دانلود ترجمه فارسی کتاب هوانگ huang کارشناسی ارشد عمران رشته راه و ترابری

Dec 14, 2011 97 دیدگاه

دانلود ترجمه فارسی کتاب هوانگ huang کارشناسی ارشد عمران رشته راه و ترابری

1-1- رويدادهاي تاريخي

اگر چه طراحي آسفالت به تدريج از يك فن و هنر به يك علم و دانش تبديل شده است اما تجربه هنوز يك نقش مهمي را تا به امروز ايفا مي كند. پيش از سال 1920، صرفاً ضخامت آسفالت اساس ومبناي كار بود. با اينكه راه با زمين هاو خاك هاي متفاوت زيادي روبه رو بود اما براي هر مقطع راه دقيقاً ضخامت يكساني مورد استفاده قرار مي گرفت!

سرانجام با پيشرفت تجربه و آزمايش در طي سال ها، روش هاي گوناگوني توسط سازمان هاي مختلف براي تعيين ضخامت مورد نياز آسفالت ايجاد شد. مستندسازي تمام روش هايي كه تاكنون مورد استفاده قرار گرفته اند، چندان امكان پذير و مطلوب نيست.

تنها روش هاي رايج خاصي مستندسازي شدند كه قابل ذكر كردن مي باشند. در اين مقدمه بعضي عبارات و اصطلاحات فني استفاده شد و فصل را مرور كرديم.

اميد است كه دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و بالاتر و فارغ التحصيلان آن در رشته مهندسي حمل ونقل وترابري، مهندسي عمران، راه آهن، و مكانيك خاك از اين كتاب به عنوان يك مرجع استفاده كرده و با اصطلاحات و عبارات آن آشنا شوند.

در حال حاضر نيازي به بحث در مورد اين عبارات واصطلاحات نيست ومي توان از بيان آن چشم پوشي كرد چرا كه در فصول بعد به طور مفصل در اين باره شرح داده خواهد شد.

1-1-1- آسفالت هاي انعطاف پذير

آسفالت هاي انعطاف پذير از قير ومصالح دانه اي تشكيل شده اند.

نخستين راه آسفالتي در ايالت متحده آمريكا در سال 1870 در نيويورك ونيوجرسي اجرا شد. نخستين رو به آسفالتي با مخلوط داغي از قير، ماسه دانه بندي شده گوشه دار و تميز و پركننده معدني در سال 1876 در خيابان “پنسيل وانيا” واقع در “واشینگتن دي سي” كه قير آن از درياچه “ترينيدد” استخراج شده بود، اجرا شد. به عنوان مثال در سال 1990 تقريباً 2/2 ميليون مايل از راه ها در ايالت متحده (%94) با رو یه آسفالتي پوشانده شد.

روش هاي طراحي:

روش هاي طراحي آسفالت انعطاف پذير را مي توان به 5 دسته طبقه بندي كرد:

1) روش تجربي با يا بدون تست مقاومت خاك

2) روش گسيختگي برشي محدود

3) روش تغيير مكان محدود

4) روش برگشت براساس اجراي آسفالت يا تست راه

5) روش مكانيكي- تجربي

روش هاي تجربي:

استفاده از روش تجربي بدون تست مقاومت به زمان پيدايش سيستم طبقه بندي خاك براي راه هاي عمومي (PR) توسط هگنتوگلر وترزاقي در سال 1929 بر مي گردد كه در آن سابگريد به شكل يكنواخت در گروه A-1 تا A-8 و به شكل غير يكنواخت در گروه B-1 تا B-3 طبقه بندي شد. سيستم PR بعدها توسط انجمن تحقيقات راه (HRB) در سال 1945 اصلاح شد كه در آن خاك ها از A-1 تا A-7 طبقه بندي شده و شاخص گروه اضافه شده بود تا خاك در داخل هر گروه متمايز شود.

