بایگانی: استاتیک و مقاومت مصالح

پایداری سازه ها معین یا نامعینی تکیه گاه ها

Nov 02, 2011 2 دیدگاه

شرح مختصر : سازه ها بر سه نوع سازه های حجمی مانند سدهای خاکی، سازه های پوسته ای مانند سد های قوسی و سازه های اسکلتی مانند انواع ساختمانها طبقه بندی می شوند. در تحلیل سازه ها، سازه های اسکلتی یا بصورت دو بعدی (صفحه ای) و یا بصورت سه بعدی (فضایی) مورد بررسی قرار […]

استاتیک و مقاومت مصالح ادامه مطلب
Forum