راهنماي درخواست هاي صدور پروانه مدارك مورد نياز جهت اخذ گواهي پايان كار ساختمان و گواهي آپارتمان

Oct 07, 2012 بدون دیدگاه

 

راهنماي درخواست هاي صدور پروانه مدارك مورد نياز جهت اخذ گواهي پايان كار ساختمان و گواهي آپارتمان

 

راهنماي درخواست هاي صدور پروانه

شهروند گرامي: خواهشمنديم قبل از ارائه درخواست به دفتر خدمات الكترونيك شهر ، مدارك و مستندات لازم را مطابق اين دفترچه راهنما تهيه ، كنترل و ارائه نمايند، تا منجر به تأخير در انجام كار و يا پرداخت هزينه اضافه نگردد.

انواع مجوز و پروانه ساختماني

پروانه ساختماني (اراضي باير يا باغات)

تخريب و نوسازي

تعويض مهندس

اضافه اشكوب

تغيير نقشه

توسعه بنا

تغييرات

تبديل

گردش كار صدور انواع پروانه ساختماني

صدور پروانه ساختماني داراي سه مرحله مي باشد كه عبارتند از:

مرحله اول: تشكيل پرونده ، ثبت درخواست تا صدور نقشه

مرحله دوم: ارائه نقشه هاي معماري توسط مالك تا صدور و پرداخت فيش عوارض

مرحله سوم: تكميل مدارك ، صدور و تحويل پروانه

 

مدارك لازم براي تشكيل پرونده صدور دستور نقشه

۱اصل و تصوير سند مالكيت

۲اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي مالك و يا مالكين

۳در صورتي كه مالك شخص حقوقي باشد ، ارائه معرفي نامه رسمي با تعيين حدود اختيارات نماينده ، اساسنامه و روزنامه رسمي شركت الزامي است.

۴در صورت مراجعه وكيل ، اصل و تصوير وكالت نامه ، شناسنامه و كارت ملّي وكيل الزامي است.

۵اصل و تصوير فيش نوسازي سال جاري ملك

۶در صورت فوت مالك (اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت همراه با شناسنامه و كارت ملي وراث)

۷نقشه ۲۰۰۰/۱ وضع موجود كه محل دقيق ملك توسط مالك يا وكيل قانوني ايشان بر روي آن مشخص شده است.

۸در امـلاك داراي اشكـال خـاص و يـا شيب هاي بسيـار تـنـد و يا بيش از ۳۰۰۰ مـترمربع ، ارائه نـقـشـه ۱/۲۰۰۰ با تأييد مهندس ذيصلاح الزامي است.

۹در صورتي كه ملك فاقد ساختمان باشد ، ارائه نظريه كميسيون ماده ۱۲ و يا گواهي عدم استفاده از مزاياي مواد ۶ و ۸ قانون اراضي شهري الزامي است.

۱۰اصل و تصوير صورت مجلس تفكيكي براي املاكي كه داراي سند آپارتماني مي باشند.

۱۱ارائه فيش آب ، برق  ، گاز و تلفن

توجه: جهت درخواست هاي صدور پروانه حضور كليه مالكين و يا وكيل قانوني ايشان الزامي است.

 

مرحله اول: (از تشكيل پرونده تا صدور دستور نقشه)

 ۱تشكيل پرونده: كارشناس تشكيل پرونده دفتر موظف است پس از اخذ مدارك ، تاييد صحت مدارك و تطبيق آنها ، درخواست متقاضي را در سيستم ثبت نموده و رسيد آن را كه شامل شماره پرونده ، تاريخ ثبت ، نام مأمور بازديد و زمان بازديد مي باشد ، تحويل متقاضي نمايد.

شهروند گرامي: لطفاً رسيد مدارك تحويلي و فيش تعرفه خدمات را از كارشناس تشكيل پرونده دفتر درخواست و كنترل نماييد.

۲بازديد: مأمور بازديد دفتر موظف است در زمان اعلامي از ملك مورد درخواست بازديد و گزارش خود را در سيستم ثبت نمايد.

توجه: لطفاً در زمان اعلام شده ، شرايط لازم براي بازديد از ملك را فراهم نماييد ، در غير اينصورت مسئوليت تأخير در روند بررسي پرونده و هزينه هاي مرتبط بر عهده شما مي باشد.

۳طرح تفصيلي و بر و كف: نظريه طرح تفصيلي و بر و كف از منطقه به صورت سيستمي اخذ و پرونده الكترونيك به مرحله صدور نقشه ارسال مي شود.