استیل در سال 1945 كاربرد طبقه بندي و شاخص گروه در HRB  را در مورد ارزیابي و برآورد ضخامت كل آسفالت و ساب بيس بدون تست  مقاومت مطرح كرد.

روش تجربي با تست مقاومت اولين بار تسوط انجمن راه كاليفرنيا در سال 1929 انجام گرفت.

ضخامت آسفالت به نسبت باربري كاليفرنيا (CBR) كه به عنوان مقاومت نفوذ پذيري خاك سابگريد وابسته به سنگ شكسته استاندارد تعريف مي شود، ارتباط دارد طراحي به روش CBR توسط مهندسان ارتش آمريكا در طول جنگ مباني دوم به طور گسترده اي مورد مطالعه قرار گرفت.

و بعد از جنگ به روش قابل قبولي درآمد. اشكال روش تجربي اين است كه مي تواند تنها در شرايط محيطي، جنس مصالح و بارگذاري خاصي كاربرد داشته باشد. اگر اين شرايط تغيير يابند، طراحي طولاني تر نمي شود و بايدروش جديدي متناسب با شرايط از طريق سعي و خطا انجام شود.

 

روش هاي گسيختگي برشي محدود:

روش گسيختگي برشي محدود براي تعيين ضخامت آسفالت هايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه شكست هاي برشي در آنها اتفاق نخواهد افتاد.

خواص اصلي اجزاء آسفالت و خاك هاي سابگريد به چسبندگي و زاويه اصطكاك داخلي آنها وابسته مي باشد. “باربر” در سال 1946 روش ظرفيت باربري ترزاقي (1943) را براي تعيين ضخامت آسفالت به كار برد.

“ام سي لاد” در سال 1953 براي تعيين ظرفيت باربري آسفالت ها خواهان استفاده از اسپيرال هاي (منحني هاي حلقوي يا مارپيچي) لگاريتمي شد.

اين روش ها در سال 1959 توسط “يُدِر” در كتاب “اصول ومباني طراحي آسفالت” وي بازنگري و اصلاح شدند. اما در ويرايش و چاپ دوم (“يُدِر” و “ويتس زاك” سال 1975) اشاره اي به آنها نشد.

اين عجيب نيست چراكه با افزايش سرعت وحجم ترافيك، آسفالت ها بايد براي آسودگي و راحتي سفر حداقل  براي جلوگيري از گسيختگي هاي برشي طراحي شوند.

روش هاي تغيير مكان محدود:

روش تغيير مكن محدود براي تعيين ضخامت آسفالت ها تا زمانيكه تغيير مكان عمودي از حد مجاز بيشتر نشود به كار برده مي شود.

انجمن راه ايالت “كانساز” در سال 1947 معادله “بوسينس” (1885) را اصلاح كرده و تغيير مكان سابگريد را به 1/0 اينچ (54/2 ميلي متر) محدود كرد.

نيروي دريايي ايالات آمريكا در سال 1953 تئوري دو لايه اي “برميستر” (1943) را به كاربرده و تغيير مكان رويه را به 25/0 اينچ (35/6 ميلي متر) محدود كرد. استفاده از تغيير مكان به عنوان معيار طراحي مزيت آشكاري دارد كه مي تواند در اين زمينه به آساني در نظر گرفته شود.

متأسفانه، گسيختگي هاي آسفالت توسط تنش ها و كرنش هاي بيش از حد نسبت به تغيير مكان ها موجب مي شوند.

روشهای برگشتی براساس تستهای راه یا اجرای آسفالت:

يك مثال خوب از استفاده از معادلات برگشتي براي طراحي آسفالت روش آشتو براساس نتايج تست هاي راه مي باشد. اشكال روش اين است كه معادلات طرح مي تواند تنها در شرايط سايت تست راه به كار رود. براي شرايط ديگر، معادلات توسعه يافتند؛ تغييرات زيادي كه براساس تئوري يا آزمايش، نياز داشتند. معادلات برگشتي همچنين مي توانند از اجراي آسفالت هاي موجود به كار رفته در سيستم هاي ارزيابي آسفالت مانند “كُپس” (1985) و “اكس پيير” (1989) توسعه يابند.

