دانلود مناقصه و قرارداد مترمربع زیربنا در محیط ورد Word

Dec 11, 2011 1 دیدگاه

دانلود مناقصه و قرارداد مترمربع زیربنا در محیط ورد Word

دستورالعمل شركت در مناقصه

انجام عمليات …

 

موضوع مناقصه عبارت است از اجراي عمليات … به شرح شرايط مندرج در اسناد مناقصه

محل اجراي موضوع پيمان در …. قرارداشته و مناقصه گزار انجام عمليات موضوع مناقصه را به برنده مناقصه ( واجد شرايط) واگذار خواهد نمود . برنده مناقصه با رعايت كامل مسائل ايمني صرفاً مجري طرح هاي ابلاغي مناقصه گزار خواهد بود .

تبصره : داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر از وضعيت پروژه عمليات ….. و ساير قسمتها با هماهنگي شركت …. به آدرس ” تهران – …… و يا با تلفن شماره ….. يا فاكس … از محل كارخانه و ساير تاسيسات بازديد بعمل آورند . عمليات …. مناقصه گذاشته مي شود و پيشنهاد دهنده تائيد مي نمايد كه با شناخت و اطلاعات كافي در مناقصه شركت نموده است .

1-    داوطلبان شركت در مناقصه بايستي مبلغ …… ميليون ريال ( ….. ميليون ريال ) بابت سپرده شركت در مناقصه ، سفته به نفع شركت .. تسليم نمايند .

تبصره 1 : چك و وجه نقد به عنوان سپرده پذيرفته نخواهد شد .

تبصره 2 : سپرده بايد مهرو امضاء مجاز پيشنهاد دهنده را دارا باشد .

2-    به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده كمتر از ميزان مندرج در بند 1 و پيشنهاداتي كه با شرايط مناقصه اختلاف داشته باشد و يا ديرترازموعد مقرر به واحد قراردادهاي شركت برسد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

3-    به منظور سهولت در امر ارائه پيشنهادات ، پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد خود را براي موضوع مورد مناقصه با تصريح پايين ترين قيمتي كه مقطوعاً براي انجام كليه عمليات موضوع مناقصه حاضر به انجام آن هستند با توجه به شرايط مناقصه حداكثر تا ساعت … …. روز ….. شنبه مورخ ../../87  به آدرس: …….. ، واحد قراردادهاي شركت …. تسليم و رسيد دريافت نمايند. به پيشنهاداتي پس از ساعت مقرر به واحد قراردادها ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-    مهلت ارسال پيشنهادات به هيچوجه تمديد نخواهد شد.

5-    هر پيشنهاد بايستي دريك پاكت مهر شده حاوي سه پاكت با علائم (الف) و (ب) و (ج) به شرح زير تسليم گردد.

پاكت الف – حاوي كپي و اصل سفته

پاكت ب – بايستي حاوي موارد ذيل باشد .

–                   اوراق شرايط شركت در مناقصه كه تماماً با تصريح اينكه ( مورد قبول است) ذيل آن تكميل و به مهر و امضاء شركت كننده در مناقصه رسيده است .

–                   مدارك لازم فني و بازرگاني كه نمايانگر سابقه و تجربه كاري شركت كننده در مناقصه باشد

–                   ارائه رضايت نامه از كارفرمايان قبلي

–                   ليست افراد كليدي شركت

–                   مداركي دال بر وضعيت مالي شركت كننده در مناقصه

–                   تصوير آخرين روزنامه رسمي كه مبين آخرين تغييرات هيئت مديره و امضاهاي مجاز باشد    ( وازتاريخ ثبت آن بيش از دو سال نگذشته باشد)

–                   رونوشت مصدق اساسنامه

–                   شركت كننده بايد مهروامضاهاي مجاز خود را روي سربرگ رسمي شركت معرفي نمايد و آنرا درون پاكت «ب» قرار دهد

تبصره : شركت كننده در مناقصه بايستي تمامي برگهاي اسناد و مداركي را كه در پاكت (ب) قرار مي دهد مهر و امضاء نمايد و اين عمل به معني صحت و درستي مدارك ارسال شده مي باشد . بديهي است درصورت عدم تصديق(مهر و امضاءنمودن) اسناد داخل پاكت (ب) با مهر و امضاي مجاز پيشنهاد دهنده و يا تصديق خلاف واقع اسناد ، شركت ………………………………………………………….. مخير است تصميم مناسب دراين خصوص اتخاذ نمايد دراين صورت هيچگونه اعتراضي از طرف پيشنهاد دهنده مسموع نخواهد بود .

پاكت ج – صرفاً حاوي پيشنهاد قيمت است كه پايين ترين قيمت پيشنهادي براي انجام اجراي عمليات ……………………………………………………… ، بصورت صريح و روشن با عدد و حروف درآن قيد گرديده است و چنانچه درپاكت پيشنهاد قيمت (ج) غير از بهاي پيشنهادي مطلب و يا شرطي قيد شود بهيچوجه مورد توجه قرار نگرفته و منحصراً مفاد و مواد اين شرايط و رقم پيشنهادي در روي فرم پيشنهاد قيمت ملاك عمل خواهد بود پس از بستن و لاك و مهر پاكتها و درج عبارت پاكت (الف) و (ب) و (ج) در روي آنها بايستي هر سه پاكت در يك پاكت قرارداده شده و پس از بستن و مهر ، روي آن پاكت نام و نشاني و شماره تلفن پيشنهاد دهنده و عبارت ” مربوط به مناقصه محدود اجراي عمليات ……………………………….. ” قيد گردد .

تبصره 1: چنانچه پيشنهاد قيمت با عدد و حروف نباشد و يا داراي قلم خوردگي باشد مردود شناخته خواهد

 شد.

تبصره2 : پيشنهاد قيمت ميبايست بر اساس جدول پيشنهاد قيمت ( جداول پيشنهاد قيمت اجراي ساختمان بر حسب مترمربع زيربنا ) باشد و براي تمامي ساختمانها قيمت واحد بر حسب متر مربع درج گردد و مجموع قيمت ها در برگه پيشنهاد قيمت درج گردد.

تبصره3 : از برنده مناقصه در زمان عقد قرارداد به ميزان 10% مبلغ كل قرارداد سفته جهت تضمين انجام تعهدات اخذ خواهد شد .

تبصره4 : مدارك تحويلي مورد بررسي دقيق قرار مي گيرد و چنانچه شركت بهرنحو مطلع شود كه هريك از خريداران اسناد مناقصه در ساير شركتهايي كه در مناقصه شركت مي كنند ، عضويت دارند يا بهرشكل ممكن ارتباط دارند ، مناقصه گزار بدون ذكر دليل ، محروميت فرد يا شركت خاطي را از اختيارات خود مي داند .

4 – پيشنهادات رسيده به ترتيب مقرر در بند 7 شرايط شركت در مناقصه ، در محل برگزاري كميسيون معاملات شركت به آدرس : …. كميسيون معاملات شركت …………… باز و قرائت خواهد شد .

