مواد و سرفصل های آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه ) نظام مهندسی

Dec 28, 2012 32 دیدگاه

مواد و سرفصل های آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه ) نظام مهندسی

رشته عمران (محاسبات)

 •  مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- ويرايش 1385

•  مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ويرايش 1388

•  مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنایی )- ويرايش 1384

•  مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه )- ويرايش 1388

•  مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- ويرايش 1387

* اصول و مباني تحليل سازه‌ها ( در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي )

 * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته عمران (نظارت)

  • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74 و آئین نامه اجرائی آن (1390)

• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)

• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1389)

• مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)( 1385)

• مبحث هفتم (پي و پي‌سازي) (1388)

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)

• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) (1388)

• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي) (1387)

• مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها) ( 1383)

• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)

• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) (1390)

• راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)

• * تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)

• * روشها و جزئيات اجرايي ساختمان

 * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات برقي

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74 و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش 1384

• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-ويرايش 1380

• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-ويرايش 1385

•  مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها )-ويرايش 1382

• راهنماي مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها )-ويرايش 1382

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي )-ويرايش 1387

• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1389

• * طرح و اجراي تأسيسات برقي

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات مكانيكي

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74 و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش 1384

• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-ويرايش 1385

• مبحث چهاردهم ( تاسيسات گرمايي،تعويض هوا و تهويه مطبوع )-ويرايش 1380

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي )-ويرايش 1387

• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )-ويرايش 1382

• مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي ساختمانها )-ويرايش 1389

• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1389

• *طرح و اجراي تاسيسات مكانيكي

براي مواردي كه با علامت ( * ) مشخص شده است، از مراجع معتبر فني و مهندسي شامل كتابهاي دانشگاهي و انجمنهاي بين‌المللي صنعت تأسيسات استفاده گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته شهرسازي

  • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74 و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش 1384

• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-ويرايش 1387

• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-ويرايش 1384

• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

• *اصول و مباني مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري

• *روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري

• *مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزي شهري و طراحي شهري

• حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)

• اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن

 * براي مورد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته نقشه برداري

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74 و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش 1384

• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-ويرايش 1385

• دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري ( نشريه شماره 119و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي )

• *متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري

• *نقشه‌برداري عمومي ( در حد اطلاعات دانشگاهي )

• *كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي

• *كاربرد عكسهاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي در صنعت ساختمان‌سازي

• *تعيين موقعيت املاك

• *پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر

• *گرايشهاي ميكروژئودزي ( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه‌هاي سنگين )، فتوگرامتري كاربردي، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي( LIS , GIS ) در حد كاربردي

• *كنترل بر و كف در ساختمان‌سازي

 * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 رشته ترافيك

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74 و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش 1384

• *طراحي راههاي شهري

• *مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك

• *مشخصات فني و اجرائي معابر

• *مهندسي ترافيك و ترابري

• *ايمني معابر

• *حمل و نقل همگاني

 * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر3 :آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 رشته معماری(طراحی)

 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-ويرايش 1380

• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-ويرايش 1387

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي )-ويرايش 1387

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا )-ويرايش 1390

• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1389

• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-ويرايش 1384

• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

• *طرح معماري

• *جزئيات اجرائي ساختمان

• *ضوابط آتش نشاني

• *ضوابط بلند مرتبه سازي

• *ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين

 * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 رشته معماری(نظارت)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74 و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش 1384

• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-ويرايش 1380

• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-ويرايش 1387

• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني )-ويرايش 1389

• مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي )-ويرايش 1384

• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه )-ويرايش 1388

• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-ويرايش 1385

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي )-ويرايش 1387

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا )-ويرايش 1390

• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1389

• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-ويرايش 1384

• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)-ويرايش 1390

• *گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان

• *روشها و جزئيات اجرائي ساختمان

• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)

 * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان ميباشد.

•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 سرفصل های آزمون موارد بالا میباشد که برای رشته های مختلف تعیین شده اما یک توصیه به همه داوطلبان میشود بنا به دلایل نامشخص ، طراحان سوالات ناوارد ، نا مشخص بودن مسئولیت ها و . . .