برخلاف تست هاي راه، ساختمان و مصالح آسفالت ها به خوبي قابل كنترل نبودند؛ بنابراين اطلاعات پراكنده و خطاهاي مرسوم زيادي مورد انتظار بود.

اگر چه اين معادلات مي تواند تأثير عوامل مختلف براجراي آسفالت را شرح دهند، اما با اين وجود مزيت آن در طراحي آسفالت محدود است؛ چرا كه درگير بسياري از ناشناخته هاست.

روش هاي مكانيكي- تجربي:

روش طراحي مكانيكي- تجربي براساس مقاومت مصالح مي باشد كه از يك ورودي مانند بارگذاري چرخ گرفته تا يك خروجي يا عكس العمل آسفالت شرح مي دهد و همچنين تنش يا كرنش را مقادير عكس العمل به منظور پيش بيني خستگي بر مبناي تست آزمايشگاهي واطلاعات اجرايي صحرايي به كار برده مي شود.

وابستگي مشاهدات بر اجرا ضروري است چرا كه تئوري حقيقتاً به تنهايي دلايل كافي وبي چون و چرايي را به منظور طراحي آسفالت ها ندارد.

“كرخُوِن” و “دُرمون” در سال 1953 براي اولين بار استفاده از كرنش فشاري عمودي بر سطح سابگريد را به عنوان معيار گسيختگي به منظور كاهش تغيير شكل دائمي پيشنهاد دادند؛ در صورتي كه “سال” و “پِل” در سال 1960 استفاده از كرنش كششي افقي دركف لايه آسفالت به منظور مينيمم كردن ترك خوردن در اثر خستگي را مطابق با شكل نشان داده شده (101) توصيه كردند. استفاده از مفاهيم بالا براي طراحي آسفالت براي اولين بار در ايالات متحده توسط “دُرمون” و “مِتكالف” در سال 1965 مهیاشد.

استفاده از كرنش فشاري عمودي به منظور كنترل تغيير شكل دائمي در حقيقت كرنش هاي پلاستيك متناسب با كرنش هاي الاستيك در مصالح آسفالتي هستند. بنابراين با محدود كردن كرنش هاي الاستيك در سابگريد، كرنش هاي الاستيك

شكل 1-1- كرنش هاي كششي و فشاري در آسفالت هاي انعطاف پذير

در اجزاي ديگر در بالاي سابگريد نيز كنترل مي شود؛ از اين رو اندازه تغيير شكل  دائمي رو یه آسفالت به خوبي كنترل خواهد شد.

اين دو ضابطه توسط “كشتي نفت بين المللي” در سال 1977 و “انستيتو آسفالت” در سال 1982 در روش هاي طراحي مكانيكي- تجربي آنها اتحاذ شده است.

امتياز روش هاي مكانيكي بهسازي قابليت اطمينان در طراحي، توانايي پيش بيني انواع خستگي و امكان قياس اطلاعات محدود شده صحرايي و آزمايشگاهي است. عبارت ” مخلوط آسفالت گرم” در شكل 1-1 معمولاً مترادف با “بتن آسفالتي” به كار مي رود.

آن يك آسفالت مخلوط سنگ دانه اي مي باشد كه از دسته يا وسيله مخلوط كن استوانه اي شكل كه بايد در يك درجه حرارت بالا مخلوط كرده، پخش و متراكم كند، توليد مي شود.

به منظور اجتناب از گيج شدن بين بتن سيمان پرتلند (PCC) و بتن آسفالتي (AC)،در سراسر اين كتاب مکررا به جاي بتن آسفالتي عبارت مخلوط آسفالت گرم استفاده خواهد شد.

پيشرفت هاي ديگر:

پيشرفت هاي ديگر در طراحي آسفالت انعطاف پذير شامل كاربرد برنامه هاي كامپيوتري، تلقيق قابليت سرويس دهي و اطمينان و توجه به بارگذاري ديناميكي مي باشد.