5 – كميسيون معاملات ابتدا پاكتهاي (الف) پيشنهاد دهندگان را باز نموده و پس از رسيدگي و تطبيق مبلغ ضمانتنامه ، با سپرده شركت در مناقصه ، پاكت (ب) را مفتوح و پس از رسيدگي درخصوص كليه موارد خواسته شده در بند 4 و همچنين تائيد توانمندي شركت كننده در مناقصه توسط كميته فني مناقصه گزار اقدام به افتتاح پاكت(ج) خواهد نمود و چنانچه محتويات پاكت (الف) ناقص و يا مشروط باشد ، پاكات (ب) و (ج) باز نشده و ابطال و بايگاني خواهد گرديد و همچنين درصورت ناقص بودن پاكت (ب) ، عدم احراز صلاحيت مالي يا فني شركت كننده در مناقصه در كميته بررسي كننده ، از افتتاح پاكت قيمت ( پاكت ج) خودداري خواهد شد و هيچگونه اعتراضي دراين مورد مسموع نخواهد بود .

تبصره 1 : در صورتيكه قيمت پيشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مساوي باشد حق تقدم با پيشنهاد دهنده اي است كه درمحل و يا استان محل كار سكونت دارد و درصورتيكه سايرين نيز واجد اين شرايط باشند برنده مناقصه با قيد قرعه تعيين خواهد شد .

تبصره 2 :كليه كسورات قانوني متعلق به مناقصه حاضر و قراردادي كه منعقد خواهد شد به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6 – در صورتيكه دراسناد مناقصه اشكالاتي از نظر محاسبات و غيره وجود داشته باشد پيشنهاد دهنده موظف است اين اشكالات را منعكس و پيشنهاد اصلاحي خود را ارائه نمايد ، به هرحال عدم اظهار نظر به منزله بلااشكال بودن اسناد مناقصه تلقي خواهد شد .

7 – مدت بررسي پيشنهادات از تاريخ بازگشائي پاكات و اعلام كتبي برنده مناقصه حدوداً 2 روز خواهد بود .

8 – دعوت كتبي يا شفاهي از پيشنهاد دهندگان مادامي كه كتباً بعنوان برنده مناقصه اعلام نشده اند هيچگونه حقي براي پيشنهاد دهنده و تكليفي براي اين شركت ايجاد نمي كند .

9 – چنانچه پيشنهاد دهنده اي بعنوان برنده مناقصه اعلام و از انجام تعهدات مربوطه خودداري نمايد ، سپرده او بنفع شركت ضبط خواهد شد و همچنين سپرده نفر دوم برنده در صورتيكه با توجه به آئين نامه معاملات شركت براي انجام معامله به او رجوع شود و در ظرف مهلت تعيين شده از انجام معامله امتناع نمايد ، سپرده نفردوم نيز ضبط خواهد شد .

تبصره : سپرده نفر دوم تا امضاء و مبادله قرارداد با برنده مناقصه نزد شركت نگهداري خواهد شد .

10- در صورتيكه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ كتبي شركت حداكثر مدت هفت روز (باستنثناي ايام تعطيل) براي انعقاد قرارداد حاضر نشود شركت مي تواند او را در حكم مستنكف از انجام معامله تلقي نموده و سپرده او را بنفع خود ضبط نمايد .

11- شركت در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذكر دليلي باشد مختار است .

12- پيشنهاد دهندگاني مي توانند در مناقصه شركت نمايند كه مشمول ممنوعيت مقرر اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دي ماه 1337 نباشد ضمناً برنده مناقصه در اجرا كليه موارد مناقصه حق استفاده از كارمندان دولت را ندارد .

13- با برنده مناقصه قرارداد پيمانكاري بمدت …. ماه منعقد خواهد شد .

14- شركت….. بعنوان مناقصه گزار مي تواند حجم موضوع قرارداد را تا سقف 25% كاهش يا افزايش داده و درصورت تشخيص مناقصه گزار ، برنده مناقصه موظف به انجام افزايش و يا كاهش فوق بوده و ازاين بابت مبلغ واحد قرارداد ، هيچ تغييري نخواهد داشت ولي مبلغ كل قرارداد متناسب با حجم كار افزايش و يا كاهش يافته ، تغيير خواهد نمود .

15- شركت در مناقصه و تسليم پيشنهاد توسط شركت كننده به منزله قبول تمام شرايط و اختيارات و تكاليف مندرج درآئين نامه معاملات و ساير مقررات جاري شركت ….. است .

16- شركت كننده بايد داراي شخصيت حقوقي باشد .

17- پرداخت بموقع حقوق و مزاياي پرسنل به عهده برنده مناقصه است و چنانچه به ردليلي صورت وضعيتهاي برنده مناقصه به مدت دو ماه توسط مناقصه گزار پرداخت نشود ، برنده مناقصه بايستي توان پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل خود را داشته باشد .

18- درصورت اعلام برنده مناقصه براي انجام ساير كارهاي كوتاه مدت و موقتي ، برنده مناقصه موظف به انجام آن مي باشد كه دراين صورت هزينه مربوطه براساس تعداد افراد بكار گرفته شده (نفر شيفت) و برمبناي حداقل حقوق و مزاياي قانون كار و اموراجتماعي به برنده مناقصه پرداخت خواهد شد .

19- مناقصه گر مي بايست تمامي اسناد و نقشه هاي همراه مناقصه را مهر و امضاء نموده و همراه اسناد مناقصه ارسال نمايد.

20- مناقصه گر مي بايست سئوالات خود را بصورت كتبي حداكثر تاپايان وقت اداري روز …شنبه ، ../../87 به شماره تلفن ……………. از طريق دورنما ارسال نمايد .

تاريخ :     /    /1387                                    نام شركت كننده در مناقصه :

مهرشركت ، نام ، نام خانوادگي ، سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور شركت كننده در مناقصه:

شركت……….. پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه ، شرايط مناقصه ، شرايط خصوصي مناقصه ، شرح خدمات مشخصات فني عمومي فهرست مقادير برآورده كار تعهدنامه اجراء و قبول مدارك و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و موافقتنامه ، تعهد نامه عدم قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و بطور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل و با اطلاع كامل از جمع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي سپرده در مناقصه پيشنهاد مي نمايد كه اجراي عمليات ……….. براساس شرايط و مشخصات و مفاد مندرج در اسناد و مناقصه به شرح مندرج در جدول   پيوست انجام دهد.

اين شركت تعهد مي نمايد :

 1. چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد مي نمايد كه اسناد و مدارك پيمان را براساس مفاد مندرج دراسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه (باستثناي روزهاي تعطيل) تسليم نمايد .
 2. تائيد مي نمايد كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود .
 3. اطلاع كامل دارد كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هريك از پيشنهاد دهنده ها ندارد .
 4. تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد ، تضمين موضوع بند 1 دستورالعمل شركت در مناقصه را به نفع كارفرما در پاكت الف تقديم داشته است .

تاريخ     …/…/1387                              نام شركت كننده در مناقصه :

مهرشركت ، نام ، نام خانوادگي ، سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور شركت كننده درمناقصه :


 برگ پيشنهاد مناقصه

نام (موضوع) مناقصه : اجراي عمليات …..

به (نام مناقصه گزار) : شركت………

به اين وسيله ، اعلام مي كنيم كه اسناد مناقصه ، شامل دستورالعمل شركت در مناقصه ، شرايط پيمان ، شرايط خصوصي پيمان ، نقشه ها و مشخصات فني ، جدول ها و الحاقيه هاي شماره……… كارهاي موضوع مناقصه نام برده شده در بالا ، داراي اشتباه يا اشكالي نيست . بنابراين ، به اين وسيله پيشنهاد خود را براي تهيه ، نصب و اجرا ، تكميل كارها ، و رفع هرگونه عيب و نقص آنها را مجموعا به مبلغ (به عدد)…. ريال (به حروف)………. ريال اعلام مي كنيم.

