوتر برقی گفت:

  درود به شما سایت گیرا و جذابی دارید مقالات جامعی بود متشکرم

 72. نوار گوش گفت:

  بسیار عالی و مفید

 73. هلی شات گفت:

  عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

 74. ال جی ایکس پاور 2 گفت:

  برای تهیه پشتیبان از جیمیل این نوشته را بخوانید.

 75. ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی گفت:

  سلام وقت بخیر
  سایت خیلی خوبی دارید به جرات یکی از بهترین ها در زمینه ی شغلی فعالیتتون هستید سپاس

 76. چاپ دی وی دی گفت:

  از اینکه مطالب سایت شمارو مطالعه کردم بسیار لذت بردم

 77. لوازم لودر هپکو گفت:

  مثل همیشه فوق العاده . ممنون و موفق باشید

 78. لیست قیمت پرده زبرا گفت:

  وبسایت شما یکی از اون وبسایت هاست که مطالب خوبی میزاره

 79. قیمت یخچال سامسونگ گفت:

  مرسی به خاطر مطالب مفیدی که میزارید

 80. پرستار کودک گفت:

  بسیار عالی مطالب خوبی دارین

 81. پرستار سالمند گفت:

  تاریخ این مناقصه گذشته ؟

 82. تاج گل گفت:

  برای سفارش تاج گل در خدمتیم
  golorchid.ir

 83. سفارش تاج گل گفت:

  تاج گل ترحیم و تبریک

 84. آتلیه عروس گفت:

  سایت خوبیه . لایک

 85. سیلورروف گفت:

  مرسی از اشتراک گذاری خوبتون

 86. قیمت یخچال فریزر ال جی گفت:

  سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی
  سپاسگزارم

 87. پاک مهر افشار گفت:

  سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

 88. پیشگام سپهر گفت:

  از اینکه با وبسایت شما اشنا شدم خیلی خوشحالم

 89. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 90. حرف آخر گفت:

  من از خوندن مطلب فوق بسیار لذت بردم

 91. قیمت ظرفشویی ال جی گفت:

  سایت خوبی برای جذب مخاطب راه اندازی کردید
  در کار خود موفق باشید

 92. لیزر موهای زائد گفت:

  سپاسگذارم از سایت خوبی که دارید موفق باشید

 93. کفسابی گفت:

  عالی بودید ممنونم موفق باشید به سایت ماهم سر بزنید

 94. کواد کوپتر گفت:

  سپاسگزارم از تولید محتوای خیلی خوبتون

 95. ghadir-mr.blog.ir گفت:

  Hello to every , as I am really keen of reading this website’s post to be updated
  daily. It contains pleasant information.

ارسال دیدگاه


7 − 1 =

Forum