برنامه هاي كامپيوتري:

برنامه هاي كامپيوتري گوناگوني براساس تئوري لايه اي “برميستر” ايجاد شده است.

ابتدايي ترين و بسيار خوب شناخته شده ترين برنامه، CHEV مي باشد كه به وسيله انجمن تحقيقاتي “چِورُن” توسط “وارِن” و “ديك مَن” در سال 1963 ايجاد شد. برنامه مي تواند تنها در مصالح الاستيك خطي به كار رود اما به وسيله “انستيتو آسفالت” در برنامه “DAMA” به منظور محاسبه مصالح دانه اي الاستيك غير خطي توسط “هانگ” و “ويتس زاك” در سال 1979 اصلاح شد.

برنامه شناخته شده خوب ديگر “BISAR” مي باشد كه توسط “شِل” در سال 1973 ايجاد شده كه تنها به بارهاي عمودي توجه نمي كند بلكه بارهاي افقي را نيز در نظر مي گيرد.

برنامه اصلي ديگري به نام “ELSYM5″ در سال 1986 در دانشگاه كاليفرنيا و بِرِكلي ايجاد شد كه بعداً سازگار با كامپيوترهاي كوچك شد اين نرم افزار براي سيتم هاي 5 لايه اي الاستيك ؟ بارهاي چرخ مضاعف طراحي شده بود. بر مبناي تئوري لايه اي با خواص مصالح وابسته به تنش، “خاين” در سال 1986 يك برنامه كامپيوتري را با نام PDMAP (مدل هاي خستگي احتمالي خوردن در اثر خستگي و روتينگ كردن آن در رويه هاي آسفالتي ايجاد كرد.

آنها فهميدند كه عكس العمل هاي بحراني اي كه از “PDMAP” بدست مي آيد در مقايسه با “SAPIV” كه برنامه تحليل تنش به كمك اجزاي محدود بوده و در دانشگاه “كاليفرنيا” و “بِركِلِي” ايجاد شده است، مطلوب مي باشد.

اشكال اصلي تئوري لايه اي فرضي است مبني بر آنكه هر لايه هوژن بوده و داراي خواص يكساني در سرتاسر لايه مي باشد.

اين فرضيه باعث دشواري تحليل سيستم هاي لايه اي مركب در مصالح غير خطي مانند دانه اي اساس و زير اساس مي شود.

مدول الاستيسيته اين مصالح وابسته به تنش بوده و در سرتاسر لايه تغييري مي كند بنابراين يك سؤال بي درنگ رخ مي دهد: كدام نقطه در لايه غيرخطي بايد به منظور نشان دادن لايه كل انتخاب شود؟

اگر تنها تنش، كرنش يا تغيير مكان كه بحراني حداكثر مطلوب باشد، معمولاً در طراحي آسفالت در اين مورد، منطقي است نقطه اي نزديك به بار وارده انتخاب شود.

به هر حال اگر تنش ها، كرنش ها يا تغيير مكان ها در نقاط مختلفي، كم و بيش نزديك با دور از بار، مدنظر باشند، بدبيني است كه استفاده از تئوري لايه اي براي تحليل مصالح غير خطي با مشكل رو به رو خواهد شد.

اين اشكال را مي توان با استفاده از روش اجزا محدود بر طرف نمود “دان كَن” در سال 1968 براي اولين بار روش اجزاي محدود را براي تحليل آسفالت هاي انعطاف پذير به كار برد.

اين روش بعداً در برنامه كامپيوتري “ILLI-PAVE” توسط “راد” و “فيگيواِروا” در سال 1980 به كار برده شد. به سبب مقدار زمان و ذخيره سازي اي  بالايي كه كامپيوتر براي برنامه فوق نياز دارد، لذا اين برنامه براي اهداف طراحي روتين به كار برده نشده است.