اين پيشنهاد ، تا آخر ساعت اداري روز ….. تاريخ …. معتبر است .

درصورت قبول اين پيشنهاد ، ما ضمانت نامه اجراي تعهدات مشخص شده را درموعد مقرر تسليم كرده و متعهد هستيم كه در زودترين زمان ممكن پس از تاريخ آغاز ، كارها را شروع كرده و طبق مدارك ياد شده در بالا ، و در زماني كمتر يا برابر با مدت تكميل ، آنها را تكميل نماييم .

تا زمان مبادله موافقت نامه رسمي بين دو طرف ، اين برگ پيشنهاد مناقصه همراه با نامه پذيرش صادره از سوي مناقصه گزار( درصورت صدور از سوي مناقصه گزار ) ، براي دو طرف تعهدآور است .

مناقصه گزار ، درچارچوب قانون برگزاري مناقصات ، ملزم به پذيرش هيچ يك از پيشنهادهايي كه دريافت كرده است از جمله پيشنهاد با كمترين مبلغ ، نيست .

نام مناقصه گر(پيشنهاد دهنده)

نام و نام خانوادگي و عنوان امضاء كننده (گان) مجاز

امضاي مجاز

مهر مناقصه گر

تاريخ

تعهد نامه

اين شركت………………………………………… به شماره ثبت …………………… محل صدور ……………………………..به نشاني ……………………………………………………………………………….. و تلفن …………………. و فاكس …………………………

با ملاحظه مواد مندرج در دستورالعمل مناقصه ، توافقنامه ، شرايط خصوصي و تبصره هاي ذيل آنها ، مدارك و نقشه ها و قبول كليه مفاد ، براي شركت در مناقصه پيشنهاد ………………………………………………………………………………………………………………. بانضمام …. برگ سفته (ها) به شماره(هاي)……………………………………………… مورخ ……………………………………… به مبلغ ………………………………………………. ريال بعنوان سپرده تقديم مي نمايد.

تاريخ                …./…./1387                              نام شركت كننده در مناقصه :

مهرشركت ، نام ، نام خانوادگي ، سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور شركت كننده درمناقصه :

 

جدول پيشنهاد قيمت

رديف

زير پروژه

واحد كار

مقدار كار

هزينه واحد

هزينه كل

1

ساختمان شماره 1

مترمربع

2

ساختمان شماره 2

مترمربع

جمع كل مبلغ اوليه پيمان

شركت ………………………………………

عمليات ………………………………………………………

موافقتنامه

قرارداد 

اين قرارداد مابين شركت ……………………………………………… به آدرس :………………………………………….. به شماره ثبت …………….. به نمايندگي آقايان ………………………………………….. به عنوان كارفرما از يك طرف و شركت …………………………… به نمايندگي ………………………………….. به شماره ثبت …………………… دراداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري و به آدرس : دفتر مركزي ……………………………………………………. به شماره تلفن…………………………………….. بعنوان پيمانكار از طرف ديگر در بيست ماده با شرايط ذيل منعقد ميگردد .

ماده 1 – موضوع قرارداد و شرح كلي كار

موضوع قرارداد عبارت است از : اجراي كامل كليه عمليات ساختماني ( ابنيه ، تاسيسات برقي ، تاسيسات مكانيكي ) ، راه اندازي و تحويل ساختمان ……………..  به جز كارهاي مندرج در پيوست شماره يك ، براساس مدارك ، مشخصات فني و نقشه هاي منضم به اين پيمان كه كلا به رويت ، مهر و امضاي پيمانكار رسيده است و جزء لاينفك آن تلقي ميشود و پيمانكار با اطلاع از كميت و كيفيت آنها ، مبادرت به قبول تعهد نموده است.

ماده 2- اسناد و مدارك

اسناد و مدارك اين قرارداد عبارتند از :

1-2    قرارداد حاضر وشرايط خصوصي آن

2-2    نقشه هاي كلي و تفضيلي و اجرائي شامل :

1-2-2 نقشه هاي پلان موقعيت و طرح استقرار در ……… برگ

2-2-2 نقشه هاي معماري در ……… برگ

3-2-2 نقشه هاي جزئيات اجرائي در ……… برگ

4-2-2 نقشه هاي سازه در ……… برگ

5-2-2 نقشه هاي تاسيسات مكانيكي در ……… برگ

6-2-2 نقشه هاي تاسيسات برقي در ……… برگ

1-3       اقلامي از كار موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نميگيرد. ( پيوست شماره يك )

1-4    جداول تعيين درصدهاي انجام هركار براي فعاليت هاي مختلف كار به منظور پرداختهاي موقت براي هر زير پروژه به تفكيك ( پيوست شماره دو )

1-5    تعديل پيمان ( پيوست شماره سه )

ماده 3- تنفيذ قرارداد

اين قرارداد با تحقق كليه شرايط زير تنفيذ مي گردد :

1-3 ابلاغ كتبي شروع بكار توسط كارفرما .

2-3 پرداخت قسط اول پيش پرداخت

ماده 4 – مبلغ قرارداد و ضريب پيمان

مبلغ قرارداد -/…………………………………….(…………………………………………………………………………………………)ريال كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكار ، با توجه به شرايط اين پيمان محاسبه شده است. اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در ماده 12 مي باشد.

ضريب پيمان 15/1 ( يك و پانزده صدم ) است كه در ارتباط با ماده 17 از آن استفاده ميشود.

ماده 5- مدت قرارداد

مدت پيمان برابر با ……………………… ( …………………………….. ) ماه شمسي از تاريخ اوليه صورتمجلس تحويل زمين وكارگاه خواهد بود.

ماده 6 – محل اجراي قرارداد

اين قرارداد در محل شهرستان بوشهر به مورد اجرا در مي آيد . پيمانكار از محل اجراي قرارداد بازديد بعمل آورده و از تمامي مسائل محل اجراي پروژه از قبيل مسيرهاي دسترسي و …. آگاه ميباشد

ماده 7- دوره تضمين

حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت دوازده ( 12 ) ماه شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي گردد. اگر در دوره تضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در مدارك پيمان باشدشرايط ماده 20 پيمان حاكم خواهد بود .

ماده 8 – تعهدات پيمانكار

1-8    پيمانكار مي بايست كليه خدمات و اقدامات لازم بمنظور اجراي كامل موضوع پيمان را مطابق     نقشه هاي اجرايي كه ابتدا و ضمن اجراي پروژه ابلاغ مي گردد ، دستورالعملها ، استانداردها ،         مشخصات عمومي و اختصاصي و بطور كلي كليه مدارك پروژه و با در نظر گرفتن كليه شرايط          ايمني بطور كامل انجام دهد .

          اهم اقداماتي كه مي بايست توسط پيمانكار انجام گيرد مطابق شرح خدمات و فهرست بهاي منضم  به پيمان و نقشه هاي اجرايي بوده ولي تاكيد ميگردد كه خدمات مورد نياز منحصر به اين خدمات   نبوده و پيمانكار مي بايست كليه اقدامات و خدمات مورد نياز جهت تكميل پروژه را كه از طرف كارفرما ابلاغ خواهد شد انجام دهد .