پیشنهاد میگردد کلیه کتابهای مهندسی عمران را مطالعه کنید

نظر شما چیست آیا این سرفصل ها ی معرفی شده از طرف دفتر مقررات ملی واقعا مناسب بوده و سوالات دقیقا از سرفصل ها و منابع معرفی شده انتخاب شده یا خیر ؟ 

منابع آزمون و معرفی کتاب

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

32 دیدگاه برای “مواد و سرفصل های آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه ) نظام مهندسی”

 1. mina گفت:

  به نظر من این سرفصل هایی که داده واقعا خیلی غیر منطقیه اینجوری سرفصل ها نا محدوده!!! به هر حال بایستی یه سری کتابا با مولف های خاص رو معرفی کنن، اینجوری که نامحدوده و منبعی ذکر نمیشه دست طراح بازه و از هر کتابی میتونه سوال بیاره و اگه داوطلبا نسبت به سوالی اعتراض کنن میگن قابل قبول نیست چون ما میتونیم از هر منبعی بیاریم!!! با این وقت محدود امتحان اینجوری خیلی بی انصافیه !!!!

  • وفا طاهری گفت:

   به نظر من هم همینطوره که شما میگید متاسفانه محدوده این منابع بسیار زیاد میباشد

   به نظر آزمون بصورت کنکوری بسیار نامناسب بوده و اگر کلا آزمون تستی را باید حذف و یک آزمون با وقت آزاد برای طراحی با همه امکانات و چارت و کتابها برای رشته های طراحی جایگزین کنند بهتر است
   به فرض یک ساختمان کوچک برای طراحی دستی در نظر گرفته شود و کلیه رشته ها از عمران ، برق مکانیک برای آن طراحی کنند

 2. علی گفت:

  آقای طاهری آیا امسال تو آزمون اسفند از روش حالات حدی سوال می آید؟

 3. gamefly free trial گفت:

  I was able to find good info from your blog posts.

 4. gamefly free trial گفت:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why
  waste your intelligence on just posting videos to
  your weblog when you could be giving us something informative
  to read?

 5. quest bars cheap گفت:

  I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any browser
  compatibility issues? A few of my blog visitors have
  complained about my site not working correctly in Explorer but
  looks great in Opera. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 6. http://tinyurl.com/y4csbqhn گفت:

  I am sure this piece of writing has touched all the
  internet users, its really really fastidious article on building up new weblog.

 7. CharlesOvene گفت:

  [url=http://clomid.wtf/]clomid[/url] [url=http://valtrex.wtf/]valtrex[/url] [url=http://albuterol.wtf/]albuterol[/url] [url=http://strattera.company/]strattera[/url] [url=http://acyclovir.us.org/]acyclovir[/url] [url=http://discount-cialis.com/]Buy Cialis[/url] [url=http://genericviagraprofessional100mg.com/]Generic Viagra[/url] [url=http://buycialis.wtf/]cialis[/url] [url=http://buyventolin.ooo/]buy ventolin[/url] [url=http://genericvaltrex.company/]generic valtrex[/url] [url=http://avodart.company/]avodart[/url] [url=http://clonidine.us.org/]purchase clonidine[/url]

 8. plenty of fish dating site گفت:

  This is my first time pay a quick visit at here and i am genuinely happy to read everthing at alone
  place.

 9. quest bars cheap گفت:

  It’s really very complicated in this busy life to listen news on Television, so
  I just use internet for that reason, and take the most up-to-date information.

 10. EvaOvene گفت:

  [url=https://tadacip365.com/]buy tadacip[/url]

 11. minecraft games گفت:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d
  definitely donate to this excellent blog! I suppose for
  now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about
  this website with my Facebook group. Chat soon!

 12. fauchBuhlic گفت:

  hwe [url=https://cbdoil30.com/#]cbd hemp oil[/url]
  rdn [url=https://cbdoil30.com/#]cbd hemp oil walmart[/url]

 13. SueOvene گفت:

  [url=https://elimite1.com/]elimite cream directions[/url] [url=https://diflucan911.com/]diflucan fluconazole[/url] [url=https://lisinopril24.com/]buy lisinopril online[/url] [url=https://tadalafil500.com/]tadalafil tablets 20 mg[/url] [url=https://kamagra8.com/]kamagra[/url] [url=https://kamagra911.com/]kamagra[/url] [url=https://prednisone1.com/]prednisone[/url] [url=https://propecia2.com/]buy generic propecia[/url] [url=https://azithromycin5.com/]azithromycin tablets 250 mg[/url] [url=https://prednisone24.com/]prednisone price[/url] [url=https://propecia365.com/]buy propecia online[/url] [url=https://doxycycline365.com/]vibramycin 100 mg[/url] [url=https://clomid24.com/]how can i get clomid[/url] [url=https://allopurinol911.com/]allopurinol tablets[/url] [url=https://dapoxetine2.com/]buy dapoxetine usa[/url] [url=https://cialis2019.com/]generic for cialis[/url] [url=https://cipro5.com/]cipro[/url] [url=https://sildenafil2019.com/]viagra sildenafil 100mg[/url] [url=https://fluoxetine24.com/]fluoxetine hcl 40 mg[/url] [url=https://amoxicillin750.com/]amoxicillin 500[/url]