به هر حال تعدادي ازمعادلات برگشتي بر مبناي عكس العمل ها توسط “ILLI-PAVE” بدست آمد كه براي استفاده در طراحي توسط “تامسون” و”اِليت” درسال 1985 و “گُمِز آچِكار” و “تامسون” در سال 1986 ايجاد شد.

« روش اجزاي محدود غير خطي همچنين در برنامه كامپيوتري “MICH- PAVE” مورد استفاده قرار گرفت كه در دانشگاه ايالت “ميچيگان” توسط “هاريچندران” در سال 1989 ايجاد شد. اطلاعات بيشتر در مورد “ILLI-PAVE” و “MICH- PAVE” ونواقص آنها در بخش 2-3-3 آمده است.

* قابليت اطمينان سرويس دهي:

به دنبال تست راه آشتو، “كَرِي” و “ايرك” در سال 1960 مفهوم اجرايي قابليت سرويس دهي آسفالت را ايجاد كردند و همچنين ضخامت آسفالتي را كه به شاخص قابليت سرويس دهي مورد نياز نهايي وابسته است را بيان نمودند.

“لِمِر” و “معاون زاده” در سال 1971 مفهوم قابليت اطمينان را به عنوان يك فاكتور در طراحي آسفالت لحاظ كردند و يك برنامه كامپيوتري احتمالي براي تحليل يك سيستم آسفالتي ويسكوالاستيك سه لايه اي توسط «معاون زاده» در سال 1974 ايجاد شد. مفاهيم قابليت اطمينان و سرويس دهي وارده اين برنامه را وي در اداره كل راه فدرال (FHWA) در سال 1978 اصلاح نموده و آن را با نام “VESYSII” مجدداً نامگذاري نمود.

این ترجمه شامل فصل 1 ، 2 ، 6 ، 7 میباشد

دانلود ترجمه فارسی کتاب – انجمن مهندسی ایران عمران

جزوه ها و نکات کنکوری

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

97 دیدگاه برای “دانلود ترجمه فارسی کتاب هوانگ huang کارشناسی ارشد عمران رشته راه و ترابری”

 1. وفا طاهری گفت:

  با سلام

  برای جلوگیری از ارسال اسپم مجبور شدیم کد بگذاریم برای ارسال دیدگاه
  با تشکر

 2. moshiri گفت:

  salam
  ba tashakor az zahamate khoobe shoma
  va arezooye mofaghiate rooz afzoone shoma

 3. moshiri گفت:

  ba salami mojadad
  download huang ra natoonestam anjam bedam amma..

 4. mehdi گفت:

  با سلام نمی دانم چرا نمی تونم download huang را انجام بدم
  لطف کنید راهنمایی کنید

 5. moten گفت:

  مهدی سلام…
  برو صفخه 12 مشاهده پست های جدید اونجا می تونی دانلود کنی.

 6. moten گفت:

  آقای مهندس طاهری
  سلام .
  بسیار بسیار ممنون…

 7. ali گفت:

  salam man nemitonam download konam. file download nist
  mishe rahnamei befarmeid
  mer30

 8. farhad گفت:

  سلام
  اقا کسی نیست جواب مارو بده
  فایل ضمیمه ای تو سایت وجود داره واسه دانلود این فایل.
  چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 9. kajal گفت:

  سلام ببخشید من نمی تونم فایل ترجمه رو دانلود کنم میشه راهنمایی کنید ممنون از لطف شما

 10. سعید گفت:

  با سلام اگه امکان داره دانلود این کتاب راهنمایی کنید

 11. نام گفت:

  سلام من نمیتونم دانلود کنم لطفا راهنمایی کنی

 12. Masoud گفت:

  سلام لینک دانلود مشکل داره لطفا اصلاح شود.