2-8  پيمانكار موظف است به تعداد كافي نگهبان ذيصلاح جهت حفظ و حراست تجهيزات و ماشين آلات تهيه و نصب شده استخدام نمايد و هيچگونه مسئله اي رافع مسئوليتهاي پيمانكار نخواهد  بود و چنانچه قطعه يا قطعاتي از مصالح تجهيزات تهيه شده توسط پيمانكار مفقود يا معيوب شود پيمانكار مسئول تامين عين كالا مي باشد و بايد به نحوي عمل كند كه لطمه اي به برنامه زماني      اجراي پروژه وارد نگردد .

3-8    پيش بيني ، تهيه و ساخت و ايجاد شرايط كمكي براي اجراي موضوع پيمان بعهده پيمانكار بوده و  اين موارد بايستي پس از اتمام كار برچيده شوند و ازاين بابت وجهي اضافه و جداگانه به پيمانكار پرداخت نخواهد شد .

4-8    چنانچه براي اجراي موضوع پيمان نياز به پيش مونتاژ ، دمونتاژ و مونتاژ باشد پيمانكار بايستي نسبت به اجراي آن اقدام نموده و از اين بابت وجهي اضافي و جداگانه به پيمانكار پرداخت نخواهد          گرديد.

5-8    پس از اجراي عمليات موضوع پيمان ، پيمانكار مي بايست مراتب حسن انجام كار و مطابقت بانقشه ها و دستورالعملها را به تائيد كارفرما برساند .

6-8    پيمانكار موظف است به معرفي نماينده اي تام الاختيار و مورد تائيد كارفرما در كارگاه خواهدبود . بديهي است كليه مكاتبات انجام شده در كارگاه با اين نماينده صورت خواهد پذيرفت .

7-8  پيمانكار موظف به ارائه برنامه زمان بندي مي باشد كه پس از بررسي و تائيد كارفرما جهت اجرا به پيمانكار ابلاغ خواهد شد .

8-8  نظارت بر اجراي كار بعهده كارفرما و يا نمايندگان او مي باشد و پيمانكار موظف است بر طبق مفاد قرارداد و اسناد و مدارك و دستور العملهاي كارفرما عمل نموده و ضمن همكاري با كارفرما ، امكانات لازم جهت نظارت و بازرسي را نيز فراهم نمايد. نظر كارفرما  نافي مسئوليت پيمانكار در اجراي صحيح كار نمي باشد .

9-8    تهيه و تامين ابزار، ماشين آلات مواد مصرفي مورد نياز و نيز تأمين غذا و اياب و ذهاب و اسكان پرسنل پيمانكار ، بعهده پيمانكار بوده و بايد جهت اجراي صحيح كار در زمان مناسب تهيه و تامين گردد ( غيرآنچه كه در ماده 9 تعهدات كارفرما آمده است.)

10-8   پيمانكار موظف به تحويل كار به كارفرما و اخذ تائيديه هاي مربوطه و تكميل فرمهاي تائيد كار به تعداد نسخ كافي و ارائه گزارش روزانه مي باشد .

11-8   پيمانـكار ملـزم به رعايـت اصول ايمنـي و حفاظت فـردي طبـق آئين نامه هاي اداره كار و امور اجتماعي و استانداردهاي ايمني و دستور العملهايي كه از طرف كارفرما ابلاغ ميگردد بوده و عواقب ناشي از عدم اجراي آن بعهده پيمانكار مي باشد .

12-8   هر گونه خسارت وارده ناشي از اهمال و ناهماهنگي و عدم دقت اجرائي بعهده پيمانكار بوده و علاوه بر عدم پرداخت هزينه مربوطه به پيمانكار ، خسارت وارده نيز از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد .

13-8   پيمانكار بدون اخذ مجوز كتبي كارفرما حق واگذاري جزء يا كل قرارداد به غير را ندارد .

14-8       چنانچه پيمانكار شخص يا اشخاصي را در رابطه با اين قرارداد بكار بگمارد ،‌ موظف است كليه حق و حقوق آنان را برابر قوانين كار و امور اجتماعي پرداخت نمايد و بهرحال مسئوليت تسويه حساب با آنان حتـي بعد از اتمام قرارداد بعهده پيمانكار است و كارفرما هيچگونه مسئوليتي را در اين خصوص نخواهد داشت.

15-8       ايجاد تسهيلات لازم جهت اجراي عمليات موضوع پيمان مانند: داربست بندي، تخته زير پايي و … بر عهده پيمانكار بوده و بابت آن هيچگونه اضافه بهايي پرداخت نمي گردد.

16-8       پاكسازي محوطه تجهيز كارگاه و محدوده انجام فعاليت ها از مواد و تجهيزات زائد بعد از اجراي موضوع پيمان بر عهده پيمانكار بوده و بابت آن اضافه پرداخت نمي گردد.

17-8       لوازم حفاظت فردي از قبيل لباس كار، كفش و كلاه و كمربند ايمني بر عهده و هزينه پيمانكار ميباشد.

18-8   پيمانكار موظف تمهيدات لازم جهت اجراي تاسيسات مكانيكي و برقي را براي پيمانكاران ديگر فراهم نمايد و اين موضوع از مسئوليت هاي پيمانكار نميكاهد و بابت آن اضافه بهائي به پيمانكار پرداخت نميگردد.

ماده 9 -تعهدات كار فرما

1-9    …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-9    …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-9    …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده 10- نظارت

نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است به عهده كارفرما و نماينده وي و يا دستگاه نظارت معرفي شده از سوي كارفرما خواهد بود. پيمانكار موظف است كارها را بر طبق پيمان ، اصول فني و دستورات كارفرما ، يا نماينده قانوني وي و يا دستگاه نظارت ، طبق مشخصات ، اسناد و مدارك پيوست پيمان ، اجرا نمايد.

ماده 11- تعديل آحاد بها

به قيمت هاي اين پيمان هيچگونه تعديل آحاد بها و مابه التفاوت بجز آنچه در پيوست شماره 3 پيش بيني شده ، تعلق نميگيرد.

ماده 12- نيروي انساني ، مصالح و تداركات

تامين نيروي انساني ، تهيه و تدارك كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و به طور كلي تمام لوازم ضروري براي عمليات موضوع پيمان و هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم مربوط ، به عهده پيمانكار است. پيمانكار متعهد است مصالح را از منابعي تهيه كند كه از حيث مرغوبيت طبق مشخصات فني مندرج در اسناد و مدارك اين پيمان باشد و مورد تائيد كارفرما و يا دستگاه نظارت قرار گيرد.

كارفرما در صورت درخواست پيمانكار ، حواله هاي لازم را در مورد مصالح و تداركات موضوع پيمان صادر خواهد نمود ولي هيچگونه تكليف و تعهدي را در قبال وصول و يا عدم وصول آن ندارد.

ماده 13 – پيش پرداخت

1-13   …. درصد(…%) مبلغ كل قرارداد پس از انعقاد قرارداد بعنوان قسط اول پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت مي شود و پيمانكار موظف است يك فقره چك و سفته معادل رقم قسط اول پيش پرداخت جهت تضمين پيش پرداخت به كارفرما تحويل دهد.

2-13   …… درصد(…%) مبلغ كل قرارداد پس از پس از تجهيز كارگاه و پيشرفت ده درصد از اجراي عمليات بعنوان قسط دوم پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت مي شود و پيمانكار موظف است يك فقره چك و سفته معادل رقم قسط دوم پيش پرداخت جهت تضمين پيش پرداخت به كارفرما تحويل دهد.