توجه: مسئول دفتر خدمات الكترونيك شهر موظف به پيگيري از منطقه بوده ، لذا از مراجعه حضوري به شهرداري منطقه خودداري گردد.

۴صدور دستور نقشه: با تأييد سيستمي رئيس صدور پروانه ، دستور نقشه در دفتر خدمات الكترونيك شهر چاپ مي شود.

شهروند گرامي: هنگام اخذ دستور نقشه كنترل نماييد كه دستور نقشه ، مربوط به ملك مورد درخواست شما بوده و مغايرتي با نوع درخواست شما نداشته و ممهور به مهر دفتر خدمات الكترونيك شهر باشد.

 

 مرحله دوم: (از ارائه نقشه هاي معماري تا صدور فيش عوارض)

 ۱رسيد نقشه: هنگام تحويل نقشه هاي معماري به دفتر خدمات الكترونيك شهر ، كارشناس دفتر موظف است ، كليه مدارك ذيل را اخذ نموده و به متقاضي رسيد تحويل نمايد.

۱-۱يك سري نقشه معماري ممهور به مهر و امضاي مهندس معمار همراه با لوح فشرده حاوي فايل نقشه هاي معماري (DWG)

۲-۱گواهي تعهد مهندس معمار كه در دفتر خانه  اسناد رسمي امضاي ايشان و مالك تأييد شده باشد همراه با تصوير پروانه اشتغال مهندس معمار.

توجه : دفتر خدمات الكترونيك شهر از دريافت مدارك ناقص معذور مي باشند.

۲بررسي و كنترل نقشه هاي معماري: كارشناس كنترل فني دفتر ، نقشه هاي معماري را با ضوابط شهرسازي و مقررات ملّي ساختمان و ابعاد بر و كف تطبيق داده و در صورت مغايرت موظف است كليه اشكالات نقشه را در سيستم ثبت و پرينت آن را به مالك براي اصلاح ، تحويل نمايد.

پس از تأييد نقشه ، برگ تعهد مهندس معمار در سيستم ثبت و صلاحيت و ظرفيت ايشان كنترل ميشود.

۳اعلام عوارض : بر اساس اطلاعات پايه ملك مورد درخواست ، تعداد مالكين و بناي مورد درخواست در نقشه هاي تأييد شده ، تسهيلات و … سيستم به صورت اتوماتيك عوارض صدور پروانه را محاسبه كرده و در دفتر خدمات الكترونيك شهر چاپ مي شود ؛ همچنين مبلغ آن به صورت سيستمي براي اداره درآمد شهرداري منطقه ارسال مي گردد. همزمان از طريق پيامك به متقاضي اطلاع داده مي شود تا نسبت به اخذ فرم عوارض از دفتر و مراجعه به شهرداري منطقه جهت پرداخت آن اقدام نمايد.

 

 مرحله سوم: (تكميل مدارك صدور و تحويل پروانه)

 پس از پرداخت عوارض متعلقه ، مدارك ذيل مي بايست توسط مالك ارائه شود.

۱چهار سري نقشه معماري تاييد شده با امضا و مهر مهندس معمار

۲چهار سري نقشه محاسباتي با امضا و مهر مهندس محاسب به همراه فايل اسكن شده و لوح فشرده و برگ تعهد تهيه نقشه هاي محاسباتي كه توسط مالك و مهندس در دفترخانه اسناد رسمي گواهي امضا شده باشد.

۳چك ليست زلزله با امضا و مهر مهندس محاسب و ناظر

۴چـك ليست مبحث ۱۹(صرفه جويي در انرژي) با امضا و مهر مهندس معمار و ناظر به هـمراه فايل اسكن شده و لوح فشرده

۵در صورتي كه درخواست تخريب و نوسازي باشد؛ فرم تعهد بناي موجود با امضاي مالك و يا وكيل قـانوني وي كـه در دفـترخـانه اسـنـاد رسمـي گـواهـي امـضا شده باشد به هـمراه فـايل اسكن شده و لـوح فشرده

۶چهار سري نقشه تأسيسات برق با امضا و مهر مهندس برق به همراه برگ تعهد تهيه نقشه هاي برق كه توسط مالك و مهندس در دفترخانه اسناد رسمي گواهي امضا شده باشد

۷چهار سري نقشه تأسيسات مكانيكي با امضا و مهر مهندس مكانيك به همراه فايل اسكن شده و لوح فشرده همراه با برگ تعهد تهيه نقشه هاي مكانيكي كه توسط مالك و مهندس در دفترخانه اسناد رسمي گواهي امضا شده باشد.