 13. جهیزیه کامل عروس گفت:

  خیلی ممنون از سایت عالی و بسیار مفید شما

 14. راه اندازی فست فود گفت:

  سلام و احترام خدمت مدیر وبسایت
  بنده از مطالب سایت شما لذت بردم و استفاده کردم تبریک میگم سایت خوبی طراحی کردید خواستم از زحماتتون تشکر کنم، باز هم مطالب وبسایت شمارو پیگیری و استفاده خواهم کرد

 15. نرم افزار crm گفت:

  سایت خیلی خوبی دارید باآرزوی موفقیت برای شما

 16. یوبوت گفت:

  متشکرم از مطالبی که به اشتراک میذارید،موفق باشید

 17. نیلینگ گفت:

  سال خوبی داشته باشید با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما

 18. اجاره خودرو گفت:

  ممنون از مطالب خوبی که منتشر میکنید
  سال نو مبارک

 19. بهترین قالیشویی گفت:

  سپاس از وبسایت عالی

 20. عایق حرارتی گفت:

  سپاس از وبسایت خوب و مفیدتون

 21. ماساژ گفت:

  تشکر و قدر دارنی دارم از سایت خوبتون که با اشتراک مطالب عالی موجب افزایش آگاهی بازدیدکنندگان سایت می شوید

 22. وکیل گفت:

  تشکر از سایت بسیار خوب و مفیدتون
  با آرزوی سالی خوب

 23. ماساژ گفت:

  سپاس از وبسایت کاربردی و مفیدتون ..محتوا و مطالبی که به اشتراک میزارید بسیار آموزنده ست .. همیشه موفق و سربلند باشید

 24. راه اندازی فست فود گفت:

  تشکر از سایت بسیار خوب و مفیدتون
  با آرزوی سالی خوب

 25. درب ضد سرقت گفت:

  ممنون از سایت خوبتون

 26. چارتر گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز
  در زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید
  واقعا ممنون .خسته نباشید.

 27. هلی شات گفت:

  موضوعات بسيار كاربردي و ريشه اي رو در سايتتون مطرح ميكنيد

 28. لوازم لودر هپکو گفت:

  سلام،خسته نباشین واقعا مطالب خوب و جذابی درج میکنین

 29. آموزش نرم افزار amos گفت:

  وبسایت خیلی خوبی دارید سپاس از شما

 30. دانلود فاکتور رسمی گفت:

  سپاس از وبسایت کاربردی و مفیدتون

 31. آموزشگاه زبان گفت:

  به بقیه هم پیشنهاد میکنم این سایت رو دنبال کنن

 32. الکترود ایساب گفت:

  ممنون از سایت خوبتون که مطالبی در جهت افزایش آگاهی افراد قرار میدید

 33. قیمت سمعک نامرئی گفت:

  بسیار خوبه که با سایت شما آشنا شدم

 34. کانال فلکسیبل هوا گفت:

  سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم

 35. ساندویچ پانل گفت:

  خیلی عالی بود کلی دنبالش بودم

 36. ترکمن دشت گفت:

  ممنون که به اشتراک گذاشتین

 37. پاسارگاد گیت گفت:

  ممنون از سایت خوبتون که مطالبی در جهت افزایش آگاهی افراد قرار میدید.موفق باشید

 38. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 39. تور آنتالیا گفت:

  مطالب سایت عالیه.ممنون از شما.به امید توفیق روزافزون

 40. تور آنتالیا نوروز گفت:

  سپاس از وبسایت کاربردی و مفیدتون به بقیه هم پیشنهاد میکنم این سایت رو دنبال کنن

 41. تور آنتالیا نوروز98 گفت:

  متشکر از مطالبی که درج کردین خیلی عالی بود مرسی از اینهمه اطلاعات مفید

 42. تورنامه آنتالیا گفت:

  تشکر میکنم مطالب خیلی خوبی بود به امید توفیق روز افزون برای شما

 43. تورنامه ترکیه گفت:

  تشکر بابت مطالب بسیارمفیدی که به اشتراک گذاشتین

 44. کارگزار آنتالیا گفت:

  سپاس فراوان از اشتراک گذاریتون مطالب سایت عالیه
  این سایت را حتما به دوستانم پیشنهاد خواهم کرد به امید توفیق روز افزون شما