ماده 14- تضامين قرارداد

1-14   بمنظور تضمين اجراي تعهدات ،‌ پيمانكار سفته معادل 10% مبلغ قرارداد نزد كارفرما خواهد بود كه اين تضمين بعد از تحويل قطعي قرارداد به پيمانكار مسترد ميگردد. پيمانكار صراحتاً اعلام مي دارد كه تامين مطالبات كارفرما (به هر صورتي كه ايجاد شده باشد ) ازمحل اين تضمين بلامانع است .

2-14       “كارفرما” از هر صورت وضعيت پيمانكار مبلغ ده درصد(10%) ‌بابت حسن انجام كار كسر مي نمايد كه براساس مفاد ماده 16 اين قرارداد و بعد از اعمال جرائم و قصورات احتمالي و رفع نواقص كار به پيمانكار مسترد خواهد شد .

ماده 15- نرخ پيمان ، نحوه اندازه گيري ، پرداخت هاي موقت و قطعي

1-15   نرخ پيمان : نرخ پيمان برحسب واحد كارهاي مستقل بشرح جدول ذيل مي باشد.

رديف

زير پروژه

واحد كار

مقدار كار

هزينه واحد

هزينه كل

1

ساختمان شماره 1

مترمربع

2

ساختمان شماره 2

مترمربع

جمع كل مبلغ اوليه پيمان

اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرائي ، طبق نقشه و مشخصات و دستورالعملهاي كارفرما است و شامل تمامي ضرائب بالاسري ، ارتفاع ، صعوبت ، طبقات ، منطقه و . . . ميباشد و هيچگونه اضافه بها يا ضريبي به آن تعلق نميگيرد.

درصورتيكه اجراي هريك از اقلام كار در موضوع پيمان به عهده پيمانكار نباشد ، عناوين آنها در پيوست شماره يك مندرج است.

2-15       نحوه اندازه سطح زيربناي ساختمانها

1-2-15 سطوح زيربناي هر ساختمان بر اساس تصوير افقي پشت تا پشت ديوارهاي خارجي بنا ميباشد پيش آمدگي سقفها چنانچه از سه طرف به ديوارهاي پيراموني منتهي گردد جزو زير بنا محاسبه ميگردد در غير اينصورت نصف مساحت در نظر گرفته ميشود.

3-15   پرداخت هاي موقت  : پرداختهاي موقت ، براساس درصدي از مبلغ هريك از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصرا در چهارچوب و ترتيبي كه در پيوست شماره 2 تفكيك گرديده ، انجام خواهد شد.

3-15   پرداخت هاي قطعي  : مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار ، از حاصلضرب ارقام اندازه گيري شده در بند 1-15 و 2-15 ، بعلاوه موارد احتمالي مندرج در ماده 17 بدست مي آيد.

ماده 16 – كسورات

1-16   10%  از كاركرد پيمانكار بابت حسن  انجام كار كسر و نزد كارفرما باقي مي ماند. اين كسور پس از تحويل قطعي آزاد خواهد شد .

تبصره : پس از تحويل موقت و رفع نواقص با درخواست پيمانكار و موافقت شركت نصف سپرده حسن انجام كار در ازاي اخذ چك و يا سفته به ميزان دو برابر مبلغ قابل پرداخت مي باشد .

2-16   ازهرصورت وضعيت 5% بابت ماليات تكليفي كسر و بنام پيمانكار در وجه اداره دارائي پرداخت ميشود.

3-16   بيمه قرارداد بعهده پيمانكار مي باشد و پيمانكار موظف است مفاصا حساب بيمه را به كارفرما ارائه نمايد.

4-16   چنانچه در ابتدا يا خلال كار مبلغي به عنوان پيش پرداخت در وجه پيمانكار پرداخت شده باشد ، مبلغ آن از صورت وضعيتهامتناسب با رقم صورت وضعيت كسر و رقم پيش پرداخت تا خاتمه كارمستهلك خواهد شد.تضمين پيش پرداخت پس ازاستهلاك كامل به پيمانكارمستردخواهد شد .

ماده 17- تغييرات

در صورتيكه بعد از انعقاد پيمان در حين اجرا تغييراتي در مشخصات فني ( از جمله تغيير نوع مصالح ) و يا نقشه هاي اجرائي از طرف كارفرما به پيمانكار ابلاغ گردد و اين تغييرات ، نوع مصالح و يا حجم عمليات را نسبت به نقشه هاي اوليه تغيير دهد ، پيمانكار مكلف به انجام كار با نرخهاي پيمان بدين شرح خواهد بود.

1-17   در صورتيكه تغيير در متراژ كارهاي مندرج در بند 1-15 ماده 15 ايجاد شود بهاي اين تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شده در قرارداد محاسبه ميگردد.

2-17       چنانچه در صورتيكه تغيير مربوط به جزئيات كار باشد ، مابه التفاوت قيمت بر اساس نرخ واقعي زمان و محل اجرا  و با اعمال ضريب 0526/1 ( يك و پانصد و بيست و شش ده هزارم ) محاسبه شده و در صورت وضعيت ها بصورت آيتم ستاره دار پرداخت ميگردد. قيمت هاي تائيد شده فوق شامل تمامي كسورات مندرج در بند 16 ميباشد.

3-17       چنانچه علاوه بر مشخصات ، نقشه ها و اسناد مدارك ، آيتم قيمت جديد به پيمانكار ابلاغ گردد پيمانكار موظف است آناليز قيمت جديد را بر اساس نرخ واقعي زمان و محل اجرا  و با اعمال ضريب پيمان ( ماده 4 ) به كارفرما ارائه نموده تا پس از بررسي و تائيد كارفرما به پيمانكار ابلاغ گردد.قيمت هاي تائيد شده شامل تمامي كسورات مندرج در بند 16 ميباشد.

ماده 18- پاداش تسريع دركار ، خسارت تاخير در كار

بازاي هر روز تاخير پيمانكار در اجراي برنامه زمان بندي مورد تائيد كارفرما 001/0 از مبلغ كل قرارداد

كسر ميگردد و در صورت تسريع در اجراي برنامه بازاي هر روز تسريع يك در هزار از مبلغ كل قرار دادبعنوان پاداش به پيمانكارپرداخت مي شود .

ماده 19- ضرر و زيان ناشي از خسارت وارده

هر گونه خسارت وارده به ماشين آلات ، تجهيزات ، مـواد اوليه ، قطعات و غيره ضمن كار در كارگاه محل

اجراي قرارداد بر عهده پيمانكار ميباشد و در صورت نياز به بازسازي و يا جايگزيني كلاً به هزينه و عهده پيمانكار مي باشد . در صورتي كه با اعلام برنامه زماني كارفرما ،‌ نسبت به رفع ايراد وارده از طرف پيمانكار اقدامي نشود ، كارفرما خود راساً اقدامات لازم را انجام داده و هزينه هاي مربوطه را از مطالبات و تضامين پيمانكار باضافه 15% بالاسري كسر مي نمايد . در صورت وجود نواقص پيمانكار به هزينه خود آنها را برطرف خواهد كرد ، درغيراينصورت كارفرما نواقص را از محل سپرده حسن انجام كار مرتفع نموده بعلاوه 15% بالاسري برداشت خواهد نمود .