۸فرم تعهد مهندس مجري بابت ساختمان هاي بيشتر از ۳۰۰۰ مترمربع و با ساختمان هاي ۵ طبقه روي پيلوت و بيشتر كه توسط مالك و مهندس در دفترخانه اسناد رسمي گواهي امضا شده باشد.

۹تعهد نظارت كه توسط مالك و مهندس در دفترخانه اسناد رسمي گواهي امضا شده باشد.

۱۰دو جلد گزارش مـكانيك خـاك بابـت سـاختـمان هـاي بـيـشـتـر از ۵ طبقه به همراه فايل اسكن شده و لوح فشرده آن.

۱۱سه سري جزييات و نقشه هاي سازه نگهبان ممهور به مهر و امضا مهندسين محاسب و ناظر

۱۲اخذ مجوز از امور مهندسين ناظر براي املاك با متراژ بالاي ۵۰۰۰ مترمربع و با ۱۰ طبقه به بالا.

۱۳مالك و مهندس ناظر در مرحله صدور فيش اعلام عوارض مي بايست در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر شده و فرم تعهد پروانه ساختماني و نكات لازم جهت اجراي ساختمان را گواهي امضا نموده و در مرحله پيش نويس تحويل دفتر خدمات الكترونيك شهر نمايند.

توجه:

لازم به ذكر است در پايان اين مرحله  تعرفه دستمزد دفتر خدمات الكترونيك شهر مي بايست توسط مالك يا وكيل قانوي وي تسويه حساب گردد.

مالك موظف است قبل از شروع عمليات تخريب جهت ايمن سازي ، هماهنگي لازم را با ادارات آب ، برق ، گاز و مخابرات به عمل آورد.

براي ساختمان هاي مسكوني ۶ طبقه روي همكف و بيشتر و ساختمان هاي با كاربري غيرمسكوني اخذ تأييديه سازمان آتش نشاني الزامي است. (اين تاييديه به طور اتوماتيك از سيستم اخذ مي شود)

در صورتي كه مدارك اعلام شده ، ناقص به دفتر خدمات الكترونيك شهر تحويل گردد ، مسئوليت تأخير در صدور پروانه به عهده مالك خواهد بود.

صدور پروانه: كارشناسان كنترل فني دفتر خدمات الكترونيك شهر موظف به تطبيق نقشه هاي معماري تأييد شده با نقشه هاي محاسباتي ، برق و مكانيك ارائه شده مي باشند. در صورت مغايرت كليه اشكالات به مالك اعلام تا نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد.

در صورت عدم تأييد صلاحيت و ظرفيت مهندس ناظر ، محاسب ، برق و مكانيك ، برگه چاپي دلايل اعلامي سيستم به متقاضي براي اصلاح تحويل مي گردد.

۱تأييد پيش نويس

۲تأييد شهرداري منطقه

۳چاپ پروانه

۴ارسال به كارتابل مهندس ناظر: يك نسخه از پروانه صادره به كارتابل مهندس ناظر در وب سايت شهرداي تهران به نشاني www.tehran.ir در قسمت سامانه سهميه مهندس ناظر براي بهره برداري ارسال مي شود.

۵تحويل به مالك: پروانه صادره از طريق اداره پست به آدرس اعلام شده در زمان ثبت درخواست توسط مالك و يا نماينده قانوني وي ، تحويل مي گردد.

 

مدارك مورد نياز جهت اخذ گواهي پايان كار ساختمان و گواهي آپارتمان

۱اصل و كپي سند ، بنچاق (اگر سند تفكيك شده است) صورت مجلس و نقشه تفكيكي

۲اصل و گپي شناسنامه مالك يا وكيل قانوني به همراه وكالت نامه رسمي

۳اصل و كپي فيش نوسازي

۴اصل و كپي قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن

۵پايان كار  و  يا جواز قبلي در صورت وجود

۶تأييديه آتش نشاني براي بيش از شش طبقه

۷تأييديه آسانسور

۸ارائه برگ انحصار وراثت(در صورت وجود) ضروري است.

ضمناً جهت دريافت پايان كار ساختمان نقشه معماري مصوب موقع بازديد از محل الزامي است

معماری

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

0 دیدگاه برای “راهنماي درخواست هاي صدور پروانه مدارك مورد نياز جهت اخذ گواهي پايان كار ساختمان و گواهي آپارتمان”

ارسال دیدگاه


5 + 4 =

Forum