 14. CarlOvene گفت:

  [url=http://kamagra911.com/]kamagra online[/url] [url=http://cipro5.com/]cipro[/url]

 15. dubsboidwidsLaw گفت:

  wtz [url=https://casinogamesww.com/#]free casino games online[/url]

 16. Trigmerma گفت:

  sro [url=https://casinoonlineslotsww.com/#]casino game[/url]

 17. SamOvene گفت:

  [url=https://sildenafil2.com/]online sildenafil[/url] [url=https://diflucan911.com/]diflucan[/url] [url=https://cialis2.com/]cheap cialis pills[/url] [url=https://prednisone1.com/]10mg prednisone[/url] [url=https://propecia2.com/]propecia[/url] [url=https://propecia365.com/]propecia[/url] [url=https://amoxicillin750.com/]amoxicillin 500mg capsules[/url] [url=https://azithromycin5.com/]purchase azithromycin[/url] [url=https://elimite1.com/]elimite online[/url] [url=https://zoloft150.com/]no petscriptions zoloft[/url]

 18. soffosysutt گفت:

  bul [url=https://turbohempcbd.com/#]cbd oil prices[/url]
  wfz [url=https://turbohempcbd.com/#]hemp oil benefits dr oz[/url]

 19. unimuckGreemn گفت:

  bsf [url=https://onlinecasinogamesww.com/#]no deposit casino[/url] xax [url=https://onlinecasinogamesww.com/#]casino slots[/url]
  xro [url=https://onlinecasinogamesww.com/#]real money casino[/url]

 20. MutsTeewsjede گفت:

  ogl [url=https://onlinecasinogamesww.com/#]casino game[/url]

 21. MiaOvene گفت:

  [url=https://propecia365.com/]online propecia[/url] [url=https://tadalafil4.com/]tadalafil 5 mg[/url] [url=https://doxycycline365.com/]doxy 200[/url] [url=https://kamagra8.com/]kamagra[/url] [url=https://viagra3.com/]over counter viagra[/url] [url=https://tadalafil500.com/]tadalafil paypal[/url] [url=https://azithromycin5.com/]azithromycin 500 mg[/url] [url=https://lisinopril24.com/]lisinopril drug[/url]

 22. AnnaOvene گفت:

  [url=https://kamagra8.com/]kamagra[/url] [url=https://clomid24.com/]clomid buy[/url] [url=https://viagra3.com/]viagra[/url] [url=https://lisinopril24.com/]lisinopril 20 mg[/url] [url=https://proscar2019.com/]generic for proscar[/url]

 23. LisaOvene گفت:

  [url=http://zoloft150.com/]order zoloft online[/url]

 24. Atottella گفت:

  zwu [url=https://turbohempcbd.com/#]plus cbd oil[/url]

 25. BlotsMailesia گفت:

  nag [url=https://newhempoil2020.com/#]hemp oil benefits dr oz[/url]

 26. NickOvene گفت:

  [url=https://cipro5.com/]cipro[/url] [url=https://kamagra8.com/]kamagra usa[/url] [url=https://propecia365.com/]propecia cheap[/url] [url=https://clomid24.com/]clomid[/url] [url=https://allopurinol911.com/]allopurinol on line[/url]

 27. Piettelix گفت:

  vmv [url=https://newhempoil2020.com/#]cbd oil online[/url]
  ndo [url=https://newhempoil2020.com/#]cbd oil prices[/url]

 28. Effermarada گفت:

  ybc [url=https://newhempoil2020.com/#]what is hemp oil good for[/url]

 29. Bibrellilerve گفت:

  isb [url=https://onlinecasinogamesww.com/#]casino bonus codes[/url]

 30. quest bars cheap گفت:

  I relish, lead to I found just what I used to be taking a look for.
  You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man.
  Have a nice day. Bye

 31. MarkOvene گفت:

  [url=http://prednisone24.com/]cheapist price for prednisone without prescription[/url] [url=http://fluoxetine24.com/]fluoxetine hcl 10mg[/url] [url=http://zoloft150.com/]zoloft generic[/url] [url=http://elimite1.com/]elimite cream[/url] [url=http://diflucan911.com/]diflucan[/url] [url=http://doxycycline365.com/]doxycycline[/url] [url=http://arimidex911.com/]arimidex testosterone[/url]

ارسال دیدگاه


− 3 = 1

Forum