ماده 20 -تحويل موقت و تحويل قطعي

1-20       تحويل موقت عبارتست از تحويل كامل موضوع قرارداد و انجام تست هاي موفقيت آميز و ارائه گواهينامه هاي مربوطه . بنا به تقاضاي پيمانكار‌ و پس از تائيد آن توسط دستگاه نظارت ، كارفرما نمايندگان خودرا جهت تشكيل كميسيون تحويل موقت معرفي مي نمايد ، آنگاه پيمانكار و نمايندگان كارفرما كنترل نهائي را در مورد انطباق مجموعه هاي موضوع قرارداد با مشخصات فني و قراردادي بعمل آورده و گواهي تحويل موقت صادر و به امضاء طرفين ميرسد .

تبصره : هرگاه كميسيون تحويل موقت عيب يا نقصي را در كار مشاهده نمايد اقدام به تنظيم صورتجلسه تحويل موقت با تعيين مهلتي براي رفع نقص مي نمايد دراينحالت بايستي فهرستي از نقايص و معايب تنظيم و ضميمه صورتجلسه تحويل موقت گردد .

2-20       تحويل قطعي عبارتست ازطي دوره تضمين و رفع نواقص احتمالي بنا به تقاضاي كتبي پيمانكار كارفرما موضوع را رسيدگي و نمايندگان خود را جهت تشكيل كميسيون تحويل قطعي معرفي مينمايد آنگاه درصورت رضايت كارفرما ازعملكرد و رفع نواقص احتمالي در دوره تضمين ‌، گواهي تحويل قطعي صادر و به امضاء طرفين ميرسد .

ماده 21 – اقامتگاه قانوني طرفين

اقامتگاه قانوني طرفين همان است كه درمقدمه قرارداد درج گرديده است وكليه مكاتبات و مراسلات و ابلاغيه هاو اخطاريه هاي احتمالي به آدرس فوق ارسال ميگرددودرصورت تغيير اقامتگاه هر يك از طرفين بايستي نشاني جديد خود را به اطلاع برساند در غير اينصورت كليه مكاتبات و مراسلات ابلاغ شده تلقي ميگردند .

ماده 22- شرايط فورس ماژور

كليه تعاريف فورس ماژور در قوانين جمهوري اسلامي ايران براي اين قرارداد معتبر ميباشد .

ماده 23 – رعايت مقررات ايمني و فني

رعايت مقررات ايمني و فني الزامي است و پيمانكار مي بايست قبل از شروع بكار ،‌ آموزشهاي لازم ايمني و فني را به پرسنل تابعه خود تعليم داده و نسبت به استفاده و به كارگيري لوازم ايمني درحين انجام موضوع پيمان توسط پيمانكار و پرسنل استخدامي مشاراليه بايد قويا اعمال نمايد .

ماده 24 – حل اختلاف و داوري

درصورت بروزهرگونه اختلاف ناشي ازاجراي قرارداد،‌موضوع،بدوا ًازطريق مذاكره وياارجاع موضوع اختلاف به كارشناس مرضي الطرفين حل وفصل و در صورت عدم توافق به محاكم قضائي جمهوري اسلامي ايران ارجاع خواهد شد .

ماده 25 – فسخ قرارداد

در صورت عدم توجه به اجراي مفـاد قرارداد و رعايت نكردن كيفيت كار و دستور العمل هـا و مشخصات

فني پيمان و همچنين عقب ماندن از برنامه زمان بندي ،‌ كارفرما مي تواند يك طرفه قرارداد را فسخ و كليه ضرر و زيان ناشي از آن را از مطالبات و سپرده هاي پيمانكار بدون نياز به مراجعه به مراجع قضائي كسر و به نفع خود ضبط نمايد . همچنين كارفرما مي تواند بخش يا كل قرارداد را به تشخيص خود به شخصيت حقيقي و يا حقوقي ديگري واگذار و يا پس از اخطار كتبي با پيش بيني 15 روز مهلت قرارداد را يكجانبه فسخ نمايد.

ماده 26 – نسخ قرارداد

اين قرارداد در سه نسخه و بيست و شش ماده تنظيم گرديده و از هر حيث تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران بوده و هر نسخه به تنهائي حكم واحد را دارد و طرفين با امضاي خود آن را معتبر مينمايند .

                      پيمانكار                                                                                                               كارفرما

 …………………………….                                                      …………………………………………

 

شرايط خصوصي پيمان

اين شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط قرارداد است كه تعيين و تكليف برخي از موارد در آنها ، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است، هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، بي اعتبار است . شماره و حروف بكار رفته در مواد اين شرايط خصوصي ، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط و مفاد قرارداد است .

ماده 8 ) تعهدات پيمانكار بشرح ذيل ميباشد :