 45. آژانس آنتالیا گفت:

  تشکر بابت مطالب مفیدی که درج کردین بسیار کاربردی بود به امید توفیق روز افزون برای شما

 46. ساخت سایت گفت:

  وبسایت خیلی خوبی دارید سپاس از شما

 47. سایت ساز آنلاین گفت:

  ممنون بابت سایت عالیتون

 48. ساخت سایت گفت:

  سپاس از وبسایت کاربردی و مفیدتون به بقیه هم پیشنهاد میکنم این سایت رو دنبال کنن

 49. تربیت گربه خانگی گفت:

  ممنون از سایت خوبتون

 50. بهترین سایت ساز گفت:

  بسیار عالی بود
  موفق و پیروز باشید

 51. پت شاپ اینترنتی گفت:

  مطالب خوب و مفیدی درج میکنید

 52. مزایای کسب و کار اینترنتی گفت:

  متشکر از محتوای خوبی که در وبسایتتون قرار دادید

 53. طراحی وبسایت گفت:

  ممنون از سایت مفید شما.موفق باشید

 54. بهترین سایت ساز گفت:

  ممنون از اشتراک گذاری این مطلب0.. موفق باشید

 55. حیوانات خانگی عجیب گفت:

  سپاس فراوان از اشتراک گذاری مطالبتان

 56. مهد کودک گفت:

  شما تو کارتون از بهترین ها هستید
  موفق و سربلند باشید

 57. فروش حیوانات خانگی گفت:

  متشکرم از مطالبی که به اشتراک میذارید

 58. باکس حمل خرگوش گفت:

  سایت بسیار خوبی دارید. موفق باشید

 59. حیوانات خانگی مناسب کودکان گفت:

  تشکر بابت مطالب بسیارمفیدی که به اشتراک گذاشتین

 60. ساخت سایت گفت:

  سايت بسيار خوبي داريد
  با سپاس

 61. سایت ساز آنلاین گفت:

  مطالب سایت عالیه.ممنون

 62. نژادهای سگ گفت:

  مطالب سایت عالیه

 63. عایق الاستومری گفت:

  خیلی عالی بود ممنون

 64. مجله شارژ گفت:

  مرسی از زحمات دوستان که این ترجمه رو تهیه کردن

 65. gamefly free trial گفت:

  fantastic points altogether, you simply received a emblem
  new reader. What would you suggest in regards to your put up that you
  made some days ago? Any certain?

 66. خشکشویی گفت:

  سپاس از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قراردادید

 67. 정선출장안마 گفت:

  A person necessarily help to make significantly articles I would state.
  That is the very first time I frequented your web page and thus far?
  I surprised with the analysis you made to create this particular submit extraordinary.
  Magnificent task!

 68. natalielise گفت:

  Excellent blog right here! Also your web site lots up fast!
  What web host are you using? Can I am getting
  your associate hyperlink on your host? I desire my website loaded up
  as quickly as yours lol pof natalielise

 69. minecraft games گفت:

  You’ve made some really good points there. I checked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 70. quest bars cheap گفت:

  I like what you guys tend to be up too. This kind
  of clever work and exposure! Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you guys
  to my own blogroll.

 71. quest bars cheap گفت:

  I visited various websites however the audio feature for audio songs present at this
  web page is really wonderful.

 72. tinyurl.com گفت:

  Ahaa, its pleasant discussion concerning this piece of writing here
  at this web site, I have read all that, so at this
  time me also commenting here.

 73. خشکشویی گفت:

  خشکشویی آنلاین پاکلین

 74. mobile legends hack گفت:

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thank you!

 75. t shirt screen printing گفت:

  Hi mates, how is everything, and what you desire to say regarding this paragraph, in my view its
  really awesome for me.

 76. mobile legends 64 bit apk گفت:

  Hi there, this weekend is fastidious designed for me, because this point in time i am reading this fantastic informative piece of writing here at my house.

ارسال دیدگاه


6 − 1 =

Forum