 1. پيمانكار ميبايست با در نظر داشتن كليه جوانب نسبت به تهيه مصالح و تجهيزات ، بارگيري ، حمل ، تخليه ، انبار و نگهداري كليه مصالح و تجهيزات و موارد اجرا به پايكار اقدام نمايد. اين هزينه و هزينه هاي مربوط به جابجائي هاي مكرر قبل از اجرا بر عهده پيمانكار ميباشد.
 2. پيش بيني تمهيدات كار در ارتفاع و صعوبت هاي ناشي از آن برعهده پيمانكار ميباشد.
 3. تهيه و نصب و راه اندازي تاسيسات برقي و مكانيكي بر عهده و هزينه پيمانكار ميباشد.
 4. پس از اتمام عمليات پيمانكار ميبايست مراتب حسن انجام كار و مطابقت آن با مشخصات و نقشه ها و دستورالعملها را به تائيد كارفرما برساند. پيمانكار ميبايست نسبت به انجام خدمات لازم به منظور تصحيح و ترميم مجدد هر قسمت از كار كه به دلايل مرتبط با كار پيمانكار و بنابر تشخيص كارفرما فاقد كيفيت لازم و عملكرد مناسب باشد بدون دريافت حق الزحمه اضافي اقدام نمايد.
 5. پرداخت كليه حقوق و مزايا ، اضافه كاري ، حق سنوات ، عيدي بن خوار و بار ، حق مسكن و . . .  و هر آنچه در قانون كار و امور اجتماعي براي كاركنان و كارگران تعريف شده است ، بر اساس قانون كار و امور اجتماعي برعهده و هزينه پيمانكار خواهد بود.
 6. پيمانكار موظف به كنترل پرسنل تحت امر خود بوده و ميبايست سيستمي را ايجاد نمايد تا مقررات اداري و انضباطي و ايمني كارفرما ، در محيط كاري به اجرا گذاشته شود .
 7. پيمانكار متعهد ميگردد جهت تقليل هزينه هاي بهره برداري ، كليه عمليات را با بهترين روش ها بوسيله كاركنان متخصص و داراي تجربه كافي انجام دهد.
 8. كارفرما دستورالعملها و مقررات ايمني مصوب را در اختيار پيمانكار قرار ميدهد .
 9. كارفرما يا نماينده وي در مدت اجراي قرارداد مي تواند بنا بر تصميم خود و در هر زمان به دفعات مختلف ، عمليات اجرائي پيمانكار را بازرسي نمايد و پيمانكار موظف است هر نوع اطلاعات و مداركي مورد نياز را در اختيار بازرسين قرار دهد.
 10. پرسنل پيمانكار بايد داراي دانش فني و مهارت لازم جهت اجراي عمليات موضوع پيمان باشند و تائيد صلاحيت آنها بر عهده كارفرما خواهد بود ( مدارك لازم جهت تائيد پرسنل مي بايست توسط پيمانكار به كارفرما ارائه گردد )
 11. تهيه سخت افزار و نرم افزارهاي اداري مورد نياز و هرگونه لوازم اداري و فني مهندسي ( شامل دوربين نقشه برداري ، كامپيوتر ، نرم افزارهاي مربوطه و لوازم تحرير و ميز و صندلي و . . . ) بر عهده پيمانكار ميباشد .
 12. در صورتيكه پيمانكار با وجود اخطار كتبي كارفرما يا نماينده وي در انجام صحيح كار تعلل ورزد و يا بطور كلي از انجام تكاليف استنكاف نمايد ، كارفرما نسبت به انجام آن اقدام نموده و كارفرما يا نماينده وي تعيين خسارت نموده و راسا نسبت به كسر ميزان به اضافه 15 % خسارت وارده از محل مطالبات يا تضامين يا صورت وضعيت هاي پيمانكار اقدام مينمايد.
 13. پيمانكار ميبايست حداكثر تا روز دهم ماه بعد نسبت به تهيه و تنظيم صورت وضعيت ماه قبل خود اقدام نموده و آن را به كارفرما تحويل نمايد.
 14. تامين گروه نقشه برداري به همراه لوازم مربوطه به عهده پيمانكار ميباشد.
 15. تهيه كليه ابزار و ماشين آلات و جرثقيل و كليه ماشين آلات مورد استفاده جهت اجراي عمليات موضوع پيمان بر عهده پيمانكار ميباشد.
 16. تميز كاري و خارج نمودن كليه ضايعات حاصل از كار و حمل آن در صورت نياز به خارج از كارگاه با مجوز و نظر كارفرما در تعهد پيمانكار ميباشد .
 17. تامين نفرات و كارشناسان و كارگران مجرب براي اجرا و كنترل كيفي كار به نحو مطلوب ، بر اساس مشخصات فني و نقشه ها جزو تعهدات پيمانكار ميباشد.
 18. هزينه هرگونه سرقت يا خسارت به مصالح و تجهيزات تهيه شده توسط پيمانكار بر عهده وي بوده و در اينگونه موارد پيمانكار موظف به جايگزيني اقلام سرقت رفته يا خسارت ديده ميباشد و اين موارد بايد به گونه اي باشد كه خللي در زمانبندي اجراي موضوع پيمان ايجاد نكند. هزينه جايگزيني بر عهده پيمانكار ميباشد.
 19. پاكسازي محوطه تجهيز كارگاه و محدوده انجام فعاليت ها از مواد و تجهيزات زائد بعد از انجام اجراي عمليات بعهده پيمانكار بوده و هزينه اضافي بابت آن پرداخت نميگردد.
 20. پيمانكار ميبايست چارت سازماني خود را به كارفرما ارائه نمايد.
 21. انجام امور كنترل كيفي موضوع پيمان بر عهده پيمانكار بوده و كنترل كيفيت اجراي عمليات رافع مسئوليت هاي پيمانكار نميباشد.
 22. اجراي كامل موضوع پيمان برعهده و هزينه پيمانكار بوده و هيچگونه اضافه بهائي بابت روش هاي اجرا ، صعوبت و ارتفاع و . . . به پيمانكار پرداخت نميگردد.
 23. تمامي تسهيلات لازم جهت اجراي موضوع پيمان برعهده و هزينه پيمانكار ميباشد.

ماده 15 ) نحوه محاسبه و پرداخت در صورت وضعيت هاي پيمانكار بشرح ذيل ميباشد :

 1. قيمت هاي مندرج در اين قرارداد جزء لاينفك اسناد پيمان محسوب ميگردد و به منظور محاسبه بهاء كليه عمليات تنظيم گرديده و ماخذ محاسبه صورت كاركردهاي موقت و قطعي كارهاي انجام شده طبق نقشه و مشخصات و مفاد پيمان مربوطه خواهد بود .
 2. قيمتهاي مندرج در فهرست ، بهاي متوسط تمام شده هر كار مطابق آنچه در نقشه ها و اسناد مدارك ، مشخص گرديده است مشتمل بر كليه عمليات لازم جهت اتمام هركار ميباشد و شامل تهيه مصالح و تجهيزات ، هزينه تداركات اجراي كار ، مديريت ، تامين كليه ماشين آلات و سوخت ، مصالح مصرفي و ابزار ، نيروي انساني مورد نياز ، صعوبتها ، تهيه نقشه ها در صورت لزوم ، حمل ونقل و انجام آزمايش ها بر طبق مدارك طرح و دستورالعمل هاي مربوطه ميباشد.
 3. قيمت هاي مندرج در اين قرارداد شامل تمامي ضرائب متعلقه از قبيل بالاسري ، ماليات ، صعوبت اجراي عمليات ، ارتفاع ، پراكندگي ، دوشيفت كاري و تعديل كاري يا هرگونه ضرائب ديگر ميباشد.

ماده 4-8 )آخرين مهلت پيمانكار،براي ارائه برنامه زماني تفضيلي اجراي كار 7 روز پس ازمبادله پيمان است.

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفضيلي و بهنگام كردن آن بشرح ذيل است :

پيمانكار موظف است بر اساس برنامه كلي انجام پروژه، برنامه زماني تفضيلي انجام موضوع قرارداد را تنظيم و حداكثر تا يك هفته پس از انعقاد قرارداد به كارفرما تسليم نمايد تا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. نقشه ها و مدارك فني و همچنين دستوركارها در طي دوره اجراي عمليات بتدريج تامين و تحويل پيمانكار ميگردد و اين موضوع نمي تواند باعث تغيير در زمانبندي اجراي عمليات موضوع پيمان گرديده و هزينه اضافي از اين بابت پرداخت نميگردد.

ماده 5-8 ) گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد :

 1. برنامه زماني تفضيلي ميبايست به تفكيك هر روز فعاليت تهيه شده باشد و برنامه هر روز شامل تمام جزئيات كارهاي اجرائي و تكميلي عمليات موضوع پيمان باشد . به همراه اين برنامه زماني ، پيمانكار ميبايست برنامه ريزي تامين نيروي انساني به تناسب حجم فعاليت هاي روزانه ، ماشين آلات ، ابزار كار و مواد مصرفي خود را بصورت جداول و گراف توزيع نيروي انساني ارائه دهد . انطباق برنامه مذكور با زمانبندي طرح و نيز قابل اجرا بودن آن بايستي مورد تائيد كارفرما قرار گيرد.
 2. پيمانكار مكلف است كه در پايان هرماه گزارش كامل كارهاي انجام شده درآن ماه را تهيه نمايد. شكل و چگونگي گزارش را كارفرما تعيين ميكند اين گزارش ، شامل مقدار و درصد فعاليت هاي انجام شده ، ميزان پيشرفت يا تاخير نسبت به برنامه زماني تفضيلي ، مشكلات و موانع اجرائي ، نوع و مقدار مصالح و تجهيزات وارد شده به كارگاه ، تعداد و نوع ماشين آلات موجود و آماده بكار ، تعداد و تخصص نيروي انساني موجود و ديگر اطلاعات لازم ميباشد.
 3. درصورتيكه حين اجراي كار ، پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفضيلي ضروري است ، موظف است كه پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايد در برنامه تغيير داده شود ، مراتب را با ذكر دليل ، به كارفرما اطلاع دهد. كارفرما تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را در قالب برنامه زماني كلي رسيدگي ميكند و آنچه مورد تائيد باشد به پيمانكار ابلاغ ميكند . بديهي است اين تغييرات در حدود مندرجات پيمان ، از تعهدات و مسئوليتهاي پيمانكار نمي كاهد.

ماده 19 ) حفاظت از كار و شخص ثالث :

پيمانكار از روز تحويل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمان ، مسئول حفظ و نگهداري مصالح و كارهاي انجام شده ، تجهيزات تهيه شده ، ماشين آلات ، ابزار ، مصالح ، تاسيسات ، و بناهائي كه زير نظر و مراقبت او مطابق دستورالعملها و دستورات كارفرما قراردارد ميباشد. پيمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار ، مسئول خسارت هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است ، و در هرحال كارفرما در اين مورد هيچگونه مسئوليتي به عهده ندارد .

نمايندگان كارفرما ميتوانند در صورت مشاهده عدم رعايت دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار دستور توقف بخشي از كار كه داراي ايمني نيست تا برقراري ايمني طبق دستورالعملهاي ياد شده صادر نمايند. در اين حالت پيمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد.

پيمانكار موظف است كه روشنائي قسمتهائي از كارگاه را كه بايد روشن باشد تامين كند و همچنين تهيه و نصب تمام علائم راهنمائي و خطر و وسائل حفاظتي ، و در صورت لزوم حصار كشي بر عهده و هزينه پيمانكار ميباشد

ماده 23 ) بيمه و رعايت مقررات ايمني و فني:

پيمانكار مسئوليت خود را بيمه خواهد كرد و مادام كه افراد در استخدام وي در كارها حضور دارند ، اعتبار بيمه نامه ها را حفظ خواهد كرد پيمانكار مسئول پيمانكاران فرعي خود بوده و بايد آنها را ملزم به بيمه نمودن و پرداخت حق بيمه براي تامين كارهائي كه انجام ميدهند بنمايد. هرگونه نقصي در مورد حق بيمه يا كمبود در محدوده پوشش ، از مسئوليت هاي پيمانكار ميباشد.

اين پوشش شامل هرنوع خسارت منجر به آسيب ديدگي ، نقص عضو ، يا فوت كاركنان پيمانكار ، كارفرما ، پيمانكاران فرعي و ساير اشخاص خواهد بود كه بنحوي در ارتباط با كارهاي موضوع قرارداد ، دچار سانحه يا حادثه شوند.

پيمانكار ميبايست مقررات ايمني و فني را به شرح ذيل رعايت نمايد :

 1. پيمانكار ميبايست دستورالعملهاي كارفرما يا نماينده وي را در مورد مسائل ايمني بطور دقيق و كامل در اسرع وقت بر مرحله اجرا بگذارد.
 2. گروه هاي ايمني و فني پيمانكار درتمامي ايام كار ياتعطيلي درمحل كارخانه مستقر بوده و بازرسي فني و ايمني در كليه كارگاه ها و تاسيسات فني را اجرا نمايند . لازم به ذكر است كه نماينده كارفرما بر نحوه انجام كارها و همچنين رعايت مقررات ايمني نظارت خواهند داشت ولي بهر صورت نظارت كارفرما رافع مسئوليت پيمانكار نخواهد بود و كليه مسئوليتهاي مالي و جاني ناشي از بروز حادثه احتمالي بر عهده و هزينه پيمانكار خواهد بود .
 3. پيمانكار ميبايست رعايت كامل قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي ايمني را به تمامي كاركنان خود ابلاغ و اجراي آن را پيگيري نمايد.
 4. پكيج HSE  پلان در ارتباط با ايمني و بهداشت و محيط زيست در اين قراداد لازم الاجرا ميباشد و پيمانكار ملزم به تعيين و معرفي مدير ايمني و رعايت مقررات مربوطه بر اساس آئين نامه هاي ايمني ميباشد .
 5. در صورت عدم انجام وظيفه و يا عدم رعايت مقررات ايمني و انظباتي در كارگاه كارفرما ( توسط هريك از پرسنل پيمانكار ) و تشخيص كارفرما مبني بر مناسب نبودن پرسنل مذكور ، پيمانكار موظف به تعويض و يا جايگزيني نيروي فوق بوده و در اين ارتباط هيچ مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود.
 6. پيمانكار موظف به كنترل پرسنل تحت امر خود بوده و ميبايست سيستمي را ايجاد نمايد تا مقررات اداري و انضباطي و ايمني كارفرما ، در محيط كاري به اجرا گذاشته شود .

                      پيمانكار                                                                                                               كارفرما

 …………………………….                                                      ………………………………………….

 

پيوست شماره يك

اقلامي از كار موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نميگيرد. ( در ارتباط با ماده يك پيمان )

پيوست شماره دو

تعيين درصدهاي انجام هركار براي فعاليت هاي مختلف كار به منظور پرداختهاي موقت براي هر زير پروژه به تفكيك

ساختمان شماره 1

رديف

ساختار شكست كار

شرح

درصد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جمع كل

 

 

ساختمان شماره 2

رديف

ساختار شكست كار

شرح

درصد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جمع كل

پيوست شماره سه

تعديل پيمان در ارتباط با ماده 11 پيمان :

به اين پيمان فقط مابه التفاوت نرخ فولاد و سيمان به شرح ذيل تعلق ميگيرد و هيچ وجه ديگري بعنوان تعديل و يا مابه التفاوت بحساب پيمانكار منظور نميشود.

M=[P-Po(1/10)^n]T*1/14

M= مبلغ ناخالص تفاوت بهاي فولاد يا سيمان

P= بهاي واحد نرخ فولاد و يا سيمان طبق فاكتور ارائه شده مورد قبول كارفرما از طرف پيمانكار و يا نرخهاي ابلاغي از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در دوره متناظر ورود مصالح به كارگاه هر كدام كه كمتر است.

Po= بهاي واحد نرخ فولاد و يا سيمان بر طبق نرخهاي ابلاغي از طرف سازمان مديريت در ماهي كه پيشنهاد پيمانكار در آن ارائه شده است.

10/1 = ضريب تعديل متوسط سالانه

N= مدت سپري شده از تاريخ تسليم پيشنهاد پيمانكار به سال ، كسر سال به تناسب محاسبه ميگردد

T= مقدار فولاد يا سيمان مصرفي

14/1= ضريب جبران كسور قانوني و ساير هزينه هاي پيمانكار

مبلغ حاصل از روابط فوق ( M ) بحساب بستانكاري و يا بدهكاري پيمانكار منظور ميگردد.

چنانچه تهيه فولاد و سيمان توسط پيمانكار در زمان تاخير غير مجاز انجام شود ، براي محاسبه مابه التفاوت نرخ فولاد و سيمان زمان مجاز طبق زمانبندي ملاك عمل قرارميگيرد مگر اينكه نرخ زمان خريد فولاد و سيمان به شرح فوق ( در مدت تاخير غير مجاز ) كمتر از نرخ زمان برنامه زمانبندي باشد در اين حالت نرخ زمان خريد ملاك قرار ميگيرد.

این اسناد مناقصه و قرارداد توسط وفا طاهری تهیه و تنظیم شده است .

قراردادها

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

1 دیدگاه برای “دانلود مناقصه و قرارداد مترمربع زیربنا در محیط ورد Word”

 1. نام گفت:

  سلام
  من لینکی ندارم که بخوام این فایل و دانلود کنم
  میشه راهنمایی کنید؟

ارسال دیدگاه


6 − 5 =

Forum